Reactie ChristenUnie op de begroting, uitgesproken tijdens de Statenvergadering van 9 november j.l.

14-11-2005 15:53

De statenfractie ChristenUnie blijft zich sterk maken voor een samenleving, waarin burgers verantwoordelijkheid nemen, ook t.o.v. elkaar. Daarom zijn er (wederom) een aantal opmerkingen te maken t.a.v. de opgestelde begroting 2006.

Hieronder volgt reactie van deze fractie, uitgesproken door Tjeerd Oostra tijdens de Provinciale Staten van 9 november j.l.:

Begroting 2006
 
De ChristenUnie wil over een viertal onderwerpen een paar algemene opmerkingen maken en zal een paar moties toelichten.
 
1. Financiële positie.
 
In vergelijking met de perspectiefnota 2006 is de financiële positie van de provincie weer beter geworden. Circa € 33 miljoen kan worden gereserveerd voor enkele grote projecten, wat ruim 2 keer zoveel is als bij de P-nota werd verwacht. Dit bedrag kan nog worden verhoogd met de Wavin gelden en mogelijk Vitens-gelden, waardoor totaal ca. € 125 miljoen beschikbaar is.
Wanneer de ontwikkelingen met betrekking tot de energiesector werkelijkheid worden, komt opnieuw veel geld beschikbaar. Dat geldt voor de wat langere termijn. Bovendien kan worden geconstateerd dat er hoegenaamd geen sprake meer is van langlopende geldleningen. Al met al een riante financiële positie.
 
De vraag dringt zich op: hoe buiten we dat structureel uit? Wij voelen er niet voor om incidenteel voor Sinterklaas te spelen. De burgers in Overijssel zijn het meest gebaat bij structurele oplossingen van bestaande problemen. Wij roepen GS op om een debat voor te bereiden, dat er toe leidt dat in het voorjaar 2006 , bij de behandeling van de P-nota richtinggevende uitspraken kunnen worden gedaan over de financiering van grote projecten. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar projecten waar we autonoom kunnen handelen en  voldoende zelf kunnen sturen.
 
Dit financiële debat is in elk geval van groot belang voor de volgende punten.
 
2. Werkgelegenheid.

In de positief ontvangen paginagrote advertentie waarin de fractievoorzitters reageren op de begroting blijkt dat velen met ons zich grote zorgen maken over de achterblijvende werkgelegenheid in relatie tot de ambities in “Ruimte voor actie”. Dat ondanks de vele inspanningen van gedeputeerde Abbenhues. Kennelijk zijn er zoveel ontwikkelingen waarop je niet of nauwelijks invloed kunt uitoefenen dat provinciale sturing om de ambities te halen wel heel erg lastig wordt.
 
Zonder extra inspanningen lijken de ambities niet te worden gehaald. De grote vraag is: hoe doorbreken we de negatieve spiraal? Het antwoord daarop is niet zo gemakkelijk.
 
Naast investeren in grotere projecten, moeten we, mogelijk nog meer dan we al doen, medefinancier worden van interessante ideeën die mensen ontwikkelen. Onlangs las ik over een mogelijke start van een ecologisch bedrijfsverzamelgebouw voor starters in Enschede. Voor relatief weinig geld kunnen we mensen op weg helpen en aan het werk krijgen en houden.
 
Vaak is het zo dat bij dit soort initiatieven overheden niet onwillig zijn, maar te traag reageren. Daarom is het van belang voor dit soort initiatieven meer ruimte te creëren, bureaucratische rompslomp snel op te ruimen en snel en efficiënt te reageren. Dat helpt initiatiefnemers de moed er in te houden. Kunnen we overigens iets met dit Enschede project?
 
3. Infrastructuur.
 
Een infrastructuur, die een blijvende goede bereikbaarheid garandeert, is van buitengewoon belang voor de economische ontwikkeling en dus ook voor de werkgelegenheid. Naast de projecten van het rijk zullen we als provincie moeten blijven investeren in een goede bereikbaarheid van steden en dorpen. Dat betekent meer geld voor de uitvoering van het PVVP en dat zal een belangrijke rol moeten spelen in het eerder genoemde debat in het voorjaar. De noodzaak van meer geld voor het PVVP onderstrepen we in een gezamenlijke motie met het CDA.
 
Wij vinden het verder van belang dat de staten de ontwikkeling van de mobiliteit goed kunnen blijven beoordelen en waar nodig richtinggevend kunnen sturen. Daarom is het niet goed dat in vergelijking met de begroting 2005 diverse indicatoren van subdoelen niet meer specifiek in de begroting worden genoemd. Per motie vragen wij de staten GS te verzoeken een drietal indicatoren (weer) op te nemen:
1. met betrekking tot de doorstroming van het wegverkeer op rijks- en provinciale wegen,
2. toename van het gebruik van het openbaar vervoer
3. stimuleren van het gebruik van de fiets.
 
4. Zorg voor elkaar.
 
Wij hebben met voldoening geconstateerd dat de regeling voor jonge agrariërs succesvol is. Niet benutte gelden in 2005 willen we graag beschikbaar houden in 2006. Het is niet ondenkbaar dat het ministerie in 2006 met een tweede trance komt. Wij vinden het van belang dat we in Overijssel daar weer bij aansluiten. Samen met het CDA  dienen we hiertoe een motie in.
 
Het laatste punt waar de ChristenUnie aandacht voor vraagt is onze zorg dat steeds meer mensen de aansluiting bij ontwikkelingen gaan missen en zo in een sociale achterstand terecht komen met alle gevolgen van dien.
Projecten als “Voedselhulp” en “Stichting Leergeld”  zijn sprekende voorbeelden van waar we in Nederland terecht zijn gekomen. Het benadrukken van eigen verantwoordelijk is mooi, maar niet ieder kan dit aan of heeft de mogelijkheden daarvoor. Solidariteit en betrokkenheid op elkaar dreigen steeds meer te verdwijnen en dat is zorgwekkend.
 
De kloof tussen hen die het goed hebben en hen die de boot dreigen te missen zullen we moeten dichten. Daar ligt een belangrijke prioriteit. De stichting Leergeld stelt zich ten doel te voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen, ten gevolge van armoede worden gehinderd in hun ontwikkeling en terecht komen in een sociaal isolement. De stichting, die in ook meerdere Overijsselse gemeenten actief is, schat dat er in Overijssel tussen de 38.000 en 57.000 schoolgaande kinderen onder de armoedegrens leven.
 
De ChristenUniefractie vindt het van groot belang deze stichting enige tijd met provinciale subsidie te ondersteunen. Per motie vragen wij het college om per 2006 deze stichting met een bedrag van € 100.000 per jaar te ondersteunen voor een periode van drie jaar (2006, 2007 en 2008), zodat de stichting in meerdere Overijsselse gemeenten aan de slag kan gaan. De financiering zou ten koste kunnen gaan van het Actiefonds.
 
Zonder mantelzorg gaat het niet meer in de samenleving en dit zal ongetwijfeld steeds meer inzet vragen. Er zijn in Nederland enkele interessante ontwikkelingen aan de gang met betrekking tot wat genoemd wordt een “Mantelzorghuis”. Wij vragen het college deze initiatieven eens te bestuderen en daarover bij de komende Perspectiefnota te rapporteren en zo nodig met voorstellen te komen.
 
Zórg voor elkaar… Veel mensen maken zich zorgen om de verkilling en verharding in de samenleving. Waar gaat het naar toe en ook de overheid kan niet alles. Onder degenen die zich zorgen maakt is Freek de Jonge. Onlangs las ik een opmerkelijke uitspraak van hem in de krant. Respect voor elkaar moet er zijn, maar daar alleen redden we het niet mee. Liefde voor elkaar, dat is wat we vooral nodig hebben. Persoonlijk zou ik nog een stapje verder willen gaan en dan gaan we naar wat de bijbel noemt de kern waarop alle geboden en leefregels in de bijbel zijn gebaseerd: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, niet eenvoudig maar wel een zegen voor land en volk.
 

« Terug

Archief > 2005 > november

Geen berichten gevonden