"We ontvingen deze noodoproep van vrijwilligers van de dagopvang Het Helmerink"

woensdag 30 december 2009 11:08

 

Nijverdal, december 2009

Van: Vrijwilligers dagopvang voor ouderen Het Helmerink

Aan: de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hellendoorn

Afschrift: WMO raad

Betreft: OPEN BRIEF over de problemen bij de dagopvang voor ouderen in de gemeente Hellendoorn                                                                               

Geachte leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Hellendoorn, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Allereerst willen we u alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar in uw werk voor de gemeente Hellendoorn.

Het doet ons goed hier te wonen in een gemeente waar veel wordt gedaan voor de inwoners op gebied van wonen, sport, recreatie en zorg. Onlangs gaf u nog € 10.000,00 voor de uitbreiding van de Hospice Noetsele.

Toch willen we als vrijwilligers van de dagopvang Het Helmerink een kleine groep mensen die tussen wal en schip dreigt te raken onder uw aandacht brengen. Het gaat om een groep die niet voor zichzelf op kan komen, daarom willen wij dat doen.

Eerst een stukje geschiedenis. Bijna 25 jaar geleden is stichting Welzijn Ouderen begonnen met de dagopvang in de Hendrik Wormserschool. Deze dagopvang werd bemand door een team van vrijwilligers, bestaande uit chauffeurs, begeleidsters en koks. De bezoekers betaalden per keer 16 gulden.

Een prachtig initiatief, maar zo langzamerhand werd alles geprofessionaliseerd. De dagopvang verhuisde naar de Hoge Es, er werd afscheid genomen van de chauffeurs en de professionele zorg kwam binnen (naast de betaalde coördinator die er al was). Voor enkele vrijwilligers was dat een stap te ver en zij haakten dan ook af.

De deelnemers hoefden ondanks de professionalisering niet meer te betalen, alles werd bekostigd vanuit de AWBZ. Sommige deelnemers vertrouwden het niet en hun reactie was dan ook: We kunnen het wel betalen, we hebben wel geld!

De dagopvang functioneerde zo als het was bedoeld: mensen werden uit hun isolement gehaald, de thuissituatie werd ontlast en de bezoekers kregen meer structuur in hun bestaan. Men raakte vertrouwd met elkaar, er heerste een goede sfeer  en men gaf aan graag naar de opvang te gaan.

Ook wij als vrijwilligers hebben veel plezier en voldoening in ons werk, wat ook wel blijkt uit het feit dat sommigen van ons het al 10, 15 of zelfs bijna 25 jaar volhouden

Maar nu horen wij dat de zorg te duur wordt. Op de AWBZ moet bezuinigd worden. Alle cliënten hebben een herindicatie gekregen waarbij er wordt gewerkt met een scorelijst.  Als men niet voldoende punten heeft, betekent dat dat men geen indicatie meer heeft en de kosten van de dagopvang voor hen dus niet meer vergoed worden door de AWBZ. In onze gemeente valt, zoals het er nu naar uitziet, daardoor ca. 25% van de bezoekers van de dagopvang af.  Enkele personen mogen na het indienen van een bezwaarschrift blijven maar anderen krijgen een tweede afwijzing.

In de praktijk blijkt dat het bij de afvallers vooral gaat om mensen die zich eenzaam voelen, gebrek aan dagvulling hebben, lichamelijke beperkingen hebben en niet mobiel zijn, mensen zonder sociaal netwerk. Deze nieuwe situatie gaat in op 1 januari 2010 en is op alle locaties van de dagopvang in de gemeente aan de orde.

Een paar voorbeelden;

Mevrouw A, 75 jaar, komt met heel veel plezier al 7 jaar naar de dagopvang. Het zijn voor haar de lichtpuntjes in de week. Ze geniet van de sociale contacten en de georganiseerde activiteiten. Mevrouw is alleenstaand, heeft een lichamelijke beperking waardoor ze slecht kan lopen; ze ontvangt dan ook thuiszorg. Ze heeft weinig tot geen sociale contacten. Haar bezwaarschrift is afgewezen!

Mevrouw B, 93 jaar, bezoekt al 4 jaar de dagopvang, ze is alleenstaand en licht dementerend, haar kinderen wonen ver weg. Doordat ze 4 dagen per week naar de dagopvang komt, kan ze zelfstandig blijven wonen.  Mevrouw krijgt begeleiding van de medewerkers die o.a. contact met de thuiszorg en familie hebben, alles met het doel mevrouw zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Ook haar bezwaar is afgewezen, de verwachting is dat mevrouw binnen de kortst mogelijke tijd opgenomen zal moeten worden in een verzorgingshuis.

 

Mevrouw C, 85 jaar, ze is niet zo lang geleden weduwe geworden en woont buitenaf. Haar kinderen ontfermen zich zo veel mogelijk over hun moeder, regelen haar administratie en doen de boodschappen maar zijn niet elk moment van de dag beschikbaar. Dagopvang was de oplossing voor mevrouw. Het heeft haar geholpen haar verlies te verwerken doordat ze mensen ontmoet die zich in dezelfde levensfase bevinden. Ze begrijpen en steunen elkaar. Mevrouw heeft geen indicatie meer gekregen.

Mevrouw D, 83 jaar en alleenstaand. Mevrouw is slecht ter been licht dementerend .Haar sociale netwerk is klein. Mevrouw komt 2 dagen naar de dagopvang met als doel het vinden van daginvulling, dagstructuur en sociale contacten. Mevrouw geniet van het groepsgebeuren en de activiteiten die worden aangeboden. Mevrouw heeft geen nieuwe indicatie .

Dit zijn slechts een paar voorbeelden, maar samenvattend kunnen we zeggen dat deze mensen door deelname aan de dagopvang langer thuis kunnen blijven wonen. De medewerkers hebben o.a. contact met de thuiszorg, ze hebben de mogelijkheid om maatschappelijk werk in te schakelen en ze kunnen een bemiddelende rol spelen bij de aanvraag van vrijwillige thuiszorg; zij hebben kortom een signalerende functie. Dit alles om de cliënten de zorg te bieden waar ze onzes inziens recht op hebben en om zo te proberen opname in het verzorginghuis zo lang mogelijk uit te stellen.

Dat er bezuinigd moet worden kunnen we begrijpen, maar we vinden het niet acceptabel dat deze mensen hier de dupe van worden. Een mogelijk alternatief zou kunnen zijn om de strengere selectiecriteria alleen te laten gelden voor nieuwe aanvragen. Helpt u alstublieft deze groep zodat ze op de dagopvang kunnen blijven. Of zorg als het helemaal niet anders kan voor een alternatieve opvang.

Een eigen bijdrage naar draagkracht is geen probleem. Er is bijvoorbeeld een mevrouw die na de afwijzing alles zelf gaat betalen. Het gaat hier om 65 euro per dag,  ze komt 3 dagen per week en betaalt dus 195 euro per week. Het is fijn voor haar dat ze in staat is deze kosten zelf te dragen, maar voor de meeste mensen is dat niet haalbaar; zij zouden slechts een kleine eigen bijdrage kunnen betalen. Op deze manier is er dus sprake van klasseverschil en dat is toch het laatste wat we willen? De juiste zorg is toch een recht voor iedereen? Een te strikte toepassing van de AWBZ-criteria, resulterend in de genoemde afwijzingen van de bezwaarschriften, dreigt een kwetsbare groep ouderen de juiste zorg te onthouden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Geachte Gemeenteraad, geacht College, we doen een dringend beroep op u allen om heel snel met een oplossing te komen, We hebben vernomen dat de activiteiten die De Welle organiseert als oplossing worden gezien. Echter, het zijn mooie activiteiten maar absoluut niet geschikt voor de groep afvallers van de dagopvang. Wij willen opkomen voor deze groep die niet zelf aan het loket van maatwerk verschijnt maar thuis blijft zitten met alle gevolgen van dien. Deze mensen zijn niet geholpen met een middagje sjoelen of iets dergelijks. Dat is naar onze mening heel geschikt voor ouderen die weinig hulp nodig hebben en nog zelfstanding kunnen functioneren. Juist de huidige dagopvang is voor deze groep de oplossing.

Het is voor deze kleine groep mensen een groot probleem dat al vele slapeloze nachten veroorzaakt heeft. We kunnen ons niet voorstellen dat het voor onze gemeente Hellendoorn een onoverkomelijk probleem is om voor deze groep een goede oplossing te vinden, in onze gemeente is toch altijd veel aandacht voor de zwakkere medemens? We gaan daarin toch niet over op een ‘ander spoor’?

Als we zien wat er de laatste jaren allemaal gerealiseerd is in de gemeente Hellendoorn, bijvoorbeeld op het gebied van sport en het centrum van Nijverdal (op zich natuurlijk allemaal mooie projecten!), kunnen we ons niet voorstellen dat dit probleem niet opgelost kan worden. 

We hopen dat u op korte termijn met een echte oplossing komt, er is haast geboden!

We wachten op uw spoedige reactie.

Hartelijke groet,

Vrijwilligers van dagopvang voor ouderen Het Helmerink

Archief > 2009 > december