‘Wil Overijssel ook meer financiële zelfstandigheid?’

Sybren Stelpstra.jpg12-12-2020 10:34

ChristenUnie Overijssel stelt vragen over provinciale belastingen.

De provincie Friesland wil zelf belasting kunnen heffen in de toekomst. Geïnspireerd door die ontwikkelingen vraagt de fractie van ChristenUnie Overijssel zich af of ook haar provinciaal bestuur daar oren naar heeft.

“Steeds meer taken en verantwoordelijkheden komen naar provincies toe. Dat vereist meer autonomie”, stelt de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe. Echter heeft de provincie daar ook meer geld voor nodig, en dat blijft nog achterwege. Zo draagt de provincie verantwoordelijkheid voor de invulling van het energievraagstuk in de regio’s. Maar het is het Rijk die inkomsten krijgt uit energiebelasting en niet de provincie. Daarnaast neemt in de toekomst de opcenten voor autorijders af bij elektrisch rijden en worden lease auto’s veelal belast bij bedrijven in de randstad. De opcenten is een belangrijke inkomstenbron voor provincies.

Statenlid Sybren Stelpstra van de ChristenUnie wil graag weten of de Overijssels bestuurders deelnemen aan de aangezwengelde discussie, die al breder lijkt plaats te vinden. En zo ja, wat dan de inzet is van Gedeputeerde Staten (GS) en of zij de opvattingen van De Rouwe überhaupt delen dat provincies meer autonomie in belastingheffing moeten krijgen.

Ook wil Stelpstra weten hoe Provinciale Staten in dit debat worden betrokken. Daarnaast heeft hij de vraag gesteld of GS inzicht kan geven in de voor- en nadelen van de belastinghervorming in de verdeling tussen provincie en Rijk.

« Terug