ChristenUnie wil garanties bij Gaswinning Hardenberg

NAM_buizendonderdag 04 januari 2018

Nu er opnieuw advies over het winningsplan is gegeven door de provincie Overijssel over het winningsgebied Hardenberg Oost heeft de ChristenUnie daar een aantal vragen over gesteld. Sybren Stelpstra Statenlid van die partij wil graag een aantal garanties hebben voordat tot winning wordt overgegaan. Zo is het nog onduidelijk tot welk volume de winning van gas zal plaatsvinden. Het ministerie en het toezichthoudend orgaan staattoezicht op de mijnen (SodM) verschillen daarover nog van mening.

De provincie wil voorkomen dat extra winning plaats gaat vinden boven het al vergunde productievolume. De ChristenUnie wil weten hoe de provincie dit bewaakt, omdat de provincie anders haar advies gaat herroepen. Stelpstra wil voorkomen dat al lopende het traject dit herroepen niet meer mogelijk wordt.

De provincie wenst dat er een representatieve bouwkundige vooropname komt van aardbevingsgevoelige gebouwen. Daarmee kan later vastgesteld worden of de geclaimde schade er al was of dat die ontstaan is door de bodemdaling of aardbeving. De ChristenUnie pleit voor een onafhankelijk onderzoek, niet door de NAM zelf. Verder wil ze ook een onafhankelijke partij die de eventuele schade gaat beoordelen.

Daarover moet je van te voren afspraken maken en niet gedurende het traject, volgens Stelpstra. Voor zover er risico’s worden voorzien moeten, volgens hem, die ook omgezet worden in een waarde en zal dit geld gereserveerd en beheerd moeten worden. In dit geval ook door een onafhankelijke partij.

Dit zal dan als een soort risicofonds gaan gelden. Daar de ondergrond nog al een gewichtig punt is in Overijssel wil de ChristenUnie niet dat aanvragen een papieren formaliteit gaan worden, maar dat de gedeputeerde de vinger aan de pols van de minister houdt. Afspraken die daar mondeling over gemaakt worden moeten ook vastgelegd worden, want mondelinge beloften zijn moeilijk te verifiëren of kunnen altijd anders worden uitgelegd, aldus Stelpstra.

_____

De gestelde vrgaen zijn:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Op 19 december jl. hebt u een advies uitgebracht over het winningsplan door de NAM bij Hardenberg Oost. U hebt daarin een aantal voorwaarden gesteld o.a. m.b.t. het herroeping van het advies. Verder verscheen er vandaag (040118) in de Stentor een bericht dat de NAM zelf verklaart dat er bodemtrillingen zich kunnen voordoen met gevolgen voor gebouwen en omgeving.

De ChristenUnie wil graag van GS weten:

  • In hoeverre GS op de hoogte gesteld blijft worden m.b.t. het verschil van mening tussen SodM over het besluit m.b.t. de hoeveelheid van het te winnen gas, dusdanig dat zij nog daadwerkelijk haar advies kan herroepen en gebruik kan maken van de uniforme openbare voorbereidingsperiode.
  • In hoeverre bij een representatieve bouwkundige vooropname de onafhankelijkheid daarvan gewaarborgd kan worden door daar een externe onafhankelijke partij dit onderzoek te laten te laten verrichten.
  • In aansluiting op de discussie in Groningen een zelfde onafhankelijke partij ook tot schadevaststelling kan komen en dit nog als voorwaarde vooraf kan worden meegenomen.
  • De instelling van een risicofonds door de schadeveroorzaker waarborgen biedt dat de schade, zoals nu al voorzien kan worden, binnen een risico marge ook gereserveerd is en ook door dezelfde onafhankelijke partij beheerd kan worden.
  • Op welke wijze u, behoudens de formele schriftelijke afhandeling, u zich blijft verstaan met het ministerie en bovenstaande punten bespreekt dan wel vast laat leggen.

« Terug