Behandelde begroting 2010 door de raad

banner samenwerkendonderdag 12 november 2009 20:33

Hieronder vind u de bijdragen van de door de raad behandelde begroting 2010 !
Tevens zitten er een overzicht van de amendementen en moties incl stemmingen.

Geachte voorzitter, leden van de raad,

 Allereerst wil onze fractie in het openbaar onze condoleances uitspreken aan de Familie Brand en met haar aan onze gewaardeerde kollega’s in de raad de PvdA fractie. Opnieuw verliest de raad van de gemeente Twenterand een Raadslid gedurende deze zittingsperiode. In Dhr. Wim Brand verliest de Pvda fractie een kollega wiens lege plek vandaag voor het eerst ook voelbaar is in de raad. Het past ons u vandaag in het bijzonder veel sterkte toe te wensen.

 Dan wil ik nu overgaan tot de behandeling van onze 1e termijn.Het college zeggen wij dank voor het aanbieden van deze sluitende begroting aan uw raad. Zo vlak voor de verkiezingen is het bepaald niet prettig om als college ingrijpende maatregelen te moeten aankondigen. Wij willen het college en betrokken ambtenaren dank zeggen voor het werk wat is gedaan om de gemeenteraad deze begroting aan te bieden en waarin de toezeggingen, aangenomen moties en amendementen uit de voorjaarsnota vergadering allen verwerkt zijn zodat deze begroting gemaakt kon worden voor het verkiezingsjaar 2010. Een begroting waarin tot op het laatste moment nog keuzes gemaakt moesten worden om deze sluitend te krijgen.

Dit college waarin wij vertegenwoordigd zijn heeft gewerkt onder het thema : “Twenterand Werkt” aanvullend werd de titel : Samen werkt ’t geïntroduceerd. Vandaag is dat wat ons betreft het motto voor de behandeling van de begroting 2010.

Samen werkt het !

 De Christen Unie streeft immers naar een sociale en duurzame economie in Twenterand en wil graag een betrokken samenleving. Juist in tijden van crisis komt het er op aan de goede dingen te doen. Dat betekent dat we ook lessen moeten trekken uit het verleden en juist de effecten die deze crisis met zich mee brengt goed in kaart moeten brengen. Daarnaast moet er ruimte zijn voor een voortdurende mogelijkheid om zaken bij te sturen. Het is van belang dat het college kan werken met veel vertrouwen vanuit de raad. Tevens moet u toekomst gericht uw werk kunnen doen. Bijsturen en met de raad de dialoog blijven zoeken zijn in tijden als dezen zeer belangrijk. Datgene wat als een weeffout wordt gezien in onze begroting moet zo snel mogelijk worden verbeterd. U vond dat transparantie naar raad en burger verbeterd kon worden. Daarom zijn wij blij met de hernieuwde opzet van de begroting (uitgelegd op blz 8) waarin de resultaten van de investering zichtbaar worden gemaakt. Het gemeentehuis is vergelijkbaar met een warenhuis waar op democratische wijze wordt vastgesteld welke producten in welk schap liggen. De vraag is hoe houden we in beeld en beheersbaar welk product waar ligt. Daarom vinden wij het van belang dat u voortdurend een afweging maakt in hoeverre een tussenrapportage / benchmark besproken moet worden met de raad. In dit kader noemen wij bewust de aanstaande grote projecten waarin door de gemeente veel geld geïnvesteerd zal worden zoals : Atletiekbaan Twenterand – Centrum struktuur Vroomshoop – Kop Westerhaar – Brede School Den Ham – Centrum ontwikkeling Vriezenveen – Verkeersstructuur Vriezenveen.

Er zijn daarnaast ook andere belangrijke terreinen waar de overheid op toe moet zien en met name in tijden van crisis moeten we zorg dragen voor de “armsten / minima” in onze samenleving. Zij hebben het juist in deze tijden extra zwaar. Als locale overheid kunnen we niet al de problemen aanpakken maar wat we kunnen moeten we doen - zoals het treffen van goede voorzieningen en regelingen waar ook deze burger eenvoudig gebruik van kan maken. Een regeling die wij vanuit onze overtuiging steunden was het opnemen van de minima in de Regiotaxi.

 Het is belangrijk om in tijden van crisis te zorgen voor eendracht – eensgezindheid – vastberadenheid – in zowel de raad als het college. Het college moet zich niet laten afleiden door strubbelingen binnen of tussen diverse partijen – de focus moet liggen op het goed en degelijk besturen van de gemeente Twenterand. Geld en tekorten zijn de afgelopen maanden steeds meer het thema in overheidsland. Met de behandeling van de begroting 2009 laat staan 2008 hadden we niet voorzien of kunnen voorzien dat we in 2010 € 1,9 mio tekorten moeten oplossen in de begroting.

 Het in meer of mindere mate over “geld” kunnen beschikken blijkt telkens weer een hele tour om vanuit gewogen keuzes tot een sluitende begroting te komen. Onze overtuiging is dat het college geprobeerd heeft om vanuit haar verantwoordelijkheid te komen met een begroting welke aansluit bij de doelstellingen die we geformuleerd hebben in het collegeprogramma. Het hoofddoel was het versterken en verbeteren van de sociaal-economische structuur. Het is alleszins te begrijpen dat de ambities welke in de voorjaarsnota nog als structureel werden geraamd nu zijn omgezet naar voorlopig “eenmalige “ doelstellingen. De toekomst zal uitwijzen of daar structureel op ingezet kan worden.

 De Christen Unie is bezorgd over de toenemende werkloosheid in Nederland en dat zal ook in Twenterand bij veel gezinnen gevoeld worden. Het samenbrengen van en gericht werken aan samenwerking tussen - partijen is een taak van de gemeente – dat geldt ook op het gebied van Vrijwilligers en Jeugdvoorzieningen. Om over een goed sturings-instrument te kunnen beschikken voor college en raad is een goed en degelijke voorbereide beleidsgestuurde contractfinanciering noodzakelijk. Wat wij ook nodig vinden is een permanente vestiging van een bibliotheek in de nieuwe te bouwen Brede school in Den Ham. Daarvoor hebben we een Amendement voorbereid. Om deze doelstelling te bereiken is dekking nodig die we gevonden hebben in een vrijval van een reserve GOA/VVE. Andere dekkingsvoorstellen willen we ook overwegen – doelstelling van ons amendement blijft de kern van onze inzet. Om als Twenterand in de toekomst ook te blijven transformeren en economisch te groeien is het noodzakelijk om nieuwbouw van woningen te blijven plegen. Het aantal woningen in de begroting is niet erg rooskleurig maar wij hebben begrepen dat wethouder Oordt heel veel energie heeft gestoken om de cijfers positiever te krijgen voor Twenterand bij de provincie.

We hebben afgesproken om geen wijzigingen aan te brengen in het afvalsysteem gedurende deze collegeperiode. Echter een alternerende inzameling van GFT in de zomermaanden zou wel kunnen bijdragen aan een effectieve bezuiniging. Daarmee zouden we ook dekking kunnen geven aan bijvoorbeeld budgetsubsidies (*niet gedekt uit het product afvalstoffenheffing – maar verschoven gelden) Wij vinden dat dit op z’n minst te overwegen moet zijn in tijden van crisis maar wachten de reactie van andere fracties / college eerst af voordat we daarvoor met een voorstel aan uw raad komen. (amendement achter de hand)

Digitale dienstverlening - de breedband serviceverlening willen wij al in 2010 begroten (€ 10.000) doelstelling is de service naar de burger in Den Ham. De waarde van deze investering ligt zeker emotioneel op een heel hoog vlak. (*amendement achter de hand) In tegenstelling tot datgene wat we in de media lezen hebben we de bijdrage WMO € 377000,-- uit de nadeelgemeente pot al in deze begroting gezien. Het kan dan ook niet zo zijn dat we de burgers via media onjuist informeren / ook politieke collega’s in de raad zouden wij willen oproepen hiermee op te passen.

 Onderhoud gemeentelijke gebouwen: De Christen Unie wil in 2010 alleen die uitgaven doen aan gemeentelijke gebouwen als er een gevaar zou ontstaan voor de veiligheid van de bezoekers. Investeringen in zowel Zwembad de Stamper alsmede het onderhoudsbudget van zwembad de Plump willen we nu niet volledig geïnvesteerd hebben. Wat noodzakelijk is moet gedaan worden en daar moet de gemeente het bij laten. We praten hier wel over een begrote investering voor beide van € 600 dzd. (* zie beheerbegroting)

Wij willen dat de nieuwe raad in 2010 een besluit neemt over de toekomst van alle 4 de gemeentelijke zwembaden.  Er zijn ook diverse partijen die nu al roepen dat gemeenten moeten bezuinigen op het ambtenaren korps. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij het college opgeroepen om na te denken over de toekomstige ontwikkelingen in relatie tot crisis en personeel. Daarvoor hebben we opgeroepen om diverse scenario’s uit te werken. Wij danken het college en managementteam voor de geleverde inspanning en zuivere verslaglegging. Wij vragen u aansluitend nog wel om na te denken over eventuele duo functie`s van onze ambtenaren met andere gemeenten. Dat u op deze manier omgaat met uw collega’s verdiend van ons zeker enorm veel waardering. Wij zullen u daarom vandaag niet confronteren met moties dit aangaande.

Ten slotte – de burger van Twenterand gaat er in 2010 ten opzichte van 2008 niet op achteruit en de gemeentelijke belasting is zelfs veel lager. Alleen via OZB verhogingen heeft de raad eventueel de mogelijkheid investeringen te doen. Gezien het feit dat dit tegen ons principe en programma is zullen wij hieromtrent ook geen voorstellen doen vandaag – Op dit moment staat het inflatiecijfer op 2,4 % en de begroting wordt sluitend gemaakt met 2,5 % OZB. Dat kunnen we steunen.

 Wij wensen u allen een goede voorbereiding toe op de verkiezingen en hopen op een “fair play”

 Wij willen afsluiten met de volgende woorden : Verlaat de comfortzone – het onbekende tegemoet – Wees Zout en Licht in deze crisistijd. Zout moet verspreid worden om zijn behouden en smaakmakende functie te kunnen vervullen – Licht moet op een standaard geplaatst worden om de duisternis te verdrijven. Trouw zijn en standhouden betekent niet – stilstaan en je ontrekken aan het strijdgewoel. Iedereen heeft een taak om dienstbaar te zijn in onze samenleving – wij laten ons daarbij voortdurend inspireren door het geloof in onze God en Vader en zijn Zoon Jezus Christus onze verlosser en door de Heilige Geest.

 Allen een inspirerende vergadering gewenst.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2009-11-10 Amendementen Programmabegroting 2010446,5 kBapplication/pdfdownload
2009-11-10 Moties Programmabegroting 2010163,9 kBapplication/pdfdownload
2009-11-10 Stemmingen Programmabegroting 201015,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Behandelde begroting 2010 door de raad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november