ChristenUnie Overijssel lanceert manifest Boerengrondbank

Manifest_Koe.jpgwoensdag 11 november 2020

Onze fractie vindt het erg belangrijk dat de boeren in Overijssel gesteund worden om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Daarom maken we ons sterk voor maatregelen die helpen om de landbouw extensiever te maken.
Tijdens de begrotingsbehandeling deze week bieden we aan de gedeputeerde Landbouw & Natuur een manifest aan waarin we onze plannen in zes punten hebben samengevat.

Eerder dit jaar heeft onze fractie een motie ingediend waarin is gevraagd om te onderzoeken hoe de provincie boeren kan helpen extensiever te gaan boeren. Deze motie is met een ruime meerderheid door Provinciale Staten aangenomen. In vervolg hierop komt de ChristenUnie nu met een manifest met daarin een concreet plan voor onder andere een Boerengrondbank.

Er wordt van de landbouwsector veel gevraagd. De biodiversiteit moet groter, droogte moet worden tegengegaan, de stikstofuitstoot moet naar beneden en er moet toegewerkt worden naar kringlooplandbouw. Dat vraagt een manier van werken die meer grondgebonden is.

Tegelijk zijn er veel andere ruimtevragers, die ook grond nodig hebben. Er is vraag naar zonnevelden, windmolens moeten een plek hebben, woonwijken worden uitgebreid en wegen worden verbreed. Dat staat op gespannen voet met de noodzaak om de landbouw te extensiveren.

De ChristenUnie vindt dat de provincie hierin meer regie moet nemen. Woordvoerder Renate van der Velde: “Als we toe willen naar een duurzame agrarische sector, dan zal de provincie daarin ook mee moeten helpen. Dat kan onder andere door ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk goede gronden beschikbaar blijven voor boeren.”

De ChristenUnie roept de provincie op om een fonds in te richten waarmee gronden die in bezit zijn van de provincie tegen economisch gunstige voorwaarden aan boeren in gebruik worden gegeven. Dit fonds moet in eerste instantie gevuld worden met € 40 miljoen. Het fonds stelt gronden langjarig ter beschikking aan boeren, zodat een boer de tijd heeft om te investeren in de kwaliteit van de gronden.

De ChristenUnie noemt dit fonds een Boerengrondbank. Deze grondbank moet boeren helpen in de transitie naar een toekomstbestendige vorm van landbouw, wat veel tijd en geld vraagt. “Tijd en duidelijkheid is nodig om überhaupt een transitie te kunnen maken”, aldus Renate van der Velde. “En geld is voor veel boeren een probleem vanwege de hoge lasten die boerenbedrijven nu al hebben.” De kracht en het effect van het fonds moeten in 2023 worden geëvalueerd door de provincie. 

Naast het beschikbaar houden van goede agrarische gronden, vindt onze fractie ook dat er geïnvesteerd moet worden in bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit en in het vinden van geschikte oplossingen voor vrijkomende boerderijen. Met ons plan richten we ons vooral op jonge boeren en boeren die hun familiebedrijf met een duurzaam toekomstperspectief willen doorgeven. 

Manifest_Afbeelding.jpg

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Manifest_Boerengrondbank.pdf509,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug