Op de oevers van het Kanaal Almelo de Haandrik

Kanaal Almelo De Haandrikvrijdag 03 juli 2020

In de afgelopen periode hebben we als ChristenUnie-fractie diverse bezoeken gebracht aan bewoners van kapotte huizen langs het Kanaal Almelo de Haandrik. De gesprekken en verhalen waren indrukwekkend en we hebben de schade met eigen ogen gezien. Wat een schade en wat een leed! Om heel stil van te worden…

Door Arjan Hof 

Veel schades en problemen ontstonden tijdens en na het uitbaggeren van het kanaal en onderhoudswerkzaamheden. Dat uitbaggeren was o.a. nodig om grotere schepen doorgang te laten hebben. Als je schade veroorzaakt, dan moet je die vergoeden. Daarom heeft de provincie, de opdrachtgever voor de werkzaamheden, aan onderzoeksbureaus Deltares en TNO verzocht een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de schade. Iedereen verwachtte dat zou blijken dat de schades veroorzaakt waren door overheidshandelen. Dit bleek echter niet het geval. De onderzoeksbureaus kwamen, tegen alle verwachtingen, met een andere conclusie: een deel van de schades is zeker of hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door overheidshandelen, maar een ander deel niet. Waar de schade in die gevallen dan wél door veroorzaakt is, wordt uit het rapport niet duidelijk. Om daar uitsluitsel over te krijgen is nader onderzoek nodig, wat weer veel tijd en de nodige onzekerheid met zich meebrengt.

Aan de hand van het onderzoek kwam het college van Gedeputeerde Staten met een ruimhartig vergoedingsprogramma. Ruimhartig in die zin, dat alle schade die ook maar enigszins gelinkt kan worden aan overheidshandelen vergoed zal worden. Dit is heel wat ruimhartiger dan wat de huizenbezitters hadden kunnen krijgen als zij via de rechter schadevergoeding hadden geëist.

Naast deze ruimhartige schadevergoedingsregeling, stelde GS voor om renteloze leningen aan te bieden aan bewoners die schade hebben die niet aan overheidshandelen te wijten is. Dat kan een goede regeling zijn, maar biedt niet voor iedereen soelaas. Immers, het kan voorkomen dat een huiseigenaar een maandelijkse hypotheeklast heeft, een huurlast voor een noodwoning en dan ook nog een provinciale lening moet terugbetalen. Dat zijn schrijnende situaties.

Moeten we dan maar alle schade vergoeden? Wat onze fractie betreft niet. Schade waarvan helder is dat deze niet is veroorzaakt door overheidshandelen, hoort ook niet door de overheid vergoed te worden. Daarmee overschrijden we namelijk een principiële grens. De provincie betaalt de schades uit gemeenschapsgeld. Geld van alle inwoners van Overijssel. Er zijn overal mensen te vinden die schade hebben, die niet is veroorzaakt door de overheid. Leg dan maar eens uit waarom de ene persoon die schade wel vergoedt krijgt, en de andere niet. Of leg maar eens uit waarom de bewoners langs het Kanaal Almelo de Haandrik al hun schade wel vergoed krijgen, maar de bewoners en bedrijven in de verzakkende veenweidegebieden niet.

Een behoorlijk dilemma, wat leidde tot een verhitte discussie in de Statenvergadering van 1 juli. Uiteindelijk hebben Provinciale Staten, en ook de ChristenUnie, ervoor gekozen om het onderdeel van de lening nog niet tot uitvoering te brengen. Gedeputeerde Staten komt voor 1 oktober met een nieuw voorstel op dit punt, nadat verder verkend is hoe groot de kans is op precedentwerking bij een nog ruimhartiger schadevergoedingsregeling.

Zoals gezegd: het is een stevig dilemma. We zouden graag alle mensen langs het Kanaal willen helpen. Tegelijkertijd vraagt elk besluit ook om eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het is zéker rechtvaardig dat de overheid de schade vergoedt die zij zelf heeft veroorzaakt. Maar is het ook rechtvaardig dat de overheid schade vergoedt die niet door haar is veroorzaakt? En dat voor de een wel maar voor de ander niet? We spreken hier eind september verder over!

« Terug