Volledig schone energie in 2050?

“De ChristenUnie vindt dat woningen en bedrijfspanden zoveel mogelijk hun eigen energie moeten opwekken.”

Volledig schone energie in 2050?

Als ChristenUnie wil dat  onze provincie volledig klimaatneutraal wordt. Dat houdt in, dat de opwekking en het gebruik van energie het klimaat niet (langer) beïnvloedt. Om klimaatneutraal te zijn, moet energie dus op schone en duurzame manieren worden opgewekt. Daar willen we naartoe; uiterlijk in 2050 moet het zover zijn. Dat is trouwens ook afgesproken tijdens de bekende klimaatconferentie van Parijs, in 2015. Probleem is dat 2050 ver weg lijkt. Daarom is een tussendoel nodig. Wij stellen voor om in 2030 de helft van alle energie die nodig is in Overijssel op schone manieren op te wekken. Daarvoor is het volgende nodig.

De provincie geeft een duidelijke boodschap af dat de overstap naar schone energie niet langer kan wachten. Het wordt een proces dat kosten met zich mee gaat brengen en gevolgen zal hebben. Bijvoorbeeld voor onze omgeving en het Overijsselse landschap. Niet iedereen zal het altijd eens zijn met de keuzes die gemaakt moeten worden, toch moet dat geen reden zijn om de overstap op schone energie eindeloos te vertragen.

Ten tweede moet de provincie een haalbaar en goed uitgewerkt energiebeleid hebben, dat toewerkt naar 2030 en 2050. Over dit beleid moeten gemeenten kunnen meepraten en -beslissen. Ook inwoners en partijen als de waterschappen en netbeheerders moeten inspraak hebben, want iedereen moet mee in deze verandering. Belangrijk uitgangspunt is, dat energie betaalbaar moet blijven voor iedereen. Het uiteindelijke beleid moet ruimte bieden voor allerlei vormen van schone energie, denk aan windenergie, zonneparken en warmte uit aarde en water. Ook het opslaan van energie, om het later te gebruiken, moet worden onderzocht.

De ChristenUnie is er voorstander van, dat woningen en bedrijfspanden zoveel mogelijk hun eigen energie opwekken. Bij het op grotere schaal opwekken van energie -bijvoorbeeld via zonneparken of windmolens- moet altijd worden afgewogen of dit nadelige gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het landschap, de veiligheid of volksgezondheid. Energieopwekking mag nooit ten koste gaan van landbouw; voedsel gaat altijd boven energie.

Een aantal maateregelen kan al heel snel genomen worden. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op de daken van alle bedrijfsgebouwen die daarvoor geschikt zijn. Ook leegstaande industriegebieden en stukken grond zonder (bouw-)bestemming kunnen voor een bepaalde periode worden ingericht als zonnepark. Andere terreinen die ingericht kunnen worden voor het opwekken van bijvoorbeeld zonne- of windenergie, zijn bijvoorbeeld parkeerplaatsen en waterzuiveringsinstallaties. Maar ook hellingen en geluidsschermen naast doorgaande wegen.

Wij realiseren ons dat draagvlak nodig is om de overstap naar schone energie te maken. Toch zullen er altijd tegenstanders blijven. Desondanks vindt de ChristenUnie het belangrijk dat omwonenden zoveel mogelijk worden betrokken bij alle plannen voor het schoon opwekken van energie, of zelf met initiatieven komen. In een ideale situatie kunnen omwonenden (zelfstandig of collectief) mede-eigenaar worden van opwekkingsinstallaties. Zo stijgt hun betrokkenheid en kunnen zij voordeel hebben van de energie die wordt opgewekt. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat iedereen mee kan komen in de energietransitie. Het moet er niet toe leiden dat de rijken rijker en de armen armer worden.

Terug naar wat wij vinden, klik hier