ChristenUnie Overijssel wil panorama-aanpak voor het Vechtdal

Panorama Vechtdal 1, Oude vecht arm bij Vilsteren.jpg30-11-2020 08:25

De Statenfractie van de ChristenUnie ziet veel in een integrale gebiedsagenda met een lange termijn-toekomstbeeld voor het Vechtdal. Namens de Statenfractie zegt Jan Westert: ‘We zijn onder de indruk geraakt van het Panorama voor het Vechtdal. Het past ook uitstekend in de opmaat naar de nieuwe omgevingsvisie voor Overijssel. We zouden graag zien dat het Vechtdal als voorbeeld wordt uitgewerkt en als pilot wordt aangewezen.”

De aanpak om te komen tot een integraal toekomstbeeld en gebiedsagenda werd onlangs op indrukwekkende wijze geschetst door rijksadviseur Berno Strootman samen met Landgoed Vilsteren, Plaatselijk belang Vilsteren en de gemeente Ommen. “Het is mooi dat dit soort initiatieven vanuit de samenleving zelf komen en de provincie wordt uitgedaagd om zo’n proces te faciliteren en mede vorm te geven”, aldus Statenlid Westert. “We hebben behoefte aan integrale ruimtelijke visie voor de toekomst. Alleen zo kun je de grote maatschappelijke vraagstukken goed het hoofd bieden. We moeten weg van de probleembenadering en toe naar kansen en oplossingen.

Handelingsperspectief
Daarvoor is een handelingsperspectief op lange termijn nodig naar 2030 en 2050. Dan gaat het over vraagstukken als de energietransitie, de wateropgave met vragen rond droogte en hitte, de toekomst van de landbouw met de nadruk op kringloop en toekomstbestendigheid, circulaire economie en biodiversiteit, maar ook de noodzaak van woningbouw en leefbare kernen.” De ChristenUnie ziet veel in een integrale gebiedsagenda. Op die manier kun je vraagstukken met elkaar verbinden en aansluiten bij de initiatieven die al worden ondernomen op het gebied van toerisme, Vechtdalverbindingen en een fietssnelweg.

Pact
Zo’n integrale gebiedsagenda, die wat de ChristenUnie betreft mag uitmonden in een Pact van Vilsteren voor het Vechtdal kan alleen als overheden samenwerken. Plus dat zij daarbij ook andere partners als landgoedeigenaren, plaatselijke belangen, natuur, landbouw en ondernemers volwaardig laten participeren. De ChristenUnie Overijssel ziet de provincie als uitgelezen partij om zo’n proces te faciliteren en qua proces te begeleiden.

Vragen
De statenleden Jan Westert en Arjan Hof hebben daarom de volgende schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:
1. Is het college van GS op de hoogte van dit symposium en participeert de provincie daarin actief?  Zo ja met welk doel? Zo nee, waarom niet?
2. Ziet het college de benadering door Berno Strootman om te komen tot een integrale visie voor de langere termijn voor het Vechtdal Landschap als een interessante mogelijkheid? Past deze lijn in de ontwikkeling van de nieuwe omgevingsvisie voor Overijssel en kan deze ook als voorbeeld/pilot benut worden?
3. Is het college op de hoogte van de Nationale strategie voor het landelijk gebied inclusief een viertal proefgebieden? En is zij bereid om het Vechtdal hiervoor actief aan te bevelen bij het Rijk en haar partners?’
4. Is het college bereid om zich actief in te zetten voor een dergelijke aanpak samen met de Vechtdal gemeenten en andere partners en positie als regisseur, procesbegeleider op zich te nemen?
5. Is het college bereid om de partners in het Vechtdal te faciliteren bij het ontwikkelen van een gezamenlijke integrale aanpak van de opgaven die op het gebied afkomen? Biedt de panorama-benadering voor het Vechtdal zo niet de kans om te  komen tot een integrale gebiedsgerichte agenda?
6. Is het College van GS bereid om het initiatief voor een integraal proces voor het Vechtdal te delen met PS in het kader van de voorbereiding op de omgevingsvisie? Dan wel de organiserende partners van het symposium samen met Berno Strootman hun toekomstbeeld voor het Vechtdal het bijbehorende proces te schetsen voor de leden van Provinciale Staten? 

Voor een nader kennismaking met de panorama aanpak voor het Vechtdal zie onderstaande link naar Vechtdal Leeft. https://www.youtube.com/watch?v=3RAGUiijpb4&t=2150s

 

« Terug