Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Andries Heidema voorgedragen Commissaris van de Koning in Overijssel

Andries_Heidemawoensdag 16 mei 2018 De fractie van de ChristenUnie is blij, dat de Provinciale Staten van Overijssel Andries Heidema heeft voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel. We zijn blij met een bestuurder met zijn kwaliteiten. Uiteraard zijn we ook blij om dat Andries Heidema de eerste CvdK is vanuit de ChristenUnie. Overijssel zocht een boegbeeld en een betrokken en verbindend bestuurder. Die wens is met deze voordracht vervuld. In Deventer heeft hij als burgemeester laten zien er voor alle burgers ongeacht hun politieke kleur te zijn. Zo willen we hem ook graag in Overijssel als commissaris verwelkomen. Iemand met hart voor de provincie. lees verder

ChristenUnie wil meer weten van ‘Reest-overschrijdende samenwerking’

reestdalwoensdag 02 mei 2018 De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij de berichtgeving over de gebrekkige grensoverschrijdende samenwerking tussen Overijssel en Drenthe rond de Reest kunnen plaatsen. Uit recente berichten in de regionale pers en berichten aan de gemeente De Wolden valt te signaleren dat de ‘Reest-overschrijdende samenwerking’ beter kan en niet al te krampachtig moet worden opgepakt. De Reest is in de geschiedenis een barrière tussen Drenthe en Overijssel, maar met een flinke sprong zou dit toch moeten kunnen worden opgelost, zo vindt de fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie in de Overijsselse Staten. lees verder

Groei zonneparken in Overijssel roept vragen op over ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur.

zonneparkmaandag 23 april 2018 De ChristenUnie Overijssel wil weten wat de gevolgen zijn van de aanleg van zonneparken op agrarische grond. De statenleden Sybren Stelpstra en Arjan Hof hebben daarover vragen gesteld aan het College van GS. De ChristenUnie ziet graag dat Gedeputeerde Staten afspraken maakt met gemeenten over de uitrol van zonneparken. Zij bepleiten daarbij een ladder voor duurzame energie, zoals die er ook is voor duurzame verstedelijking. Bovendien moeten er maatregelen worden genomen om een onevenwichtige druk op het elektriciteitsnet te voorkomen. Stelpstra vraagt tenslotte om een schets, waarin de energievraag en de opwekkingscapaciteit beter zichtbaar wordt, zodat er gericht beleid kan worden gemaakt. lees verder

ChristenUnie stelt Polymer Science Park en kunstofsindustrie moet toonaangevend worden in circulair gebruik van grondstoffen!

Polymer_Science_Parkwoensdag 11 april 2018 Nu al zijn de kunststof bedrijven actief als het gaat om het hergebruik van grondstoffen. De circulaire economie begint in deze sector op gang te komen maar er is meer nodig, aldus Jan Westert, voorzitter van de Statenfractie van de ChristenUnie. Dat bleek ook tijdens een onlangs gehouden congres waar de sector de hulp van de provincie in roep om te kunnen investeren zodat men verder kan met innoveren. De ChristenUnie ziet kansen om de circulaire economie in deze sector uit te breiden en stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten om daarmee het gesprek hierover te (her)openen. lees verder

Stemverklaring roze zaterdag.

regenboogvlagwoensdag 11 april 2018 De ChristenUnie stemt met enige tegenzin tegen de motie om provinciale steun te geven aan de organisatie van de roze zaterdag in 2020. Dat doen we vanwege het gebrek aan overtuiging dat dit festijn (voldoende) bijdraagt aan het noodzakelijke gesprek in de samenleving om de bestaande vooroordelen weg te nemen.. lees verder

Welke toekomst is er voor de oude ambachten riettelers, vissers en punterbouwers in de kop van Overijssel?

rietsnijdenwoensdag 11 april 2018 Uit in opdracht van de Provincie gedane onderzoek geeft als belangrijke aanbeveling om te komen tot een gezamenlijk platform om de ambachten zichtbaarder te maken. Jan Westert, fractievoorzitter ChristenUnie Overijssel vraagt zich daarbij af of het college ook kan aangeven op welke wijze deze samenwerking helpt om te komen tot een economisch levensvatbaar model voor deze beroepsbeoefenaren? Wat belemmert de samenwerking nu en op welke wijze kan die samenwerking door de provincie worden ‘afgedwongen’, indien dat een voorwaarde voor succes is. Zijn er toekomstkansen door deze ambachtelijke beroepen meer structureel een plek te geven in de ontwikkeling van de toeristische sector? lees verder

In 2020 viert Nederland ‘75 jaar herdenking en bevrijding’

zwolle-bevrijding-14apr45vrijdag 30 maart 2018 In het hele land wordt hiernaartoe gewerkt. In Overijssel worden verschillende initiatieven ontplooid. Echter, valt het op dat de provincie nog geen acties heeft ondernomen. ChristenUnie, CDA, D66 en de SP hechten veel waarde aan het Nederlands erfgoed en daarmee aan de herinneringen van de Tweede Wereldoorlog, onze vrijheid. In Overijssel zijn vele sporen van oorlog en bevrijding zichtbaar. De Overijsselse samenleving zorgt ervoor dat we onze geschiedenis niet zullen vergeten en laat het waar mogelijk ‘herbeleven’. lees verder

Vechtdal-ontmoeting met Landbouwminister Carola Schouten

Carola Schoutenwoensdag 14 maart 2018 ChristenUnie minister voor landbouw, Carola Schouten bezocht het Vechtdal en ging in gesprek met agrariërs uit de regio. lees verder

CDA, ChristenUnie en D66: “AKZO: plaats geofoons rond Hengelo en Enschede”

akzonobelwoensdag 14 maart 2018 De Statenfractie van CDA, ChristenUnieen D66 in Overijssel roepen Akzo Nobel op om trillingsmeters te plaatsen bij de zoutwinningslocaties rond Hengelo en Enschede. Het CDA en ChristenUnie vinden het, gezien de maatschappelijke discussie en het feit dat in de directe omgeving van deze locaties geen geofoons staan, zeer wenselijk toch te zorgen voor goede meetapparatuur. lees verder

Duurzame energie langs provinciale wegen

zonnepanelen_langs_wegenvrijdag 09 maart 2018 De ChristenUnie Steunde van harte een motie van GroenLinks in Provinciale Staten om geluidswerende voorzieningen een duurzame energieopwekking te stimuleren. Deze motie sloot aan bij een eerdere motie van de ChristenUnie om wegen veel meer energieneutraal te maken. lees verder

PS Overijssel wil kortere termijn winvergunning NAM voor Hardenbergs gas

gaswoensdag 07 maart 2018 Een Provinciale Staten is unaniem voor het terugbrengen van de termijn van de vergunning voor het winnen van Hardenbergs gas door de NAM. In navolging van de Hardenbergse raad adviseren ook de Staten geen vergunning af te geven voor een termijn van dertien jaar, maar voor de duur van 3 jaar vanaf de nieuwe vergunningsperiode in 2020. lees verder

Lelystad Airport

Lelystad Airportwoensdag 28 februari 2018 Het Tweede kamerlid van de ChristenUnie Eppo Bruins heeft eerder betoogd dat er een zorgvuldig onderzoek moet komen naar de vlieghoogtes en de geluidshinder voordat definitief het besluit tot openstelling van het vliegveld Lelystad wordt genomen. Hij wil eerst kennis hebben van het totale eindbeeld. Dus ook van de uitbreiding van de vluchtbewegingen, als het hogere luchtruim is geopend. lees verder