Vragen ChristenUnie fractie m.b.t. aanbesteding huishoudelijke hulp

huishoudelijke_hulp_kopzaterdag 24 oktober 2009 10:42

De raad heeft diverse keren met het college gesproken over de gevolgen voor personeel en cliënten van de aanbesteding huishoudelijke hulp, o.a. naar aanleiding van een door de ChristenUnie fractie ingediende motie en van vragen van de PvdA fractie.

Steeds weer heeft het college benadrukt dat er geen verslechtering zal optreden in de arbeidsvoorwaarden van de hulpverleners. De fracties in de raad hebben van Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente een brief (d.d. 12 oktober 2009) ontvangen waarin over de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden o.a. het volgende wordt gesteld:

  • “We verwachten dat er veel sociale onrust zal ontstaan bij Alphahulpen en medewerkers omdat het een reële verwachting is dat hun inkomen met 10 – 15% achteruit zal gaan bij overheveling naar de gegunde partijen”
  • “Er zijn serieuze aanwijzingen dat de commerciële bedrijven echt een lager salaris gaan bieden en dus de concurrentieslag op arbeidsvoorwaarden aangaan en niet op overhead en bureaukosten.”

In de pers lees je vergelijkbare signalen.

De ChristenUnie fractie heeft hierover de volgende vragen:

  1. Hoe beoordeelt het college op grond hiervan de informatie die zij aan de raad heeft gegeven?
  2. Welke conclusies trekt het college hieruit?
  3. Welke acties denkt het college te ondernemen om verslechtering van de arbeidsomstandigheden voor de hulpverleners te voorkomen?
  4. Heeft het college recent al een gesprek gehad met de huidige aanbieders die niet geselecteerd zijn? Zo ja, wat was de uitkomst van het gesprek? Zo nee, waarom niet? Is het college beredi om op korte termijn alsnog met hen in gesprek te gaan?

Archief > 2009 > oktober