Wat is het perspectief voor de huisartsenzorg tot 2030 in Overijssel

Huisartsenzorg.pngdinsdag 12 februari 2019

De ChristenUnie in Overijssel wil weten hoe de huisartsenzorg in Overijssel er voor staat. Fractievoorzitter Jan Westert: “In 2004 is er door de provincie Overijssel een uitgebreid onderzoek gedaan naar de huisartsenzorg. De reden was toen dat veel oudere huisartsen hun praktijk wilden beëindigen. We zijn nu vijftien jaar later. Opnieuw verschijnen er berichten, dat het moeilijk is om voldoende huisartsen te vinden.” Recent bleek uit landelijke cijfers dat die problematiek zich vooral voordoet in landelijke gebied, die met krimp te maken hebben. Maar in de pers verschenen ook berichten dat de vergrijzing onder huisartsen ook leidt tot een tekort aan huisartsen in de steden. De ChristenUnie wil weten wat dit betekent voor de kwaliteit van de huisartsenzorg in Overijssel. “Kan de provincie helder maken hoe het er tot 2030 voor staat met de huisartsenzorg in Overijssel?”, aldus Jan Westert, die namens de ChristenUnie daarover vragen heeft gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Het onderzoek in 2004 naar de huisartsenzorg en de inzetbaarheid van oudere huisartsen leidde tot de aanbeveling om te komen tot een pool van huisartsen in de provincie. Het doel was oudere huisartsen langer inzetbaar te houden door samen te werken in een van artsen. De werkdruk in bestaande praktijken kon zo worden verlicht. Nu speelt de vraag naar opvolging in het landelijk gebied en de kleine kernen vanwege krimp, maar mogelijk ook vanwege de wens tot een flexibelere inzet door een jongere generatie artsen. Welke ontwikkelingen in de huisartsenzorg doen zich tot 2030 voor in Overijssel? Zijn er factoren die vanwege de leefbaarheid en de sociale kwaliteit van het landelijk gebied bijzondere aandacht vragen.

Uit het onderzoek in 2004 bleek toe dat 20% van de huisartsen ouder was dan 55 jaar. Het ging toen om ongeveer 88 fte. De ChristenUnie wil graag een actuele update voor 2019. Hoe is de situatie in Overijssel 15 jaar na het onderzoek van 2004. Wat is het beeld tot 2030 voor de huisartsenzorg in Overijssel. “De leefbaarheid en sociale kwaliteit van het landelijk gebied is zeer gebaat bij een goede huisartsenzorg. Maar kennelijk speelt de opvolgingsproblematiek ook in de stedelijke regio’s.” aldus ChristenUnie-woordvoerder Westert. Hij heeft daarom de volgende vragen gesteld.


1. Ontvangt het college van GS ook signalen over de huisartsenzorg in de provincie? Hoe staat het met de bereikbaarheid? Kunt u aangeven hoeveel huisartsen tot 2030 hun praktijk gaan beëindigen? Is de problematiek in stedelijke regio’s en in het landelijk gebied en de kleine kernen verglijkbaar als het gaat om de leeftijdsopbouw?
2. In 2004 is een huisartsenpool in de regio’s IJssel Vecht, Twente en Salland opgezet, mede gestimuleerd door de provincie. Wat is de betekenis daarvan nu?
3. Wat kan de provincie doen om de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio op peil te houden? Is de huisartsenpool van 2004 nog een adequaat instrument of zijn aanvullende maatregelen nodig?
4. Is er een verschil in toekomstperspectief tussen de huisartsenzorg in de steden en op het platteland?
5. Wat betekent een mogelijk teruglopend huisartsenbestand voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit van het platteland en de kleinere kernen? Kan de provincie op dit punt een rol vervullen?
6. Is de provincie bereid om het onderzoek van 2004 op basis van gegevens van 2019 te herhalen en de impact daarvan voor Overijssel tot 2030 zichtbaar te maken?
7. Welke instrumenten staan de provincie en gemeenten ten dienste om in een goede huisartsenzorg blijvend te voorzien?

« Terug