Welke toekomst is er voor de oude ambachten riettelers, vissers en punterbouwers in de kop van Overijssel?

rietsnijdenwoensdag 11 april 2018

Uit in opdracht van de Provincie gedane onderzoek geeft als belangrijke aanbeveling om te komen tot een gezamenlijk platform om de ambachten zichtbaarder te maken. Jan Westert, fractievoorzitter ChristenUnie Overijssel vraagt zich daarbij af of het college ook kan aangeven op welke wijze deze samenwerking helpt om te komen tot een economisch levensvatbaar model voor deze beroepsbeoefenaren? Wat belemmert de samenwerking nu en op welke wijze kan die samenwerking door de provincie worden ‘afgedwongen’, indien dat een voorwaarde voor succes is. Zijn er toekomstkansen door deze ambachtelijke beroepen meer structureel een plek te geven in de ontwikkeling van de toeristische sector?

De problematiek van de riettelers keert met enige regelmaat terug op de Overijsselse agenda. Hoe is de stand van zaken ten aanzien van de rietcultuur? Regelmatig keert terug dat deze rietteelt bescherming behoeft, aldus Westert. Welke rol heeft de provincie de afgelopen periode vervult om de positie van de riettelers te versterken en hoe staat de landelijke overheid op dit moment in dit debat? Kan het college ook in een overzicht aangeven welke provinciale middelen de afgelopen jaren voor de rietteelt, de visserij en de punterbouw beschikbaar zijn gesteld? Er zou een beschermd merk voor riet uit de Weerribben-Wieden moeten komen? Ziet het college mogelijkheden om dat te bevorderen en welke resultaten zijn daarvan te verwachten? Tal van vragen die de ChristenUnie heeft voorgelegd aan het college.

De voorzitter van de rietteeltvereniging De Wieden, de heer G. Petter, geeft aan dat de riettelers meer gebruik moeten kunnen maken van de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer. Op die wijze zouden riettellers in aanmerking komen voor extra inkomsten. Westert vraagt zich af of dat een realistische optie en of het college bereid is zich daarvoor in te zetten en indien aanwezig belemmeringen wil wegnemen.

De ChristenUnie ziet het vraagstuk van de riettellers, vissers en punterbouwers steeds terug komen op de agenda, omdat een economisch verdienmodel op basis van marktwerking onvoldoende perspectief biedt. De vraag in welke mate er de bereidheid vanuit de overheden: rijk, provincies en gemeente is om deze ambachtelijke beroepsbeoefenaren middels subsidie een structureel perspectief voor bijvoorbeeld komende tien jaar te bieden is daarom relevant.

« Terug