10 november raadsvergadering overdag!

vrijdag 30 oktober 2009 14:42

De raad vergadert op DINSDAG 10 NOVEMBER 2009 in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal. De vergadering is openbaar. Aanvang 09.30 uur; vanaf ong. 09.00 uur staat de koffie klaar.

De raad vergadert op DINSDAG 10 NOVEMBER 2009 in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal. De vergadering is openbaar. Aanvang 09.30 uur; vanaf ong. 09.00 uur staat de koffie klaar.

 

09.30- 10.00 uur

1. Vaststelling agenda

2. Mededelingen

Vaststellen data raadsvergaderingen 2010 en begin 2011. Voorgesteld wordt de volgende vergaderdata voor 2010 vast te stellen: 2 februari, 11 maart, 20 april, 7 juni, 14 september, 12 oktober, 8 november/9 november en 14 december.

Samenvatting:De tweede bestuursrapportage over 2009 geeft aan hoe het staat met de uitvoering van de programmabegroting 2009. Met deze rapportage staan we op een duidelijk keerpunt. Op de korte termijn verandert er nog weinig. Op basis van de laatste ontwikkelingen verwachten wij dat het beeld uit de programmabegroting 2009 nog altijd actueel is. Op de lange termijn is het beeld echter een totaal andere. Hoewel de recessie over zijn dieptepunt heen lijkt, wordt meer en meer duidelijk dat de gevolgen voor de overheidsfinanciën enorm zijn. Vooral na 2011 zullen we daarvan de effecten merken. De komende raads- en collegeperiode zal dan ook vooral in het teken staan van het opvangen van de gevolgen van de economische recessie en de demografische ontwikkeling. 

 

De uitvoering van geplande activiteiten loopt in grote lijnen naar verwachting. De tweede

bestuursrapportage sluit budgettair neutraal. De uitvoering van de geplande projecten ligt grotendeels op schema. Zo nadert de eerste fase van Nieuw Dunant, de parkeergarage Henri Dunant, z’n voltooiing en staat op 11 december 2009 de oplevering gepland van de sporthal Kuperserf en het wijkgebouw ’t Kruud'nHuus. In 2009 is sprake van een aantal incidentele meevallers. De grootste is de verkoopopbrengst van € 1,4 miljoen uit Essent. Het bedrag wordt toegevoegd aan de financieringsreserve. Ook het gemeentefonds valt € 75.000,-- mee terwijl uit de liquidatie van IZA Nederland € 401.000,-- wordt ontvangen. Hiervan wordt een groot deel gereserveerd voor het opvangen van de gevolgen van de economische recessie in latere jaren. Hier tegenover staat dat in 2009 een voorziening wordt getroffen van € 9,7 miljoen voor verwachte tekorten in de grondexploitatie als gevolg van de economische recessie en demografische ontwikkelingen. De genoemde € 9,7 miljoen komt ten laste van de bufferreserve en de financieringsreserve.

 

De actualisatie van de majeure projecten laat zien dat we op basis van de huidige inzichten de

budgettaire gevolgen van de diverse projecten nog tot en met 2020 geheel binnen de reserve

strategische projecten kunnen opvangen. De reserve loopt negatief in 2021. Dit wordt vooral

veroorzaakt doordat de extra storting eind 2008 van € 160.000,-- structureel is teruggedraaid. Het tekort op dat moment is € 946.000,-- en loopt in de jaren daarna snel af.

 

Bij de Tweede bestuursrapportage worden de algemene punten aan de orde gesteld.

Interrupties, mits kort, zijn toegestaan en deze gaan niet van de spreektijd af.

10.00- 16.30 uur

     4.  Programmabegroting 2010;

Samenvatting:

De programmabegroting 2010 geeft het financieel en beleidsmatig kader voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren weer. Het budgettair perspectief voor de jaren 2010 en volgende is sluitend. Maar daar is ook alles mee gezegd. Als gevolg van de economische recessie zijn alle gemeenten voor forse problemen geplaatst. Ook wij zijn hier bij het opstellen van de begroting 2010 tegenaan gelopen. Problemen, die we in die omvang de afgelopen decennia nog niet eerder hebben gezien. Vooral na 2011 worden de financiële gevolgen voelbaar. Uiteindelijk gaat het om een tekort van ruim  € 3,6 miljoen, waar een oplossing voor gevonden zal moeten worden.

 

In de Programmabegroting 2010 gaan wij nader op deze kaders in aan de hand van de drie W-vragen: Wat willen we bereiken, Wat doen we daarvoor en Wat mag het kosten. Hiermee worden de prioriteiten en resultaten die we willen bereiken concreet neergezet en de activiteiten die we gaan doen om deze resultaten te behalen in beeld gebracht. Enkele van de projecten die in 2010 spelen zijn Het Ravijn – zwem sport zorg -, de nieuwbouwwijken Hellendoorn-Noord en Kruidenwijk-Zuid, het combiplan RW35, de renovatie van de watertoren aan de PC Stamstraat en het Reggeherstelproject ‘Groene Mal’. 

 

Als gevolg van de financiële situatie is er de komende jaren maar zeer beperkt ruimte voor ander nieuw beleid. Bij het opstellen van de begroting 2010 is op dit punt dan ook grote terughoudendheid betracht. Het investeringsniveau hebben we ook het komende jaar op peil weten te houden. Dat levert opnieuw een forse impuls op voor de lokale en regionale economie. De belastingdruk stijgt voor een gemiddeld huishouden, ondanks de nieuwe situatie, niet anders dan met een correctie van 1,09%.

 

Er resulteert voor alle jaren van deze meerjarenperiode een sluitend budgettair perspectief. Echter, de nog te nemen maatregelen moeten niet worden onderschat. De komende raads- en

collegeperiode zal dan ook voor een belangrijk deel in het teken staan van het oplossen van de

gevolgen van de economische recessie.

 

De Programmabegroting is in 2010, maar ook in de jaren daarna, sluitend. Voorgesteld wordt om de Programmabegroting 2010 vast te stellen.

 

10.00- 11.00 uur

In de volgorde:

  1. 1. VVD   5. HOP
  2. 2. CDA   6. GemeenteBelangen
  3. 3. PvdA   7. ChristenUnie

4. BurgerBelang  8. GroenLinks

 

De algemene punten zullen (gemiddeld) zo’n 7 minuten per fractie (voorzitter) in beslag

nemen. Hierbij worden de hoofdpunten uit de Algemene Beschouwingen voorgelezen. Er

vinden geen interrupties plaats.

 

Tijdens het uitspreken van de Algemene Beschouwingen zullen de fractievoorzitters

achter het spreekgestoelte staan. Ook de collegeleden staan bij hun eerste reactie op de

Algemene Beschouwingen achter het spreekgestoelte. Dus alleen tijdens de eerste termijn.

De Algemene Beschouwingen zijn ook beschikbaar voor de publieke tribune.

 

11.00- 11.15 uur: Schorsing/koffie-/theepauze

 

11.15- 12.15 uur: Reacties collegeleden

Volgorde reacties collegeleden (ook maximaal 10 minuten per persoon, met uitzondering

van de portefeuillehouder financiën/ openbare ruimte, die maximaal 20 minuten heeft): 

 

1. burgemeester  4. weth. Coes

2. weth. Paalman  5. weth. Roskam

3. weth. Hegeman

 

Aansluitend aan de reacties van B en W wordt de vergadering geschorst.

 

12.15- 13.00 uur: Schorsing/middagpauze

 

13.00 - 14.00 uur: Tweede termijn met beperkt(er) aantal onderwerpen (dan in

eerste termijn)

 

Na de schorsing volgt vanaf 13.00 uur een tweede termijn, waarin eerst de fracties in

dezelfde volgorde aan het woord komen. In deze tweede termijn kunnen ook de (in eerste

termijn al ingediende  moties/amendementen) waar nodig worden toegelicht (desgewenst

door de fractiespecialisten). Gerekend wordt op ongeveer 7 minuten per fractie.

 

14.00-14.30 uur: Tweede termijn collegeleden

In dezelfde volgorde. Gerekend wordt op maximaal 5 minuten per persoon, met uitzondering

van de portefeuillehouder financiën / openbare ruimte, die maximaal 10 minuten heeft

 

14.30-14.45 uur: Afsluiting tweede termijn met vraag van de voorzitter aan de fracties wat

er -mede naar aanleiding van de reactie van B en W - met de amendementen en moties

gebeurt: handhaving of intrekking.

 

14.45 - 15.15 uur: Schorsing/koffie-, theepauze

Tijdens de schorsing kan overleg worden gevoerd over de amendementen en moties.

 

15.15 - 16.15 uur: Derde termijn 

Afronding bespreking en stemmingen over amendementen en moties.

 

16.15 – 16.30 uur: Schorsing

 

16.30 - 17.00 uur: Afhandeling andere agendapunten in relatie tot de Programmabegroting:

 

5. Belastingverordeningen 2010;

 

Samenvatting:

De belastingverordeningen worden jaarlijks vastgesteld. In vergelijking met 2009 hebben wij de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) met 2 procent verhoogd. Bij de overige  inflatiecorrectie van 1,4 procent. Gelet op belastingen hebben wij de tarieven verhoogd met een de kostenontwikkeling en de mate van kostendekking kan bij de afvalstoffenheffing een verhoging

van de tarieven achterwege blijven. Wij stellen u voor om de volgende belastingverordeningen voor 2010 vast te stellen: afvalstoffenheffing, begrafenisrechten, brandweerrechten, hondenbelasting, marktprecariobelasting, OZB, rioolheffing, toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie.

 

6. Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties;

 

Samenvatting:

Voorgesteld wordt het ontwerp-tarievenbesluit van de blos voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties in 2010 vast te stellen.  

De tarieven zijn in algemene zin verhoogd met 1,4%, gebaseerd op het gemeentelijk gehanteerde inflatiepercentage voor 2010.

 

17.00 –17.30 uur: Afhandeling overige agendapunten:

     

  1.      7. Deregulering aanwezigheidsvergunning speelautomaten in het kader van het         

          dereguleringstraject bedrijven.

 Samenvatting:

In het voorjaar van 2009 heeft het college ingestemd met dereguleringsvoorstellen voor bedrijven. Een aantal maatregelen zou op een later tijdstip worden geïmplementeerd, waaronder de geldigheidsduur van de aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten. Voorgesteld wordt om de “Verordening speelautomaten(hal) 2008” aan te passen door de geldigheidsduur van aanwezigheidsvergunning voor een speelautomaat van één naar drie jaar te wijzigen en te werken met een standaard aanvraagformulier. Dit betekent voor dit product een lastendrukvermindering van 66 procent voor de ondernemer.

 

  1.      8. Vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO (Oud)     

Samenvatting:

De eigenaren van de panden Hendrik Wormserstraat 10, Groen van Prinstererstraat 1, 5, 7, 9, 11, 11a, 11b en voorheen nr. 3 (thans woonachtig Noetselerweg 32b) hebben een aanvraag om

planschadevergoeding ingediend. Deze verzoeken zijn voorgelegd aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ). Deze adviseert de verzoeken te honoreren, aangezien er schade is in de vorm van waardevermindering door de planologische mutatie voor de bouw van een complex met supermarkt en detailhandel op het voormalige terrein van Jacobs aan de Smidsweg in Nijverdal. Voorgesteld wordt om te besluiten de verzoeken te honoreren.

 

     9. Verzoek om medewerking aan het mogen uitoefenen van detailhandel in het pand 

          Grotestraat 230 in Nijverdal

     

Samenvatting:

Er ligt een verzoek aan de raad om de bestemming van het perceel Grotestraat 230 zodanig te

verruimen dat er ook detailhandel mag worden uitgeoefend. Voorgesteld wordt om dit verzoek af te wijzen. In het bestemmingsplan “Centrum Nijverdal 2004” ligt het perceel in het zogenaamde aanloopgebied naar het centrum en heeft het de bestemming “Gemengde doeleinden”. Het behoort niet tot de percelen die liggen in het zogenaamde kernwinkelgebied aan welke percelen de bestemming “Centrumdoeleinden” is toegekend. Vanwege de in dit raadsvoorstel uiteengezette motieven, achten wij het niet reëel om bijna vier jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan nog te claimen dat de bestemming “medebestemd tot detailhandel” niet is toegekend. Tegen de afwijzing van het verzoek, staan de bezwaar- en beroepsmogelijkheden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht open.

 

    10. Samenstelling raadscommissies 

    11. Beantwoording vragen- ingekomen stukken

    12. Notulen van de openbare vergadering van 6 oktober j.l. 

 

17.30 uur: einde van de vergadering. 

Na afloop stamppotbuffet in de lounge van het Huis voor Cultuur en Bestuur.

« Terug

Reacties op '10 november raadsvergadering overdag!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > oktober