Gemeente Rijssen-Holten wordt niet aan banden gelegd, maar heeft wel te maken met regionale afspraken.

rijssen_holtenwoensdag 31 mei 2017

De ChristenUnie heeft onlangs aan het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de economische mogelijkheden van de gemeente nadat burgemeester Hofland daarover en artikel had geschreven in een regionaal dagblad. De strekking van het artikel was dat de gemeente Rijssen-Holten vreest dat er geen ruimte is voor eigen economische ontwikkeling.

Het antwoord van gedeputeerde staten haalt de angst goeddeels weg. Gemeenten die buiten de stedelijke netwerken en streekcentra vallen mogen dan wel altijd in de economische activiteiten voorzien die te maken hebben met de lokale behoefte aan bedrijvigheid. Voor bedrijven van buiten moet afstemming in de regio plaatsvinden vanwege het teveel aan bedrijventerreinen in Twente. Letterlijk zegt het college `De Omgevingsverordening biedt Rijssen-Holten de mogelijkheid om ook in een regionale vraag te voorzien. Voor nieuw vestiging van buiten de regio  geldt dat regionale afstemming moet plaatsvinden daarmee moet instemmen.` Wanneer er sprake is van een lokale behoefte geldt er in principe geen beperking. Er geldt voor Rijssen-Holten ook geen verplichting om lokale bedrijven die willen verplaatsen of fors willen uitbreiden door te verwijzen naar een regionaal bedrijventerrein.

De vrees van Hofland wordt slechts deels bevestigd. Er is binnen gestelde kaders ruimte voor ontwikkeling maar een beperking van de zelfstandigheid zodra het regionaal of daarbuiten betreft.
Desondanks stelt het college dat geconcludeerd is dat het provinciaal beleid voldoende ruimte geeft aan de ontwikkeling van Rijssen-Holten. In de Omgevingsvisie Overijssel 2017 zoals op 12 april 2017 is vastgesteld door Provinciale Staten, is de geldende beleidslijn voor werklocaties - inclusief het principe van concentratie - bevestigd. 

Voor de ChristenUnie zijn deze vragen afdoende beantwoord, maar het is zaak de vinger aan de pols te houden. Een sterke MBK-gemeente moet je ook kansen blijven geven.

« Terug