Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Werkbezoek Rova maakt duidelijk dat we nog wel een flink eind weg zijn van de circulaire economie!

Rova0_6-12-2017woensdag 06 december 2017 Een brede delegatie van de ChristenUnie bracht een inspirerend bezoek aan de Rova in Zwolle. Het doel van het dit bezoek was om meer verdieping te krijgen in de problematiek van afval. Hoewel er nog veel vraagstukken onbesproken zijn gebleven heeft het bezoek ruimschoots gebracht wat er van verwacht werd. lees verder

Het dilemma van Lelystad

Lelystad Airportmaandag 04 december 2017 Vliegverkeer is de laatste decennia enorm toegenomen. Voor een fractie van de treinkosten ben je in een paar uur op een verre bestemming. Daardoor is het toeristenverkeer naar het buitenland groots toegenomen. De tegenhanger daarvan is de drukte in het luchtruim, de geluidsoverlast en de vervuiling van het klimaat.
In een vorig kabinet (Balkenende) is daardoor besloten een deel van het vliegverkeer van Schiphol te verplaatsen naar Lelystad. Nu jaren later komt men er achter dat de voorbereidingen daarvoor nog niet gereed zijn, maar dat uitstel daarvan de keuze Schiphol in de problemen gaat brengen. De voorbereidingen betreffen het aan- en afvliegen op grote hoogte, om daarmee geluidshinder te beperken. Dat gaat voor de eerste jaren echter niet lukken, omdat het luchtruim nu zo ingedeeld is dat de hogere luchtlagen voor Schiphol en defensie zijn gereserveerd.
Dat betekent dat nu lager gevlogen zal moeten worden en de geluidshinder tot ver in de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland aanwezig zal zijn. Hier protesteren heel wat bewoners en gemeentebesturen tegen. lees verder

ChristenUnie Overijssel wil weten wat er gedaan wordt tegen het afnemende aantal agenten

politiemaandag 04 december 2017 De ChristenUnie in Overijssel wil weten wat de gevolgen zijn van de dalende inzet van de politie door het afnemende aantal agenten en de vergrijzing bij de politie in Overijssel. Fractievoorzitter Jan Westert heeft daarover vragen gesteld aan het college. lees verder

Vragen over toeristenkaart

Campingwoensdag 15 november 2017 ‘Toeristenbelasting is een item bij de ondernemers. Altijd te hoog, er is nog geen sprake is van stakende toeristen, integendeel het aantal toeristen in Overijssel neemt jaarlijks toe. Voor veel gemeenten is het een welkome bron van inkomsten. Maar komt die belasting wel ten goede aan de toerist, want het vloeit naar de algemene gemeentekas? Dat levert prachtige discussie op, waarbij wij vooral vergeten dat veel openbare voorzieningen heel goed zijn voor het toerisme en de toerist. lees verder

ChristenUnie over begroting van 2018 van Overijssel

geldwoensdag 15 november 2017 De ChristenUnie kon in grote lijn instemmen met de begroting voor 2018. De voorstellen en inbreng over de Perspectiefnota zien we voldoende terug. Tijdens de behandeling van de begroting in Provinciale Staten heeft de ChristenUnie naast waardering ook meerdere aandachtspunten aangereikt en toegezegd gekregen. Hieronder de meest in het oog springende onderdelen. lees verder

Pleidooi voor ondersteuning Nedersaksisch en de streektaal in Overijssel!

streektaalwoensdag 08 november 2017 ChristenUnie stelt voor dat Overijssel financieel bij draagt voor een Huis van de Taal in Twente en daarmee het behoud van het Nedersaksisch en de streektaal in Overijssel. lees verder

Vlag als symbool om vreemdelingen te weren is fout!

vlagwoensdag 08 november 2017 De PVV heeft voorgesteld om de nationale vlag prominent op te hangen in de statenzaal. De ChristenUnie ziet niets in een huis van nationalistisch vlagvertoon. De nationalistische insteek die daarbij als grondhouding fungeert stuit de ChristenUnie tegen de borst. lees verder

ChristenUnie Overijssel neemt initiatief met motie regeling vrijkomende agrarische bebouwing

leegstand_agrarische_bebouwingwoensdag 08 november 2017 De ChristenUnie Overijssel ziet dat er in Overijssel steeds vaker agrarische bebouwing vrij komt. Dat kan leiden tot verkrotting en verrommeling van de ruimte, bovendien met veel asbest. De mogelijkheden rondom sloop, renovatie en verkoop van agrarisch onroerend goed vraagt aandacht. De ChristenUnie heeft daarom samen met VVD,CDA en D66 een motie opgesteld voor Provinciale Staten om de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing beter te kunnen tackelen. lees verder

Regeerakkoord en Overijssel

kabinet-Rutte_3woensdag 01 november 2017 Het regeerakkoord bestaat uit 68 pagina's en beschrijft een breed scala aan voornemens. Vrijwel alle voornemens raken op de één of andere wijze iedereen. Andere zijn meer specifiek en komen dicht bij het werkgebied van de provinciale politiek. Zonder een totaal overzicht te willen geven hebben wij enkele voornemens uit het regeerakkoord onder elkaar gezet die raakvlakken hebben met het provinciale politieke werk. lees verder

ChristenUnie Overijssel wil vuilstortplaatsen recyclen

vuilnisdinsdag 03 oktober 2017 De ChristenUnie Overijssel wil weten wat er met de vuilnisbulten in Overijssel gebeurt. Hoe zit het beleid in elkaar als het gaat om stortplaatsen die nog in gebruik zijn en wat is er aan nazorg nodig voor de voormalige stortplaatsen? Is het niet veel beter om die afgesloten plaatsen alsnog te recyclen en te verbranden? De Statenfractie van de ChristenUnie wil meer weten over de mogelijkheden en vraagt aan het College van GS om een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden. lees verder

Herindeling luchtruim ivm Vliegveld Lelystad moet sneller!

Vliegtuig op schiphol.jpgmaandag 02 oktober 2017 Afgelopen donderdag, d.d. 28 september, heeft in de Tweede Kamer demissionair staatssecretaris Dijksma zich uitgesproken over de vliegroutes en opening Lelystad Airport. Daarin heeft zij aangegeven dat herindeling van het luchtruim niet mogelijk is voor 2023 en de openingsdatum van april 2019 van Lelystad Airport een gebonden datum is. Een grote meerderheid van de Kamer heeft zich hier achter geschaard, ondanks de zeer kritische geluiden in de eerste termijn van het Algemeen Overleg op 21 september jl. Waaronder de beoogde coalitiepartijen. lees verder

ChristenUnie spreekt zorg uit over Waterwingebied Vriezenveen-Daarle

waterwingebiedwoensdag 27 september 2017 De ChristenUnie heeft kennis genomen van het voorstel en het zeer omvangrijke dossier om waterwingebied Vriezenveen-Daarle op te nemen in de omgevingsvisie. De fractie vindt het van groot belang dat gezond drinkwater beschikbaar is voor alle inwoners van onze provincie. Dat dat niet altijd even vanzelfsprekend is bleek wel bij en rondom die grote brand in Enschede in 2003. lees verder