Altijd genoeg water voor iedereen

Altijd genoeg water voor iedereen

“De ChristenUnie vindt dat er altijd voldoende schoon water voor mensen, landbouw, bedrijven en natuur moet zijn”

Mensen, planten en dieren kunnen niet zonder water. Maar... we raken in de problemen als er teveel of juist te weinig water is. De droogte van de afgelopen zomer was daarvan een goed voorbeeld. En dan waarschuwen deskundigen ook nog, dat we in Nederland vaker te maken gaan krijgen met natte perioden, door zware regenbuien. Daardoor neemt de kans op overstromingen toe. Dit alles dwingt ons om beter voorbereid te zijn op situaties met teveel én te weinig water. De ChristenUnie streeft ernaar dat er altijd genoeg water is, maar dat het water ons niet bedreigt.

Bij dreigende overstromingen, moeten we water tijdelijk kunnen opvangen in daarvoor aangewezen gebieden. Water dat we opvangen, is meteen een oplossing voor droge periodes. Het kan dan worden ingezet om te sproeien, rivieren en meren bij te vullen, dijken vochtig te houden, of als drinkwater. In laagliggende gebieden in de provincie moeten mensen veilig kunnen wonen. Dat kan door te bouwen op terpen en door wegen op dijken aan te leggen. Het spreekt voor zich dat onze dijken en waterkeringen hoog en sterk genoeg moeten zijn. Voor het opvangen van water is beplanting belangrijk. Planten, gras en bomen kunnen veel water opvangen in lager gelegen gebieden, maar ook in woonwijken en op bedrijventerreinen. Als aanvulling daarop promoten we als ChristenUnie de regenton. Regenwater kan het riool namelijk behoorlijk belasten; dat wordt teruggedrongen als meer mensen een regenton gaan gebruiken.

We hebben niet alleen voldoende water nodig, maar ook schoon water. Bij schoon water hoort ook dat planten en dieren kunnen leven in onze rivieren, kanalen, meertjes en sloten. De ChristenUnie pleit voor het aanleggen van oevers waarop een rijk planten- en dierenleven kan ontstaan. We vinden dat moet worden opgetreden tegen bedrijven en boeren die het water onnodig vervuilen met gifstoffen, medicijnresten of teveel mest. In het waterbeleid willen we de Europese en landelijke afspraken rond schoon water volgen.

Het waterbeheer is een belangrijke taak van de waterschappen. De provincie moet hen helpen door duidelijke regels op te stellen voor natte én droge tijden, zodat het beschikbare water steeds goed verdeeld kan worden. Bij het opstellen van dit waterbeleid moeten inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en andere overheden inspraak krijgen. Zo kunnen we kennis delen en er samen voor zorgen dat iedereen toegang houdt tot water.

Terug naar wat wij vinden, klik hier