De Overijsselse politiek gaat zich wapenen tegen (bestuurs)ondermijnende criminaliteit!

wapensmaandag 24 juli 2017

Op initiatief van de ChristenUnie heeft een meerderheid van de Provinciale politiek, waaronder CDA, D66 en 50 plus, een motie aangenomen waarmee het provinciebestuur effectief moet gaan optreden tegen vormen van criminaliteit waarmee het openbaar bestuur ondermijnd wordt. Hierbij worden o.a. organisaties en individuen bedoelt die via infiltratie in het openbaar bestuur een ingang vinden om hun criminele activiteiten uit te voeren.

Deze ondermijnende criminaliteit vraagt steeds meer aandacht van de overheden. Hierover is in 2016 een rapport uitgekomen “Ondermijning Ondermijnd” van de NSOB waarin het belang van een integrale en regionale aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt onderstreept. in de vergadering van Provinciale Staten Overijssel van juni 2017 sprak ook de Commissaris van de Koning uit dat de noodzaak van de brede aanpak van ondermijning gewenst is. Dit als reactie op vragen van de ChristenUnie over het ‘politie loze platteland’. Naast Provinciale Staten maken ook burgemeesters in Overijssel zich zorgen over vormen van ondermijnende criminaliteit. Ofschoon de provincie niet een primaire rol heeft in de opsporing en aanpak van criminaliteit, kan zij wel, in het kader van haar kerntaak Kwaliteit Openbaar bestuur, een aanvullende bijdrage aan deze maatschappelijke opgave leveren.

Ook de situatie in Overijssel vraagt om voortdurende alertheid, een weerbare overheid en intensieve integrale bestrijding van ondermijning en criminaliteit. Actieve samenwerking tussen onder andere  Bestuurders, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, Belastingdienst en Politieregio Oost-Nederland noodzakelijk is om effectief tegendruk te geven aan georganiseerde vormen van criminaliteit. Overijsselse Statenleden hebben geconstateerd dat elders in het land de gezamenlijk inzet van overheidssamenwerkingen ook (financiële) steun hebben gekregen van het Ministerie van Justitie (tasforce Brabant/Zeeland, aanpak Gelderland).

De provincie heeft de positie om vanuit een specifieke rol als verbinder en gezaghebbende ondersteuner een stevige, integrale ketensamenwerking tussen verschillende overheden te initiëren en ontwikkelen. Hiermee wil de provincie toewerken naar een integrale aanpak.

De staten hebben GS gevraagd een nadere verkenning uit te voeren naar het opzetten en uitvoeren een ontwikkelprogramma Veiligheid tegen Ondermijnende criminaliteit, waarbinnen overheden en andere (keten)partners integraal samenwerken om de georganiseerde criminaliteit effectief te bestrijden. In het te ontwikkelen programma specifiek aandacht te besteden aan het vergroten van de weerbaarheid van de overheden in Overijssel. Tevens is aangegeven dat bij de begroting voor 2018 een voorstel te doen voor financiering van dit programma. Een eerste concept van een ontwikkelprogramma zal al bij de begroting 2018 voor gelegd kunnen worden aan Provinciale Staten die op zijn buurt meegenomen wil worden in de ontwikkelingen, dilemma’s en mogelijkheden die in beeld komen om het vraagstuk van ondermijning effectief te bestrijden.

« Terug