Stikstof: Zonder de beleidsregels zit de vergunningverlening weer grotendeels op slot.

koeienstal.pngwoensdag 16 oktober 2019

De Provinciale Staten is in de afgelopen dagen in een situatie getrokken die we niet willen. Op vrijdag 4 oktober bracht minister Schouten de maatregelen naar buiten die het kabinet in eerste aanleg wil nemen inzake de stikstofproblematiek. En op 8 oktober waren er opeens de provinciale beleidsregels. Die pas op donderdag 10 oktober aan de Provinciale Staten toegezonden zijn. Waarom ging dit op deze manier? Waarom werd PS niet eerder meegenomen? Hoe is dit in het IPO gegaan? Heeft het IPO bijvoorbeeld belanghebbenden geconsulteerd? Is er voldoende overleg met het ministerie geweest? Kennelijk niet.

In de loop van de 11 en 12 okt steeds duidelijker dat de beleidsregels van de provincie striktere salderingsregels bevatten dan de kabinetsbrief van 4 oktober. Waarom is dat gebeurd? Wat is het doel hiervan? Of was het onbedoeld, een foutje? Het IPO kwam op zaterdag 12 oktober met een verklaring waar je dat uit af zou kunnen leiden. Wie maakt er dan zo’n foutje? De beleidsregel is toch wel vooraf afgestemd tussen IPO en het ministerie van LNV? Het lijkt erop dat hier het oude spreekwoord geldt: haastige spoed is zelden goed.

Op 14 oktober kwamen de boeren naar het provinciehuis en eisten dat de beleidsregels van tafel zouden gaan. En dat gebeurde. De ChristenUnie vindt dat voor dit moment een goede zaak. Er moet immers eerst overeenstemming tussen de provincies en het ministerie gevonden worden over de mogelijkheden voor extern salderen. Maar voor de langere termijn helpt deze situatie niemand. Het helpt de boeren niet. Het helpt de bouwsector niet. Zonder de beleidsregels zit de vergunningverlening weer grotendeels op slot.

Wetten en regels in dit land worden opgesteld door de overheid

In het persbericht van de Provincie n.a.v. het intrekken van de beleidsregels staat opgetekend: samen met de landbouw gaan we aan de slag om de stikstofproblemen aan te pakken. En: we gaan in overleg met de sector om met elkaar tot heldere afspraken te komen. Gaat LTO de volgende beleidsregels schrijven? Dat zou de boeren een positie geven die geen enkele andere sector in ons land heeft! Politici en bestuurders moeten luisteren naar álle belangen, naar álle partijen die iets te zeggen hebben. Maar niet met één van die partijen vervolgens samen de regels opstellen. Als dat de bedoeling van het college is, vraag dan ook de bouwsector aan tafel. Want het is evident dat daar ook grote problemen zijn door de stikstofproblematiek. En zet de mensen aan tafel die voor de natuur kunnen spreken. Dat kan de natuur niet zelf, en daardoor komt ze er altijd bekaaid af. De ChristenUnie vindt niet dat we die kant moeten opgaan. LTO, Farmers Defence Force, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten en welke belangenorganisaties er nog meer mogen zijn. Laat ze vooral demonstreren en actie voeren en hun inbreng leveren. Dat is hun goede grondwettelijke recht. Maar de wetten en regels in dit land worden opgesteld door de overheid.

Stikstofcijfers

Er wordt door sommigen getwijfeld aan de cijfers van het RIVM. En wie weet hebben die mensen wel gelijk. En komt er na betere metingen uit dat de landbouw niet 46 maar 30% van de stikstofuitstoot veroorzaakt. Wat moeten we dan? Juist, precies hetzelfde als nu: “maatregelen nemen om de stikstofuitstoot te laten dalen.” Laten we ons dus maar niet verschuilen achter mogelijk niet al te juiste cijfers. Dat vertraagt noodzakelijke maatregelen, waarvoor we met z’n allen gewoon aan de lat staan.

De ChristenUnie roept het college op samen met de andere provincies en het ministerie te komen tot beleidsregels die wél met elkaar overeenstemmen. Maar ook beleidsregels waarbij het uitgangspunt is en blijft dat de stikstofuitstoot echt naar beneden moet. Dat moet middels verdere innovatie, waar de ChristenUnie warm voorstander van is, en ook zeker bereid is om daar samen met de sector verder aan te werken.

Maar dat moet ook middels nadere regels. Dat kan niet anders, na de uitspraak van de Raad van State. En dat gaat pijn doen. Daar draait de ChristenUnie niet omheen. En dan ook nog in een sector die van wezenlijk belang is. We hebben het hier niet over een speelgoedfabrikant, maar over de producenten van ons voedsel. Een primaire levensbehoefte. Daar moeten we zuinig op zijn, en zorgvuldig mee omgaan. De ChristenUnie wil vol inzetten op het verder omvormen van de landbouw naar een sector waarin de natuurlijke kringloop de basis en het uitgangspunt is. Uiteindelijk zullen we dan de échte prijs voor ons voedsel gaan betalen. De prijs waar behoud van de natuur volledig in opgenomen is. Alleen op die manier kunnen we op de lange termijn door met onze landbouw.

« Terug