Raadsbesluiten 6 oktober 2009

woensdag 07 oktober 2009 16:43

De gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn behandelde op 6 oktober 2009 de volgende onderwerpen:

 

De gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn behandelde op 6 oktober 2009 de volgende onderwerpen:

 

 • Afscheid van de heer H.H. van Lenthe als raadslid
 • Onderzoek geloofsbrieven en installatie nieuw raadslid de heer H.D. Hospers:
 • De raad heeft de heer Hospers toegelaten als raadslid
 • Wijziging samenstelling raadscommissies  De raad heeft de samenstelling conform het voorstel gewijzigd
 • Hellendoorns Mobiliteitsplan (zie samenvatting besluitvorming hieronder)
 • Verzoek om medewerking bij realisatie kunstwerk Landmark Haarle (zie samenvatting besluitvorming hieronder)
 • Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence Conform het voorstel besloot de raad in te stemmen met het strategisch plan met aantekening bij een drietal beslispunten. Het college zegde toe bij verkoop van de aandelen vooraf te overleggen met de raadscommissie.
 • Vaststellen “bestemmingsplan Nijverdal West Noetsele, partiële herziening Kozakkenveld” De raad stelde het plan conform het ontwerp vast.
 • Vaststellen “bestemmingsplan Daarle, partiële herziening Daarle west” De raad stelde het plan conform het ontwerp vast. Het college zegde toe na te gaan of versnelling van de procedures mogelijk is, bijvoorbeeld door tijdens de ter inzagelegging al potentiële gegadigden aan te schrijven.
 • Onttrekken aan de openbaarheid van diverse wegen rond de aanleg van het Combiplan Rijksweg 35 De raad heeft conform het voorstel besloten.
 • Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hellendoorn De raad heeft conform het voorstel besloten.
 • Verordeningen opstellen en aanpassen om de Wet investeren in Jongeren (WIJ) per 1 oktober te kunnen implementeren De raad heeft conform het voorstel besloten.
 • Kosten rioolaansluiting van nieuwe woningen in het buitengebied De raad heeft conform het voorstel besloten.
 • Aanvullende benoeming lid van de Welstandscommissie De raad heeft conform het voorstel besloten.
 • Benoeming lid Programmaraad Lokale Omroep Hellendoorn De raad heeft conform het voorstel besloten.
 • Leerplichtverslag 2008-2009 De raad heeft conform het voorstel besloten.

 

Toelichting:

Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de besluitvorming van de meest besproken punten. De volledige besluiten en toelichtingen vindt u op www.hellendoorn.nl. Daar vindt u ook een videoverslag van de raadsvergadering.

 

Samenvatting besluitvorming: Hellendoorns Mobiliteitsplan (HMP):

Er werden 6 amendementen/moties ingediend:

 

 1. Amendement van de fractie BurgerBelang (BB) om beleidskeuze 5 (De verbinding Boomcateweg/Westelijke Van den Bergsweg wordt afgesloten voor autoverkeer) uit het HMP te halen. Het werd verworpen met alleen de fracties BB en Hellendoorns Onafhankelijke partij (HOP) vóór;

 

 1. Amendement van de fractie BB wijziging beleidskeuze 5 te wijzigen in ”Na aansluiting van ’t Lochter op de Wierdensestraat te bezien of totale afsluiting voor gemotoriseerd verkeer van de verbinding Boomcateweg/Westelijke van den Bergsweg nog wel noodzakelijk is”. Dit werd verworpen met alleen de fracties BB en VVD voor;
 2. Amendement van de fracties CDA, PvdA, ChristenUnie en VVD om aan beleidskeuze 4 toe te voegen: “Een onderzoek te starten, in overleg met de provincie, naar de mogelijkheden een vrijliggend toeristisch recreatieve fietsverbinding te realiseren van Daarlerveen tot Nieuw Heeten. Dit amendement werd aangenomen met alleen de fractie HOP tegen;
 3. Ämendement van de fractie BB:”Aanvulling van het HMP met de aanleg van een recreatief-sober ingericht – fietspad langs het hele tracé van de Tunnelweg”. Dit werd verworpen met alleen de fractie BB vóór;
 4. Motie van CDA, PvdA, BurgerBelang, GroenLinks, GemeenteBelangen, ChristenUnie en VVD, waarin het college van Burgemeester en Wethouders o.a.wordt opgedragen in overleg te treden met de wijkvereniging Nijverdal oost én de ondernemers van het bedrijventerrein over de vraag of het nog wenselijk is na het aanleggen van de extra ontsluiting van het bedrijventerrein op de Wierdensestraat , de Boomcateweg / Westelijke Van den Bergsaweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het college wordt verder opgedragen zo spoedig mogelijk te onderzoeken of de Van den Bergsweg door middel van fysieke hoogtebeperking kan worden afgesloten voor busjes en vrachtwagens, maar de doorgang voor hulpdiensten behouden blijft. De motie werd aangenomen met alleen de fractie HOP tegen.
 5. Motie PvdA: bevorderen gebruik van openbaar vervoer en OV-fiets: ingetrokken

       Het HMP werd vervolgens aangenomen met de volgende kanttekeningen:

 1.  
  1. BurgerBelang: tegen invoeren betaald parkeren en tegen verwijzing naar financiering via de strategische projecten;
  2. GemeenteBelangen: restricties bij betaald parkeren, zie de opmerkingen bij de behandeling van de Parkeernota op 22 juni 2009;
  3. HOP: tegen betaald parkeren
  4. VVD: bij betaald parkeren: omvang van het gebied en de wijze van betalen, zie de opmerkingen bij de behandeling van de Parkeernota op 22 juni 2009;
  5. GroenLinks: voornemens met betrekking tot de N35 (2x2 rijstroken en 100 km/uur) niet onderschreven
  6. Het college deed de volgende toezeggingen:

Noord-zuidverbinding: de plannen worden uitgewerkt ook voor wat betreft Hulsen. Als er mogelijkheden zijn tot realisering, worden deze benut.

Kruispunt Buergemeester Boersinge/Boomcateweg: Met betrokkenen wordt overlegd over eventuele aanpassingen.

Reacties op het HMP: Nagegaan wordt hoe het komt dat er binnen de ter inzage termijn slechts vijf schriftelijke reacties zijn ontvangen.

Financiering: er komt een overzicht van hetgeen via de strategische projecten al is of wordt gefinancierd.

 

�� Verzoek om medewerking bij realisatie kunstwerk Landmark Haarle

 1. Amendement CDA, Burgerbelang, PvdA, GemeenteBelangen en GroenLinks:

        Aan de reserve kunst een bedrag toevoegen van € 4.000,-- uit de Algemene reserve;

        2. idem € 3.324,-- uit de raadsbeleidsreserve;

        3. vanuit de reserve kunst een bedrag van € 8.362,-- beschikbaar stellen voor een bijdrage in de kosten van de realisatie vanhet Kunstwerk landmark Haarle en de financiële afwikkeling verwerken in de jaarrekening 2009;

        eventuele nieuwe aanvragen voor kunstwerken pas in behandeling nemen als er middelen beschikbaar zijn in de reserve kunst of indien een specifieke percentageregeling voor kunstprojecten tot stand is gekomen.

        Het amendement is unaniem aangenomen. Daardoor kan het kunstwerk worden gerealiseerd.

Het college zegde toe dat de nota met betrekking tot de specifieke percentageregeling in februari 2010 gereed is.

 

« Terug

Archief > 2009 > oktober