Herman Odink

Herman Odink

Waarom wil je waterschapsbestuurder worden/blijven?

Ik wil graag waterschapsbestuurder blijven. De afgelopen drie jaren heb ik deel mogen uitmaken van het Dagelijks Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Als coalitie hebben wij na de fusie hard gewerkt om het coalitieprogramma ten uitvoer te brengen. Belangrijke punten hierin waren te werken aan harmoniseren van het beleid van de twee rechtsvoorgangers. Dit is denk ik goed gelukt. We hebben een goede start gemaakt om als waterschap in 2025 energieneutraal te worden. De waterschapsbelastingen zijn in de afgelopen vier jaren per saldo niet of nauwelijks gestegen. Wij hebben ons ChristenUnie standpunt in de plannen in kunnen brengen en dat wil graag blijven doen. Dit alles om uitvoering te geven aan het rentmeesterschap. We willen deze aarde beter achter te laten voor onze kleinkinderen.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het  programma?

We zijn nog lang niet klaar. Er wachten nog een paar bijzondere opgaven zoals werken aan de waterveiligheid. Dijken moeten versterkt worden. Het afvalwater moet nog beter gezuiverd worden (medicijnresten en andere vreemde stoffen moeten eruit). Het klimaat verandert en dit vraagt om oplossingen voor de lange termijn. Samen met gemeenten zal ons waterschap hieraan moeten werken. Ook de inwoners in ons gebied kunnen hier invloed op hebben: haal de stenen uit je tuin.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een waterschap thema?

Het bijzondere aan waterschap Drents Overijsselse Delta is dat het vier Nationale Parken telt. Vier prachtige natuurgebieden die veel belang hebben bij een goede waterstand. Het is ook voornamelijk een agrarisch gebied. De agrariërs zijn de producenten van ons voedsel en die hebben als geen andere sector een belang bij goed en voldoende water. Om die twee belangen bij elkaar te brengen is een uitdaging en hieraan wil ik graag bijdragen. Dus niet kiezen voor het een of tegen de ander, maar samen kijken wat het meest haalbaar en effectief is. Ik merk dat die gespreken steeds beter gaan. Zorgen maak ik mij om de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de samenleving. Daar zullen we als waterschappen en andere overheden, plannen moeten maken en uitvoeren om dit proces te stoppen.

Wat vind je bijzonder aan het gebied van Drents Overijsselse Delta?

Waterschap Drents Overijsselse Delta is qua oppervlakte het tweede waterschap van Nederland. Een waterschap van Deventer tot Assen. In ons waterschap hebben we laag gelegen gebieden die tegen overstromingen beschermd moeten worden. Maar ook hoog gelegen gebieden waar in droge periodes een tekort aan water kan ontstaan.
De mooiste rivier in ons gebied is de Overijsselse Vecht. Een half natuurlijke laagland rivier. De Vecht is een echte regenrivier. Het water van de Vecht wordt steeds schoner. Dat merken we bijvoorbeeld doordat er in december een aantal Houtingen zijn gevangen. Deze vissoort was bijna uitgestorven maar komt nu weer terug. Wat te denken van de langste vispassage in Nederland. Die ligt nabij Echten in het Oude Diep.