Klaas de Vries

Klaas de Vries

Waarom wil je AB lid van Waterschap Vechtstromen worden?

Heb Inmiddels al geruime tijd kennis en ervaring mogen opdoen eerst als raadslid in de gemeente Wierden en daarna gekozen tot lid van het algemeen bestuur, eerst bij het waterschap Regge en Dinkel en daarna bij waterschap Vechtstromen. Om de opgedane kennis en ervaring maximaal in te kunnen zetten in de nieuwe bestuursperiode bij waterschap Vechtstromen, is dit een unieke kans om dit in de komende periode over te dragen aan de jongere generatie.
Vele belangrijke zaken en uitdagingen, komen op het bordje van het nieuwgekozen bestuur te liggen, hierin is het belangrijk dat we de kernpunten van het CU-verkiezingsprogramma vasthouden en waar mogelijk laten
Een bijdrage te leveren, vanuit onze verantwoordelijkheid van Gods Schepping, hier zorg voor te dragen en er zuinig op te zijn.

Van 1999 t/m 2006 raadslid voor de CU in de gemeente Wierden
Van 2008 t/m 2012 AB lid waterschap Regge en Dinkel
Van 2013 t/m 2019 AB lid waterschap Vechtstromen

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

 • Waterketen
  • Medicijnresten verwijderen uit afvalwater (sinds 2013 een speerpunt van de CU)
  • Innovaties waar mogelijk doorvoeren, zoals onderzoek naar verwijdering van nano deeltjes, dit is een ongekende bedreiging in ons afvalwater.
  • Maximaal inzetten op het terugwinnen van energie en hergebruik van grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib.
  • Met alle betrokken gemeentes afspraken maken over het afkoppelen van hemelwaterafvoer.
 • Watersysteem
  • Kader Richtlijn Water naar inhoud toepassen, planning 2026 alleen vasthouden als de financiële gevolgen verantwoord zijn m.b.t. de tarieven.
  • Meer mogelijkheden om water vast te houden in het gebied. (retentie, buffer en ZON projecten)
  • Klimaatadaptatie, de woongebieden beter bestand maken voor de klimaatveranderingen. Dit wel in samenwerking met de Rijn-Oost waterschappen en de STOWA, om deze aanpassingen betaalbaar te houden.
  • Recreatievaart op de Regge met de zomp behouden, dit is sinds 2008 één van onze kernpunten.
 • Organisatie
  • Bij de verdeling van waterschapslasten (kostentoedeling voor de ingezetenen), dit deel niet verhogen in het voordeel van het ongebouwde deel.
  • Vechtstromen heeft inmiddels grote stappen gezet met als doel om in 2030 voor een groot deel energieneutraal te zijn. Zoveel mogelijk rioolslib vergisten en omzetten in biogas. Daar waar mogelijk worden zonnepanelen, en soms windmolens, geplaatst op daken van eigen gebouwen en eigen terreinen. Dat is echter niet voldoende om in geheel 2025 energie neutraal te zijn. Wij steunen dat streven en willen hier extra op investeren in geld, samenwerking, kennis en techniek.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een waterschap thema?

In 1971 getrouwd en woon sinds 1973 met mijn vrouw met veel plezier in Enter, waar 2 dochters mochten ontvangen. Water heeft ons altijd geboeid, 7 vakanties met ons gezin op het water doorgebracht en daarbij vele prachtige gebieden van ons land doorkruist.
In 1970 ben ik, na mijn dienstplicht vervuld te hebben als sergeant bij de verbindingsdienst, gaan werken op de afdeling eindcontrole bij Hollandse Signaal Apparaten (later Thales) in Hengelo. De veelzijdigheid van deze werkzaamheden en de mogelijkheid om de gemaakte producten op klantlocatie te demonstreren en over te dragen aan de klant, heeft mij 38 jaar kunnen boeien. Vele landen van de wereld heb ik mogen bezoeken en ervaring opgedaan, ook na mijn pensionering heb ik noch enkele jaren voor Thales mogen werken.
In 1999 als raadslid in de gemeente Wierden gekozen. Ook daar sprak me de waterhuishouding van de Regge en het behoud van Enterse zomp erg aan. Twente mag wel meer aandacht van de ChristenUnie in waterschap Vechtstromen krijgen, om het erfgoed te leren waarderen en te bewaren voor onze volgende generaties.

Wat vind je bijzonder aan gebied van Vechtstromen?

De veelzijdigheid in het landschap met haar vele beekjes, rivieren en hoge zandgronden, maakt Twente heel bijzonder. Door de vele vistrappen en landinrichtingen vinden we hier ook een grote biodiversiteit.
Varen waar geen water is, was de titel van een boek over de historische scheepvaart op de Regge. Laten we deze historie door de recreatieve mogelijkheden op de Regge als waterschap en provincie in stand houden voor de komende generaties.