ChristenUnie Overijssel wil consequenties verplaatsingsbesluit hoogspanningskabels weten.

Hoogspanning.JPGzaterdag 10 november 2018

Statenlid Sybren Stelpstra van de ChristenUnie wil van het college van GS weten wat de consequenties zijn in Overijssel als hoogspanningskabels ondergronds worden verkabeld. Hij had het onderwerp al geagendeerd voor een commissievergadering, maar door het kabinetsbesluit dat 55 gemeenten in Nederland hoogspanningskabels ondergronds kunnen verplaatsen, is het thema extra actueel geworden.

Het kabinet heeft onlangs bekend gemaakt dat in 55 gemeenten in Nederland hoogspanningskabels ondergronds kunnen worden verplaatst. Een aantal daarvan komen voor in Overijssel. De exacte plaatsen hiervoor zijn door de minister van Economische Zaken en Klimaat aangewezen. Op 8 november werd dit in de Staatscourant gepubliceerd. Plaatsen als Raalte, Hattem, Deventer en Almelo worden daarin genoemd. Het gaat dan vaak om locaties bij woningen of openbare plaatsen, zoals stations, waar hoogspanningsleidingen lopen. Het besluit is een extra reden voor Stelpstra om de materie bij het college aan de orde te stellen.

Het betreft alleen lijnen van 50, 110 en 150 KiloVolt. Die van 220 of 380 Kilovolt kunnen om technische redenen niet ondergronds verkabeld worden. Huiseigenaren die daar loodrecht onder wonen kunnen hun woning aan het Rijk verkopen.

Sybren Stelpstra heeft eerder vragen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel over ondergrondse verkabeling gesteld. Op dat moment waren de aangewezen locaties nog niet bekend. Nu dit wel het geval is wil Stelpstra inzicht in de plaatsen van verkabeling. Weliswaar zijn de trajecten, c.q. mastnummers bekend, maar “in de publieke sfeer zijn dat maar nummers” volgens hem. Het gaat om inzicht voor aanwonenden om te kunnen bepalen of het hen wel of niet betreft. Het statenlid wil graag weten hoe de provincie en gemeenten nu omgaan met het in werking zetten van de verkabeling in de aangewezen locaties. Daarbij is ook de kostenverdeling van belang, maar die acht Stelpstra wel van ondergeschikt belang, gelet op de gezondheidsrisico’s. Niettemin zullen het Rijk, de provincie en gemeenten moeten investeren. De kosten die de netbeheerder moet maken worden verhaald op alle huishoudingen in Nederland, met een verhoging van €1,37 per jaar.

Het ChristenUnie-statenlid heeft het onderwerp van de ondergrondse verkabeling geagendeerd voor een commissie vergadering van Provinciale Staten op 21 november a.s.. Hij verwacht dat, naast de in de lijst genoemde trajecten en het plan van aanpak, ook de trajecten aan de orde komen, die (nog) niet zijn aangewezen. Hij voorziet dat diverse belanghebbenden zullen inspreken. Dit zal o.a. uit ’s Heerenbroek en Raalte zijn, die zich al eerder bij de provincie gemeld hebben en in afwachting waren. Voor zover de locaties niet op hen betrekking hebben verwacht Stelpstra nog de nodige discussie.

« Terug