Zorgen over nationale Parken gesust

natuurlijke opvangebieden bij wateroverlastwoensdag 31 mei 2017

De ChristenUnie heeft begin mei vragen gesteld aan het collega van Gedeputeerde Staten Overijssel over de nationale parken. Aanleiding was een artikel in dagblad Trouw waarin zorg voor de national Parken doorklonk. Met de vragen wil de ChristenUnie aansturen op behoud en versterking van de nationale parken en de financiering daarvan.

De gemeenten zetten er op in om na 2019 zelf samen met hun partners de benodigde middelen bijeen te brengen. Het collega verwijst in zijn antwoord vooral naar bestaande afspraken en voegt daaraan toe dat instandhouding van de natuurwaarden van de twee Overijsselse parken voldoende is geborgd maar dat een bijdrage vanuit het rijk gewenst is. De suggestie uit het Trouw artikel waarin een euro per deelnemer aan een evenement gevraagd kan worden voor de financiering van de parken stelt het college dat zij niet van plan is dat af te dwingen maar wel met de organisatoren in gesprek zal gaan hierover.

« Terug