Toelichting bij het Kieskompas

vrijdag 30 september 2022

Voor het Kieskompas heeft onze fractie uiteenlopende vragen beantwoord. In aanvulling op ons verkiezingsprogramma hebben wij extra toelichting gegeven, die ook in dit artikel staan beschreven. 

- Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug mag worden uitgebreid, maar niet ten koste van de duurzame landbouw. In het nationale park kan landbouw blijven bestaan. Wel zal dat een duurzame vorm van landbouw moeten zijn.

- Arbeidsmigranten wonen nu vaak in te kleine en slecht geïsoleerde woningen. Er is geen reden waarom arbeidsmigranten slechter behuisd zouden moeten zijn dan mensen die geen arbeidsmigrant zijn. Daarom moeten er meer goede woningen voor arbeidsmigranten komen.

- Voorrang geven aan eigen inwoners moet een doel dienen, bijvoorbeeld het voorzien in huisvesting van oudere eigen inwoners. Voorrang geven kan niet bedoeld zijn om mensen van buiten nooit toe te laten.

- De toenemende droogte en stijgende vraag naar drinkwater zet de drinkwaterwinning onder druk. Daarom heeft het winnen van voldoende drinkwater voor de ChristenUnie de hoogste prioriteit als het gaat om het verdelen van onze schaarse ruimte. De provincie zet in op versnelde realisatie van nieuwe winningslocaties. Waar nodig wijst de provincie locaties aan.

Bij het bepalen van locaties vindt een zorgvuldige belangenafweging plaats. Drinkwaterwinning heeft altijd gevolgen voor de natuur en andere belanghebbenden. De provincie kiest voor locaties waar de gevolgen het minst groot zijn. 

- De ChristenUnie wil de economie op peil houden, maar extra middelen voor extra werkgelegenheid is niet nodig. Lokale economie is dienend aan de lokale leefgemeenschap, vooral als het gaat om MKB en familiebedrijven.

« Terug