Hugo Tromp

Hugo Tromp

Waarom wil je AB lid-Waterschap worden?

Ik heb mogen ervaren (in de afgelopen periode dat ik fractieondersteuner was) dat het waterschap een bestuurlijke omgeving is die erg goed past bij mijn interesse, mijn kennis en kunde en mijn werkervaring.
De waterveiligheid staat voorop. Daarnaast worden verschillende functies bediend, zoals bijvoorbeeld de landbouw en de natuur. Er wordt water gezuiverd. Er wordt heel hard gewerkt om water af te voeren bij overmaat, maar ook om water vast te houden bij schaarste. Dit alles in een tijd waarin klimaatverandering, duurzaamheid en energietransitie en innovatie hoog op de agenda staan.
Bestuurlijke keuzes over het watersysteem, de zuivering, de belastingen, energietransitie en de klimaatvraagstukken doen er toe. Wij zullen als ChristenUnie regelmatig een keuze maken die overeenkomt met de keuze van een andere partij. Maar de basis van die keuze is vaak een andere. De basis van onze bestuurlijke keuze is Gods woord. Wij hebben als taak om als rentmeesters om te zien naar elkaar en de aarde zo goed mogelijk doorgeven aan de komende generatie.
Hieraan te mogen bijdragen en op deze basis is voor mij een geweldige motivatie en uitdaging.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Door toedoen van de mens warmt de aarde op met verstrekkende gevolgen voor de aarde, de mensheid en de economie. Het besef dat we daar iets aan moeten doen delen we met vele anderen. We willen de opwarming van de aarde tegengaan door minder CO2 te produceren. Daarnaast zullen we ons moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarvoor liggen belangrijke taken bij waterschappen en gemeenten. Het watersysteem moet robuuster worden, maar ook het stedelijk gebied zal zich moeten aanpassen aan meer wateroverlast en droogte en hitte.

Watersysteembeheer
De ChristenUnie wil meer en meer op zoek naar systeem- en stroomgebiedsoplossingen. Duurzame en innovatieve oplossingen in plaats van ad-hoc en korte termijn oplossingen.

Resultaat o.a.:

  • Kader Richtlijn Water doelen op schema.
  • Meer mogelijkheden om water vast te houden in het gebied. (retentie en buffer, ZON projecten)
  • Vechtstromen zelf en alle gemeenten in Vechtstromen gebied hebben concrete maatregelen beschreven en deels ondernomen op het gebied klimaatadaptatie.

De ChristenUnie is van mening dat de waterschappen de verantwoordelijkheid moeten nemen minder stoffen in het milieu terecht te laten komen. Dit is mogelijk door het toepassen van nieuwe zuiveringsprincipes en/of het aanbrengen van een extra zuiveringstrap op de traditionele zuiveringen. Te beginnen bij de RWZI’s die lozen op regionaal water dat in de zomer nauwelijks wordt verdund.

Resultaat o.a.:

  • Er wordt concreet gewerkt aan de zogenaamde 4e trap in de zuivering, of er wordt op een andere wijze gewerkt aan de zuivering van deze stoffen. We betrekken hier ook de hele keten mee. Beginnen bij de bron is de basis, maar uiteindelijk is dit een stap die wij willen zetten.

 Vechtstromen heeft inmiddels grote stappen gezet met als doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Vrijwel al het rioolslib wordt vergist en omgezet in biogas. Daar waar mogelijk worden zonnepanelen, en soms windmolens, geplaatst op daken van eigen gebouwen en eigen terreinen. Dat is echter niet voldoende om in 2025 energie neutraal te zijn. Wij steunen dat streven en willen hier extra op investeren in geld, samenwerking, kennis en techniek.

Resultaat o.a.:

  • In 2025 nagenoeg energieneutraal!

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een waterschap thema?

Familiehistorie
Mijn ouders zijn opgegroeid in Bergentheim.
Een dorp in de gemeente Hardenberg. 600 jaar geleden een Es dorp, maar in de 19e en eerste helft 20e eeuw een dorp dat gekenmerkt werd door de vervening van de omliggende gebieden.
De vader van mijn vader -mijn opa- heeft ook in die vervening gewerkt. Hij stond aan de turfpersmachine. Zwaar werk! Later ging mijn opa werken bij de WAVIN, waar ze onder andere putdeksels maakten.
De vader van mijn moeder was hoofd van de lagere school in Bergentheim.
Mijn vader en moeder hebben elkaar in Bergentheim leren kennen. Ze trouwden en streken neer in Enschede. Daar kreeg mijn vader een baan als onderwijzer. Vanuit Enschede trokken ze door naar Hasselt en vanuit Hasselt naar Heereveen. Daar werd mijn vader hoofd van basisschool de Spoorwijzer. In Heerenveen werd ik geboren….

Waarom deze geschiedenis?
Omdat het als een soort rode draad in mijn leven is terug te zien.

Ommen
Na een omzwerving van mijn geboorteplaats Heerenveen, naar Vledder, naar ’s-Hertogenbosch, naar Vught, naar Meppel en Uffelte, ben ik samen met mijn vrouw en inmiddels vier fantastische jongens in Ommen terecht gekomen. En we voelen ons bijzonder thuis in dit prachtige stadje aan de Vecht!

Staatsbosbeheer
Op dit moment werk ik als teamleider bij Staatsbosbeheer in Salland en Twente. Ik mag een team van ruim 20 zeer gedreven boswachters leiden. Prachtige, waardevolle gebieden waarvan de meesten binnen het ‘Vechtstromen’ gebied liggen.
Drie jaar geleden ben ik bij Staatsbosbeheer begonnen, nadat ik 12 jaar heb mogen werken in het VMBO-groen onderwijs. Een prachtige en veelzijdige baan waar ik als leraar in opleiding (LIO) begon en als adjunct directeur de overstap heb gemaakt naar Staatsbosbeheer.
Kennelijk zit het onderwijs toch in de genen…

Engbertsdijksvenen
Een van de gebieden waar wij als team het beheer mogen uitvoeren is ‘De Engbertsdijksvenen’. Dit gebied ligt heel dicht bij Bergentheim. Aan de randen van het overgebleven hoogveen heeft mijn opa aan de vervening gewerkt. Nu mag ik met het team werken aan het behoud van dit unieke hoogveenreservaat.
Heel bijzonder om de link met mijn voorouders zo te kunnen leggen.

Voor het waterschap vraagt dit gebied ook dagelijks de aandacht in het kader van Natura2000 en de PAS* maatregelen. Het gebied verdroogt op dit moment en er is veel te veel invloed van stikstof. Dat zorgt voor een vorm van bemesting Deze bemesting in combinatie met de verdroging zorgt o.a. voor explosieve berkengroei en op die manier raken we dit unieke stukje levend hoogveen kwijt. In samenwerking met veel belanghebbenden doen we er alles aan om dit te behouden. Het waterschap is hierin nadrukkelijk aanwezig als het gaat over de hydrologische kant van dit project.
*programmatische aanpak stikstof

Bootje en de Vecht
Toen mijn opa bij de WAVIN ging werken, was daar ook een botenclub. Deze club maakte van polyester een aantal kleine open bootjes (max. 4 meter lang).  Mijn opa maakte deel uit van deze club en ook hij ‘kreeg’ twee van deze kleine bootjes. 1 voor hemzelf en 1 voor zijn oudste zoon, mijn vader.  Dit bootje lag vlak bij ons huis in Heereveen in de Engelenvaart. Vele uren heb ik doorgebracht in dit bootje. Eerst onder begeleiding en later zelfstandig varen over de Friese wateren.
Nadat de kinderen het huis van mijn ouders waren uitgevlogen raakte het bootje wat uit beeld. Mijn ouders maakten er nog nauwelijks gebruik van en ‘de tand des tijds’ was ook duidelijk te zien.

Inmiddels woonde ik in Ommen en ik bood mijn vader aan om het bootje naar Ommen te transporteren en aldaar een flinke opknapbeurt te geven in het schuurtje bij mijn huis. Aldus geschiedde….

Op dit moment staat het bootje nog altijd in mijn schuurtje. Hij ligt op een trailer en wordt met regelmaat gebruikt. We laten hem vaak van de trailer in de Vecht zakken en genieten dan van een heerlijk moment op de Vecht.
En toen ik op een zekere dag met mijn vader een tochtje ging maken vanaf Diffelen, lang Bergentheim richting Hardenberg en we in de verte de WAVIN fabriek zagen liggen toen was er toch een bepaalde cirkel rond….

Toekomst
Op deze manier is de rivier de Vecht voor mij een hele bijzondere rivier.
Een verbinding tussen vroeger en nu.
En de Vecht is ook buitengewoon belangrijk voor de toekomst.

Door de bril van de waterschapsbestuurder:
Hoe gaan we om met droogte en piekbuien en het veranderende klimaat?
Hoe verbeteren we de waterkwaliteit?
Hoe gaan we om met het leven in en langs het water?
Welke keuzes maken we t.a.v. de recreatie?
Welke mogelijkheden zien we t.a.v. de landbouw?
Hoe houden we de waarde van de natuur in stand?

Wat vind je bijzonder aan het gebied van Vechtstromen?

Waterschap Vechtstromen, de rivier de Vecht.
Een verbinder voor mij persoonlijk en voor ons als waterschap!
Ik hoop de komende jaren als verbinder actief te zijn voor alle belanghebbenden.
Wat vind je bijzonder aan waterschap Vechtstromen of een bepaalde streek van Vechtstromen.
Heel het gebied Vechtstromen is bijzonder. Maar ik pik er 1 item uit en dat zijn het aantal Natura2000 gebieden die binnen het Vechtstromen gebied liggen. 15 Natura2000 gebieden binnen één Waterschap is uniek. Van bronnen op de stuwwal tot riviernatuur. Blauwgrasland, heide en hoogveen. Vele zeldzame flora en fauna komen in deze bijzondere gebieden nog voor. En zo hebben we naast stad en dorp, bedrijven, landbouw en de infrastructuur ook de zorg over -zeer zeldzame- natuur.
Dat geeft tegelijk ook de nodige vraagstukken. Het is belangrijk om in gezamenlijkheid deze vraagstukken op te pakken en te komen tot duurzame oplossingen.