Antwoorden op de vraag "wat zijn consequenties van nieuwe manier van dijkversteviging?".

dijk_kampereilandwoensdag 27 juni 2018

De ChristenUnie Overijssel heeft onlangs aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd wat er anders is aan de nieuwe manier van dijkversteviging bij het Kampereiland. Is de andere en goedkopere manier van dijkverzwaring afdoende? Arjan Hof en Renate van der Velde kregen volgende antwoorden van het college van GS.

1. Wat is er anders aan de nieuwe manier van dijkversteviging ten aanzien van de reeds eerder onderzochte en financieel niet haalbare voorstellen?
2. Zijn er aantoonbare kwaliteitsverschillen of verschil in te verwachten effecten bij overstromingen tussen de oude en de nieuwe plannen? Zo ja; welke?

Antwoord op vraag 1 en 2:
Het huidige voorstel gaat uit van kadeversterking met gebiedseigen grond in plaats van grond van extern aan te voeren. Uit onderzoek is gebleken dat de gebiedseigen grond geschikt is voor het versterken van de kade mits zorgvuldig toegepast. Daarnaast zijn vanuit de watertechnische belastingen de kadeontwerpen en de locaties van de overstroombare delen geoptimaliseerd ten opzichte van het eerdere ontwerp. Door de locatiekeuze van de overstroombare delen loopt het gebied gecontroleerd onder, te beginnen met de laagste delen. Een beperking van de schade is daarbij het doel. Bij extreme omstandigheden is er geen verschil in effect, omdat dan het gehele gebied onder water loopt.

3. Is het Kampereiland op deze manier volledig beschermd tegen overstromingen, binnen de kansberekening van 1 maal in de 5 eeuwen?

Kampereiland is wettelijk buitendijks gebied en loopt onder extreme omstandigheden onder water. Absolute veiligheid bestaat dus niet, maar met de voorgestelde maatregelen wordt voldaan aan de kansberekening van 1/500 per jaar. Dit is een kans op een waterstand die gemiddeld 1 keer per 500 jaar kan voorkomen, maar elk jaar zou kunnen optreden. Ieder jaar is er een kans dat de maatgevende waterstand wordt bereikt (of overschreden) en het gebied onderloopt.

4. Is het voor de bewoners nog van belang aanvullende maatregelen te treffen? Eertijds hebben een aantal boeren zelf weringen gemaakt, dan wel de bouwplaatsen verhoogd.

De overheid is verantwoordelijk voor het algemeen belang van veiligheid en stelt daarvoor kaders. Kampereilanden is in de Omgevingsverordening Overijssel, artikel 2.14.3 geduid als overstromingsrisicogebied. Na de versterking voldoen de keringen aan de normering. Desondanks kan het voor de bewoners van belang zijn aanvullende maatregelen te treffen om het overstromingsrisico verder te verkleinen. De gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor bewoners en nemen dit aspect mee bij bestemmingsplannen en vergunningen. Waterbestendig bouwen is niet verplicht, maar is een punt van aandacht bij nieuwe investeringen van de ondernemers in dit overstromingsrisicogebied.

« Terug