ChristenUnie blij met schaderegeling kanaal Almelo de Haandrik

Kanaal Almelo De Haandrikwoensdag 28 oktober 2020

Deze week is in Provinciale Staten besloten hoe de schaderegeling voor de inwoners rondom het kanaal Almelo de Haandrik eruit gaat zien.
Vanaf 2009 zijn er werkzaamheden geweest aan het kanaal, onder andere omdat het kanaal uitgediept is om grotere scheepvaart mogelijk te maken. Na de werkzaamheden zijn er veel meldingen gekomen van inwoners die schade hebben aan hun huizen. Soms kleine schades, maar er zijn ook woningen die veel schade hebben en gestut moeten worden of zelfs onbewoonbaar zijn. Voor de bewoners is dit een heel moeilijke tijd. Statenlid Arjan Hof: “Het moet een absolute verschrikking zijn als je je eigen huis, veiligheid en toekomst ziet afbrokkelen.”

In samenspraak met de inwoners is vervolgens onderzocht of deze schades veroorzaakt zijn door de werkzaamheden aan het kanaal. Het onderzoek is uitgevoerd door Deltaris/TNO, gevolgd en becommentarieerd door een aantal deskundigen die door de inwoners zelf aangedragen zijn.
Tot ieders verrassing bleek echter dat slechts een deel van de schade veroorzaakt is door de werkzaamheden aan het kanaal. Voor alle panden die dit betreft wordt de schade uiteraard volledig vergoed. Dat is al besloten in de Statenvergadering van 1 juli jl. Grote vraag is echter: wat te doen met de inwoners die schade hebben waarbij er geen relatie is vastgesteld met de werkzaamheden aan het kanaal?

Een mogelijkheid is nader onderzoek te doen naar wat de oorzaak wél is. Maar dat duurt lang en er is een grote kans dat het antwoord op deze vraag nooit met zekerheid boven water zal komen. Daarom is besloten om over te gaan tot een onverplichte schaderegeling. Dus zónder dat is vastgesteld dat de schade door de provincie is veroorzaakt, vergoedt de provincie de schade toch. Waarom doen we dat? Om de inwoners die schade hebben niet aan hun lot over te laten. Zij leven al langere tijd in onzekerheid, met alle gevolgen van dien, en zonder schaderegeling raken veel mensen in de schulden. 

Als ChristenUnie-fractie hebben we ons afgevraagd of een onverplichte regeling verantwoord is. “Onze fractie tilt hier zwaar aan” zegt Arjan Hof. “Want waarom vergoeden we hier wel maar elders in de provincie niet? Het gaat om vele miljoenen aan gemeenschapsgeld die besteed worden aan schades die niet door de provincie veroorzaakt zijn.”
Alles overwegende denken wij dat het in dit geval te verantwoorden is een onverplichte schaderegeling in het leven te roepen. De gevolgen van de schades zijn aanzienlijk. Mensen zouden zich thuis en veilig moeten voelen in hun eigen huis. Maar in de schadepanden rondom het kanaal is juist dat niet meer mogelijk. Mensen voelen zich onzeker en zien zich voor (financiële) problemen geplaatst waar ze niet doorheen komen. Daarom stemt de ChristenUnie van harte in met een onverplichte regeling, hoe ongebruikelijk dat ook is.

Is de regeling goed genoeg? Daar verschillen de meningen over. Sommige bewoners zijn blij dat er nu een oplossing komt en dat hun schade hersteld wordt. Anderen hadden graag een nog ruimere regeling gezien. Wat de ChristenUnie betreft is de onverplichte schaderegeling voldoende ruimhartig. Vrijwel iedereen die schade heeft komt voor vergoeding in aanmerking. Per pand zal bovendien bekeken worden wat de meest duurzame manier van schadeherstel is.

Natuurlijk gaan we volgen hoe de schaderegeling uitgevoerd wordt. Een aantal praktische zaken is al in gang gezet. Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat ons college van Gedeputeerde Staten de regeling voortvarend en zorgvuldig uit gaat voeren!

« Terug