Begroting 2010

statenzaalnieuwvrijdag 11 december 2009

De verwachting is dat de financiële crisis nog voortduurt tot in de jaren 2010 en 2011.
Van rijkswege worden opnieuw plannen gemaakt om een bijdrage te leveren de crisis te bestrijden. Inmiddels hebben wij in Overijssel al besloten de bouwsector een impuls te geven. Kunnen we wederom een impuls geven aan een sector voor de korte termijn 2010 en 2011?

Ja, als het aan het Wereld Natuur Fonds (WNF) ligt wel. We lazen onlangs een artikel in de krant over een onderzoek van het Wereld Natuur Fonds. Hieruit bleek dat de omzet in schone energietechnologie slechts 0,16 % van het bruto nationaal product is. Door de hoge uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen per hoofd van de bevolking komt Nederland op de ranglijst terecht op plaats 17. Op basis van een wereldwijd onderzoek stelt het WNF dat wanneer het kabinet betere ondersteuning geeft aan de schone energietechnologie, deze sector in 2015 kan stijgen naar 2,6 miljard euro in 2015 tegenover 900 miljoen nu, hetgeen 8000 banen zou opleveren en 12.000 banen in de toeleverende industrie. Een dergelijke ontwikkeling bespaart op jaarbasis 130 megaton aan schadelijke CO2-uitstoot. Het lijkt ons uiterst interessant dit multiplier effect te onderzoeken en te kijken welke kansen er voor Overijssel liggen. De ChristenUnie diende hierover een amendement in waarin GS gevraagd werd dit nader te onderzoeken en daarover te rapporteren aan PS uiterlijk eind januari 2010.

Kiezen voor eisen van publieke gerechtigheid

Minister Bos zei dat de financiële crisis primair het gevolg is van hebzucht en een te ver doorgeslagen consumentisme van de westerse wereld. Daar zullen we dus ook iets aan moeten doen. Gelukkig beseffen velen dat we met die leefstijl niet alleen onszelf, maar ook anderen, met name de armere landen, zeker geen goede dienst hebben bewezen. We hebben niet alleen met een financieel-economische crisis te maken, maar er zijn meerdere crises, zoals de milieu- en klimaatcrisis, verlies van biodiversiteit en voedselzekerheid, uitputting van grondstoffen, grote armoede in delen van de wereld. Hoe lossen we dit op? We kunnen alleen tot een duurzame stabiele situatie komen als deze wereldwijde crises fundamenteel aangepakt worden en onze productie en consumptie wereldwijd afgestemd worden op een capaciteit die de aarde kan dragen. Wat de ChristenUnie voor ogen staat is niet zozeer materiële welvaart, maar een algemeen welzijn voor alle wereldburgers.

Duurzame ontwikkeling en bijbels rentmeesterschap

Al jarenlang zijn we gewend geweest teveel naar de economische kant van onze politieke beslissingen te kijken, terwijl het geluk van mensen daar niet primair van afhangt. Materiële welvaart is op zich niet verkeerd, maar moet begrensd worden door ‘genoeg is genoeg’. Daarom moeten we ook op economisch vlak duurzaam te werk gaan en een goede balans zoeken tussen de economische belangen en de belangen van de ecologie, het milieu en de sociaal-maatschappelijke effecten daarvan op mensen. Afwenteling van de problemen naar de toekomst of naar andere delen van de wereld, is geen optie. Duurzame ontwikkeling past bij rentmeesterschap: een goed beheer over deze aarde en alles wat er op leeft. Met dit rentmeesterschap worden hogere waarden dan alleen materiële erkend, zoals solidariteit, rechtvaardigheid, waardigheid, zorg voor elkaar en naastenliefde. Dan maken we keuzes die we anders wellicht niet gemaakt zouden hebben en bieden we weerstand tegen hebzucht en een te ver doorgeslagen consumentisme.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De ChristenUnie is blij met de groeiende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, het terugdringing van milieuvervuiling, de bescherming van de ecologie, het bevorderen van biologische landbouwmethoden, de ernst de klimaatproblemen op te lossen, de transitie van vuile naar schone energiebronnen en het tegengaan van verspilling. Daarom is het goed dat steeds meer ondernemers, ook in Overijssel, overstappen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel ondernemers werken internationaal en hebben gelukkig oog voor de problemen van landen met een bepaalde achterstand. En zo ontstaan er vaak mooie samenwerkingsprojecten tussen ondernemers, kennisinstituten en overheden. We hebben in Overijssel een mooi voorbeeld van hoe duurzame ontwikkeling kan werken. In Roemenië is de provincie, samen met de Waterschappen, de Universiteit Twente en de industrie in Overijssel, een aantal jaren bezig geweest om de kwaliteit en de veiligheid van de drinkwatervoorziening in de provincie Teleorman te verbeteren. Vorig jaar is de eerste innovatieve drinkwatervoorziening in het dorpje Saelele in gebruik gesteld. De drinkwatervoorziening heeft uitstekend gefunctioneerd tot grote tevredenheid van de lokale bevolking. Echter eind 2011 zal dit mooie project eindigen. Om zeker te stellen dat zo veel mogelijk burgers van de provincie Teleorman op korte termijn kunnen genieten van de levering van schoon en zuiver drinkwater, diende de ChristenUnie met steun van CDA, PvdA, SGP, Groen Linksen en de SP succesvol een amendement in.

Tjeerd Oostra

Commissie Ruimte, Water en Duurzaamheid

« Terug

Archief > 2009 > december

Geen berichten gevonden