RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op maandag 22 juni 2009.

dinsdag 23 juni 2009 09:32

RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op maandag 22 juni 2009.

RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op maandag 22 juni 2009.

 

N.B.: Aan de onderstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend; de officiële raadsbesluiten (met de

specifieke publicaties daarover) en de vastgestelde notulen van de raadsvergadering gelden als authentieke

teksten.

 

Parkeernota 2008.

In het Masterplan centrum Nijverdal zijn de kaders opgenomen om van het centrum van Nijverdal een

attractief gebied te maken. Belangrijk onderdeel van het Masterplan is een goede bereikbaarheid. De

kosten voor een goede bereikbaarheid zijn hoog. Daarom heeft de raad besloten om over te gaan tot

invoering van betaald parkeren. De raad heeft als uitgangspunten gesteld dat betaald parkeren

kostendekkend moet zijn en er een redelijk parkeertarief moet worden gehanteerd.

De gemeenteraad heeft op 18 mei 2004 een eerste uitwerking van betaald parkeren vastgesteld. De

nota is geactualiseerd. De Parkeernota 2008 is het vertrekpunt voor de invoering van betaald

parkeren per 1 oktober 2011.

Een conceptversie van de Parkeernota 2008 is ter inzage gelegd. In totaal zijn hierop 66 zienswijzen

ingediend. Deze hebben geleid tot enkele wijzigingen in het parkeerreguleringsconcept.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel werd een viertal amendementen ingediend.

Het amendement van de fractie BurgerBelang om de besluiten uit te stellen totdat de uitkomst van het kortgeding over de voortgang van de bouw van Nieuw Dunant duidelijk is, werd verworpen met alleen de stemmenvan BurgerBelang voor.

 

Een amendement van de fracties GemeenteBelangen en de VVD om o.a. het gebied voor het betaald parkeren te beperken tot het Kern Winkelgebied als vastgesteld in bestemmingsplan, werd verworpen met alleen stemmen van de fracties GemeenteBelangen, VVD en GroenLinks voor.

 

Een amendement van de fracties GemeenteBelangen en de VVD om het betaald parkeren te laten ingaan vanaf10.00 uur werd verworpen met alleen de stemmen van de fracties GemeenteBelangen en de VVD voor.

 

Het amendement van het CDA, de PvdA en de ChristenUnie om

- de kosten van de parkeervergunning voor hen die wel op eigen terrein kunnen parkeren maar dat niet willen, te stellen op € 120,-- alsmede

- zo mogelijk voor degenen die na 1 januari 2010 in het regulatiegebied gaan wonen de kosten van de

parkeervergunning voor hen die wel op eigen terrein kunnen parkeren maar niet willen, te stellen op € 240,-- werd aangenomen met de stemmen van CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks voor.

Met inachtneming van de besluitvorming op het amendement, stemde de raad in met de Parkeernota 2008.

 

Motie BB vreemd aan de orde van de dag: ontwikkelen norm voor de inhuur van extern

personeel.Na enige discussie werd de motie tot nader orde aangehouden.

 

 

 

 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'RAADSbesluiten van de openbare vergadering van de gemeenteraad op maandag 22 juni 2009.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > juni