Motie van Raad Steenwijkerland

sfeer1maandag 23 november 2009 18:57

Motie betreffende het aanwijzen van de natuurgebieden De Wieden en de Weerribben in concept als Natura 2000 gebied door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Motie 

De Raad van de gemeente Steenwijkerland, 

In vergadering bijeen d.d. 10 november 2009. 

Constaterende, 

 • Dat de minister van LNV de geheel binnen de Gemeente Steenwijkerland gelegen natuurgebieden De Wieden en De Weerribben in concept heeft aangewezen als Natura 2000 gebied.
 • Dat de minster van LNV tot op heden niet inhoudelijk heeft gereageerd op de door de Gemeente Steenwijkerland ingebrachte zienswijze op deze conceptaanwijzing.
 • Dat de gemeente tevens raakvlakken heeft met de natuurgebieden Zwarte Meer, De Olde Maten en De Rottige Meenthe.
 • Dat de huidige NB-wet, als implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, bij uitvoering verdergaande gevolgen heeft dan destijds bij de vaststelling was voorzien.
 • Dat al in 2005 De Wieden en De Weerribben zijn benoemd als pilot om te komen tot overeenstemming over het beheerplan Natura 2000.
 • Dat sindsdien het proces om te komen tot een beheerplan de gehele Gemeente Steenwijkerland desondanks bij voortduring in de wurggreep houdt.
 • Dat voornoemd proces een aaneenschakeling is geweest van ambtelijke exercities tussen de Dienst Landelijk Gebied, LNV en provincie zonder dat hier de Gemeente Steenwijkerland ambtelijk en/of bestuurlijk voldoende bij betrokken is geweest.
 • Dat de afgelopen jaren al meerdere bestemmingsplannen zijn gesneuveld bij de Raad van State als gevolg van onduidelijkheden rondom de NB-wet.
 • Dat andere bestemmingsplannen, bijvoorbeeld het Bestemmingsplan Buitengebied, ernstige hinder ondervinden ten gevolge van een juiste implementatie van deze NB-wet.
 • Dat de uitvoering van het Gebieds Gericht Beleid, vastgesteld in 1998 en mede ondertekend namens de minister van LNV, , bij voortduring wordt gehinderd door de Natuurbeschermingswet.
 • Dat hierdoor de doelen voor natuur, landbouw en recreatie ernstig stagneren en op onderdelen nu niet meer uitvoerbaar zijn.
 • Dat het reguliere onderhoud aan openbare werken, bijvoorbeeld het baggeren van sloten en vaarten, ernstig wordt gehinderd zo niet onmogelijk wordt gemaakt.
 • Dat tijdens de opstelling van het conceptbeheerplan is gebleken dat de economische sectoren, zoals daar zijn toerisme, landbouw en algemene bedrijvigheid, nu en in de nabije toekomst, ernstige hinder blijven ondervinden als gevolg van Natura 2000.
 • Dat er in het conceptbeheerplan Wieden Weerribben geen aantoonbaar evenwicht zit tussen ecologie en economie, doordat de meest prangende zaken met pm’s worden afgedaan.
 • Dat een juiste belangenafweging door de Gemeente Steenwijkerland nu niet kan worden gemaakt.
 • Dat in de toekomst in deze gemeente de ontwikkeling van ecologie en economie samen kunnen en moeten gaan.
 • Dat in geval van ontwikkeling van passende bedrijvigheid tijdrovende procedures nodig zijn, met hoge kosten voor de initiatiefnemer, ook vanwege de omgekeerde bewijslast en de kosten gemoeid met beroepsprocedures.
 • Dat de financiering van (agrarische) bedrijven momenteel wordt gekoppeld aan de aanwezigheid van een geldende NB-vergunning,
 • Dat het bevoegd gezag tot op heden niet in staat is gebleken een goed functionerend  vergunningsverlening traject op te zetten dat uitzicht biedt op snelle besluitvorming, zodat de slagvaardigheid in tact blijft.
 • Dat de Gemeente Steenwijkerland vooralsnog bereid is om de NB-wet op een juiste wijze te verwerken in haar bestemmingsplannen mits er over de hiervoor genoemde zaken op korte termijn duidelijkheid komt.

 Draagt het college op om: 

 • Zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de minister van LNV.
 • Daarbij het bevoegd gezag van Overijssel, te weten GS, hierbij te betrekken.
 • Door middel van dit bestuurlijk overleg te komen tot een breed gedragen beheerplan.
 • De raad van de Gemeente Steenwijkerland op de hoogte te houden van de vorderingen en bij eventuele vervolgstappen expliciet hierbij te betrekken.
 • Deze motie ter kennisgeving ook te verzenden aan de leden van de Tweede Kamer, de leden van de Provinciale Staten, alle gemeenteraden in de provincie Overijssel en de aanliggende gemeenten Noordoostpolder, Weststellingwerf, Westerveld en Meppel.

 En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fracties CDA, PVDA, VVD, CPB, BGL, CU en PAS. 

Steenwijk, 10 november 2009

 

« Terug

Reacties op 'Motie van Raad Steenwijkerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november