Reconstructie

18-09-2004 12:08

Reconstructie: ChristenUnie stemt voor
Het slotdebat over de reconstructie heeft op 15 september in Provinciale Staten plaatsgevonden.
De ChristenUnie is graag bereid verantwoording af te leggen over de manier waarop zij met de Reconstructie en de daarmee samenhangende problematiek omgaat.

RECONSTRUCTIE……………. ChristenUnie Overijssel stemt voor

Het slotdebat over de reconstructie heeft op 15 september in Provinciale Staten plaatsgevonden. De ChristenUnie is graag bereid verantwoording af te leggen over de manier waarop zij met de Reconstructie en de daarmee samenhangende problematiek omgaat.Bij de totstandkoming van deze bijdrage heb ik veel gehad aan de bijdrage uit de regio. Hartelijk dank daarvoor. Meer hierover kunt u hier vinden. Een verslag van het debat tot in de vroege uurtjes vindt u hier .

De ChristenUnie is enorm betrokken bij de Reconstructie. Al in het begin van mijn Statenperiode heb ik gevraagd om regelmatige bespreking van het reconstructieproces in de commissie Ruimte en Groen; daarin overigens gesteund door de VVD. Een dergelijke omvangrijke ingreep in de agrarische sector en in het landelijk gebied kun je niet even in een commissievergadering afdoen. Daarbij is het toch wel frappant dat het beleid van ons als Provinciale Overheid gericht is op één sector in de veehouderij, nl de Intensieve veehouderij. Maar juist door de inzet van de Intensieve veehouderij krijgen andere doelen zoals natuur, landschap en water de ruimte.

De ChristenUnie heeft uiteindelijk voor het Reconstructieplan (inclusief amendementen) 
ge
stemd.

Uit mijn bijdrage en moties blijkt dat het opkomen voor de sociale positie van de landbouw, en in dit geval met name van de Intensieve Veehouderijbedrijven de hoofdinzet van de ChristenUnie is. Het gaat om de bedrijven, de mensen die daar wonen en werken. Daarnaast is Rentmeesterschap een begrip dat leeft bij de ChristenUnie. In de beoordeling van het ontwerp-Reconstructieplan is het rentmeesterschap niet een leidend principe, maar een volgend principe. De natuurontwikkeling heeft in het Reconstructieplan profijt van de inzet van de landbouw. Daarnaast speelt de tendens naar schaalvergroting in de landbouw een rol. Als Provinciaal Bestuur willen we daar richting aan geven.

De ChristenUnie is ervan overtuigd dat het Reconstructieplan door de inzet van veel maatschappelijke organisaties, waaronder de GLTO en NMO, een evenwichtig plan is geworden. Wij zijn er blij mee dat Gedeputeerde Piet Jansen regelmatig en op verschillende plaatsen heeft uitgesproken dat voor de intensieve veehouderij plaats is in Overijssel. Dit hebben wij verwoord in onze laatste motie, waarmee wij hopen te bereiken dat het imago van de Intensieve Veehouderij ook vanuit deze Provinciale Statenvergadering een duidelijke plus krijgt.

Marjan van der Bent
 voor volledige tekst van mijn bijdrage hier doorklikken

« Terug

Archief > 2004 > september

Geen berichten gevonden