Arend Bouwmeester

Arend Bouwmeester

Waarom wil je waterschapbestuurder blijven?

Ik wil graag waterschapbestuurder blijven om de belangen van alle partijen te behartigen vanuit een christelijke visie.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Ik hoop dat we het waterbeschermingsplan vlot kunnen uitvoeren zodat iedereen veilig kan wonen. Daarbij hoop ik dat we voldoende schoon water voor landbouw, natuur en recreatie hebben en dat we de Kader Richtlijn Water (KRW doelstellingen) goed weten in te passen. Ik ben voor een eerlijk belasting stelsel voor iedereen. Ik wrk graag mee aan een goede oplossing voor de veen oxidatie probleem.  Ik hoop dat we komen tot een nog betere water zuiveringen zodat we nog meer stoffen uit het water kunnen halen en kunnen (her) gebruiken als grondstof. Ook vindt ik het belangrijk dat de ontwikkeling om energieneutraal te worden door blijft gaan. De kosten voor beheer en onderhoud van sloten waterberging en kanalen zou ik graag willen beperken en maaisel zou ik als organische stof in de landbouw willen af zetten.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een waterschap thema?

Mijn eerste contact was met waterschap “Benoorden de Dedemsvaart”. Ik was daar op kandidatenlijst voor het bestuur vanuit van uit de landbouw. Later was ik bij het waterschap “Groot Salland” 10 jaar als schouw ambtenaar actief. Twee jaar was ik daar fractievolger en 1 jaar als Algemeen Bestuurs lid. Nu ben ik, sinds de fusie, drie jaar Algemeen Bestuurslid bij de Waterschap Drents Overijselse Delta.

Wat vind je bijzonder aan het gebied van Drents Overijselse Delta?

Waterschap Drents Overijselse Delta is bijzonder en kent polders, hoge zandgronden, es gronden, veen gronden natuurgebieden met veel water en stedelijk gebied. Dat maakt voor mij het gebied zo mooi!