ChristenUnie over begroting van 2018 van Overijssel

geld15-11-2017 09:49

De ChristenUnie kon in grote lijn instemmen met de begroting voor 2018. De voorstellen en inbreng over de Perspectiefnota zien we voldoende terug. Tijdens de behandeling van de begroting in Provinciale Staten heeft de ChristenUnie naast waardering ook meerdere aandachtspunten aangereikt en toegezegd gekregen. Hieronder de meest in het oog springende onderdelen.

Ondermijning

De ChristenUnie is tevreden dat het thema ondermijning structureel een plek in het provinciaal beleid krijgt. Wij gaan voor een hoge kwaliteit van het openbaar bestuur: integer, betrouwbaar en toegankelijk. Ondermijning is funest voor bestuur en samenleving. Wij hopen een nadere uitwerking van dit programma tegemoet te kunnen zien. De ChristenUnie nodigt GS ook uit om Provinciale Staten inzicht te verschaffen in deze problematiek in onze provincie bijv. door een werkbezoek rond dit thema en breder veiligheid met politie en justitie te organiseren.

Bij de P-nota heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor ‘Grotere Tegenstellingen’ (het rapport van het Trendbureau Overijssel is zeer de moeite waard). De motie ‘Naar een nieuwe manier van samenleven’  is door ons mee ingediend. Na het jaarcongres van het Trendbureau is het nu aan PS en GS deze thematiek van een focus te voorzien. De ChristenUnie wordt betrokken bij een plan van aanpak.

Oudere werknemer

In de begroting staat GS stil bij ‘het krachtig herstel van de economie’. Er is een nieuwe focus op de Human Capital agenda nodig. Tekort aan kwalitatief goed opgeleid personeel vraagt daarom. Daarbij gaat het niet alleen om de primaire opleidingen, maar worden we met de neus op de noodzaak van ‘doorlopende bijscholing’ in een snel veranderd technologisch landschap geduwd. Ook voor de oudere werknemer. De ChristenUnie heeft GS gevraagd  daarvan nadrukkelijk een speerpunt te maken bij de uitwerking van de nieuwe arbeidsmarkt-agenda.

De krimp in het landelijk gebied vergt aandacht. Een leefbaarheidsvraagstuk bij uitstek. Wat de ChristenUnie betreft wordt dat een van de focuspunten bij de uitwerking van ‘de motie over een nieuwe manier van samenleven’.

Regie op energie

Het thema ‘klimaat, energie en duurzaamheid’ is voor ons zeer aangelegen. We werken aan impulsprogramma, verkenningen, afspraken met partners. Maar er is ook behoefte aan ‘realisatiekracht’. Uit de gemeenten horen wij de wens van bestuurders om te komen tot een steviger regierol, er is veel aandacht voor het proces rond de transitie, maar gemeenten hebben ook behoefte realisatiekracht en bijdrage in financiering. Wij vragen daar aandacht voor. Zet meer in op de realisatiekracht in het proces. Doen is het nieuwe praten! Bovendien zien we graag een meer heldere monitoring tegemoet.

Eenzaamheid en noaberschap

Vervolgens de ‘impact van digitale technologie’ Wij zien het belang ervan in de zin van economische betekenis, maar vragen nadrukkelijk aandacht voor de sociale gevolgen. Terwijl we ‘altijd verbonden zijn’ lijkt ‘eenzaamheid, sociaal, emotioneel en existentieel’ het sociale en leefbaarheidsvraagstuk van de komende tijd dreigt te worden. Ook dat is een van de onderwerpen, die uitstekend past bij de thema’s van morgen. Noaberschap verbindt verrassen anders! (lees meer over dit thema in onze blog)

Geen dieseltreinen in Overijssel

Zowel uit oogpunt van duurzaamheid als van verbetering van de spoorinfra is de ChristenUnie voor het motto: ‘alle dieseltreinen de provincie uit’. Hoe staat het met de elektrificatie van Almelo-Mariënberg? Wanneer valt daarover nadere informatie te verwachten? Ik lees er te weinig over in de begroting. Wat ons betreft moet praten hier ook doen worden! Gedeputeerde Boerman heeft toegezegd voor het eind van 2018 met nadere informatie te komen.

Daarnaast zien we dat vergelijkbare ideeën die de ChristenUnie heeft over het doortrekken van de spoorlijnen naar het noorden en Duitsland ook middels een petitie vanuit de maatschappij onder de aandacht wordt gebracht. De ChristenUnie ziet graag dat er een werk wordt gemaakt van deze grensoverschrijdende verbindingen. Wij zien een sterke relatie tussen spoorverbindingen en economische mogelijkheden en leefbaarheid in bijvoorbeeld krimpregio’s.

Vrijkomende agrarische bebouwing

In de commissie is breed gesproken over de vrijkomende agrarische bebouwing. In Overijssel krijgen we daar steeds vaker mee te maken? Dat kan leiden tot verkrotting en verrommeling van  de ruimte, bovendien blijft er veel asbest liggen. De mogelijkheden rondom sloop, renovatie en verkoop van agrarisch onroerend goed vraagt aandacht. De ChristenUnie heeft samen met VVD,CDA en D66 een motie ingediend om de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing beter te kunnen tackelen. Deze motie is aangenomen.

Streektaal Twente

Wij zien dat er op het gebied van steektaal goede initiatieven tot stand komen en dat de coördinatie vanuit het HCO zijn vruchten afwerpt. Onze coördinerende taken op het gebied van de Nedersaksische taal geven verantwoordelijkheid. We vinden het initiatief uit Twente goed passen in ons cultuurbeleid en snappen dat de financiële kaders hiervoor onvoldoende ruimte bieden. We willen dat er een “Toalhoes” komt. In de commissie is dit thema aan de orde geweest. Het college had sympathie, maar er is geld nodig om dit cultuur doel mogelijk te maken. In deze periode tot 2021 jaarlijks € 40.000. De ChristenUnie  dient een motie in om die middelen uit daarvoor vrij te maken.

Ommerschans

Een tweede onderwerp rond cultuur betreft de Koloniën der Weldadigheid die op de werelderfgoedlijst komen. De Ommerschans valt daaronder. Om dat erfgoed goed te kunnen begrijpen is een infocentrum een belangrijk instrument. Daar zijn plannen voor. Gemeenten dragen bij, particulier initiatief draagt bij, en ook van de provincie wordt ondersteuning gevraagd. De motie van het CDA dient de ChristenUnie graag mee in.  Ook deze motie is aangenomen.

Extra geld uit Europa

De ChristenUnie heeft in de commissie ook gepleit voor ‘Intensivering cofinanciering Europa’. We hebben als provincie hoge ambities (energie, duurzaamheid, innovatie, mobiliteit, robotisering en digitale technologie, scholing en sociale innovatie)  Met procesgeld alleen kunnen we die ambitie onvoldoende waarmaken. Vaak is er cofinanciering nodig. Europa heeft mogelijkheden voor onze partners, maar de weg om dat te realiseren is lang en ingewikkeld. Daarom diende de ChristenUnie een motie in om de kansen op het verkrijgen van Europese financiering en subsidies te versterken. Wat ons betreft mag deze motie geld kosten, opdat zij zichzelf terugbetaalt. De motie is aangehouden, omdat GS eerst met een nadere brief komt.

Regeerakkoord

De begroting houdt nog geen rekening met het nieuwe regeerakkoord. De ChristenUnie heeft GS gevraagd om de impact van dat akkoord op korte termijn te vertalen voor onze provincie en PS daarover in een brief te informeren. Het regeerakkoord spreekt ook over voorwaardelijke mogelijkheden. Er is geld ja, mits er ook sprake is van cofinanciering. Het is zaak daarop slim in te steken, als het gaat om infra. De CU bedoelt met infra nadrukkelijk niet alleen asfalt. Wij willen breed inzetten ook als het gaat om versterking en modernisering van het spoor en het belang van de fiets in het woon-werkverkeer. Ook waar het gaat op de inzet op de klimaatmaatregelen, energietransitie, het regiofonds en de citydeals is een nadere vertaling van het regeerakkoord belangrijk. Van belang is dat provincie en regio’s samen optrekken. Sterke regio’s laten een eenduidig gezicht zien.

Citydeals zijn interessant, maar vooral  als we Overijssel als één of twee sterke city’s zien, en niet alleen gericht op Zwolle en Enschede, maar ook de kracht van steden als Almelo, Deventer en Hengelo volop wordt meegenomen en de krachtige kleinere regionale centra niet worden overgeslagen. De ChristenUnie wil het debat over de ‘agenda stad en de klimaat actieve stad’ in het kader van het nieuwe regeerakkoord actualiseren.

De ChristenUnie gaat graag het gesprek aan over de mogelijkheden van dit regeerakkoord. De ondertekenende partijen van het regeerakkoord zijn dezelfde als die van de Overijsselse coalitie. Dat moet mogelijkheden bieden. We presenteerden het Overijssel akkoord in het natuurcentrum te Nijverdal. Ik zou zeggen: Nodig de nieuwe coalitie uit voor intensivering van het contact met de regio in een natuurlijke omgeving. Een beetje frisse lucht na zoveel weken Stadhouderskamer geeft nieuwe energie. Overijssel heeft dat gratis te bieden. “Dat is de beste vorm van cofinanciering”.

De ChristenUnie wenst GS kracht en wijsheid toe bij de uitwerking van deze begroting 2018. We zijn dankbaar met wat tot nu toe is bereikt, maar zetten het beleid graag door. Daarbij geven wij graag het volgende mee. “Als je je als provincie rijk wilt voelen, tel dan ook de waardevolle dingen die je hebt en niet koopt voor geld!”

« Terug

Archief > 2017 > november

Geen berichten gevonden