Spoeddebat Lelystad achteruitkijken zonder doel!

Lelystad Airportdonderdag 11 januari 2018

De ChristenUnie zag het belang, het nut en de noodzaak van het speciale spoeddebat over Lelystad (10 januari) niet. De motivering van de PVV was flinterdun en doelstelling onhelder. Provinciale Staten zijn in afwachting van nieuwe informatie, zoals de minister ook in de Tweede Kamer heeft toegezegd. Dus dit debat loopt en verdient zorgvuldigheid. Het spoeddebat over Lelystad was dan ook niet meer dan een avondje bezigheidstherapie aan de zijlijn, aldus onze CU-fractie in Provinciale Staten, waar geen burger door wordt gerustgesteld. Namens de fractie voerde Jan Westert de volgende motieven aan. Hij nam ook afstand van de PVV om een provinciaal onderzoek naar de rol van Provinciale Staten te doen naar het verleden. Daar ligt geen goed gemotiveerd stuk voor. Bovendien is het vooral debatteren vanuit de achteruitkijkspiegel.

  1. Statenbreed is bij motie (13 december 2017) unaniem en gezamenlijk uitgesproken voorrang te geven aan een herindeling van het luchtruim, alvorens een start te maken met vluchten van een uit een uitgebreid vliegveld Lelystad. Deze motie staat wat de ChristenUnie betreft nog steeds en heeft vooralsnog niet aan belang verloren. We komen daarmee op voor legitieme belangen vanuit Overijssel. Dat blijft de ChristenUnie doen.

  2. In de TK is onder meer door meerdere partijen nadere informatie gevraagd en door de minister toegezegd om een afgewogen beslissing te kunnen nemen. Ook de MER krijgt een vervolg. Die nieuwe informatie is nog niet beschikbaar en derhalve is de tijd niet rijp voor een uiteindelijke beslissing. Een nader debat nu heeft geen zin.  De suggestie dat de TK c.q. de coalitie een beslissing heeft genomen geeft niet de feitelijke situatie weer. Zolang daarmee de feiten er niet zijn zal elke verdere discussie (ook in Overijssel) gebaseerd zijn op veronderstellingen en dient zij niet de afweging van feiten, maar het uitwaaieren van allerlei suggesties. Dat zal alleen maar de verwarring vergroten en in de lobby zich tegen ons kunnen keren. Het is nu tijd om langs partijlijnen de lobby te voeren. In de ChristenUnie is dat gesprek volop aan de gang.

  3. De nieuwe minister heeft toegezegd zich te zullen inzetten voor herstel van beschadigd vertrouwen. Alleen als wij van mening zijn dat we daar constructief en niet destructief aan kunnen bijdragen, is het zinnig ons daarover te bezinnen, maar dat vereist geen spoeddebat, waarin overhaast stelling wordt genomen. Eerder het zoeken van een constructieve dialoog waarvoor tijd en gelegenheid gezocht moet worden. In januari staat er een vervolgoverleg met de minister gepland, waar de provincie bij is betrokken.

    Het is te voorzien dat daarmee niet eerder dan eind februari een discussie kan plaatsvinden. Dat geeft voldoende tijd en ruimte binnen Overijssel en in PS ons daarop voor te bereiden. Op dit moment is een andere duiding van de motie van 13 december met een pleidooi voor uitstel onzin.

  4. Dit proces kent veel belangentegenstellingen, maar daarmee is niet gezegd dat elk belang ook door elke betrokkene gediend kan worden. In het democratisch proces is deze belangenafweging voorbehouden aan de TK, die een bredere optiek hebben dan het Overijsselse bestuur. Het daar wel of niet mee eens zijn vergt een grondiger discussie. Het getuigt van realisme de inwoners daarmee niet een andere voorstelling van zaken van hoe de democratie werkt.

Kortom, ChristenUnie is graag bereid tot een inhoudelijk debat op grond van nieuwe feiten. Al het andere is ‘politiek gespook’ en leidt af van het doel dat we willen bereiken: geen overlast in het luchtruim!

« Terug