Sobere jaren voor Hellendoorn op komst

woensdag 07 oktober 2009 17:43

De gemeente Hellendoorn geeft in een persbericht aan dat er voor 2010 een sluitende begroting is maar dat er sobere jaren op komst zijn.

NIJVERDAL – De gemeente Hellendoorn geeft in een persbericht aan dat er voor 2010 een sluitende begroting is maar dat er sobere jaren op komst zijn. In de Programmabegroting 2010 worden de gevolgen van de economische recessie steeds meer zichtbaar. In 2010 en 2011 kunnen de effecten nog grotendeels intern worden opgevangen, waardoor de maatschappelijke gevolgen beperkt zijn. De ‘echte’ problemen dienen zich aan vanaf 2012 en vooral 2013.

Programmabegroting in raadscommissies en gemeenteraad
Het college van B en W heeft de programmabegroting 2010 in concept vastgesteld. Op de programmabegroting kan worden ingesproken in de raadscommissies Samenlevingszaken (13 oktober), Grondgebied (14 oktober) en Algemeen Bestuurlijke Zaken / Middelen (15 oktober). Al eerder, in juni en september, is in de commissievergaderingen al opening van zaken gegeven over de financiële gevolgen van de economische recessie. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad, op 10 november 2009.

Sluitende begroting in 2010 en verder
Het budgettair perspectief voor de jaren 2010 en volgende is sluitend. Maar daar is ook alles mee gezegd. Als gevolg van de economische recessie zijn alle gemeenten voor forse problemen geplaatst. Het Rijk kort op de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Ook de gemeente Hellendoorn liep hier bij het opstellen van de begroting 2010 tegenaan. Vooral na 2011 worden de financiële gevolgen voelbaar. Uiteindelijk gaat het om een tekort van ruim € 3,6 miljoen, waar een oplossing voor gevonden zal moeten worden. De komende jaren blijft de gemeente rekening houden met nieuwe tegenvallers door de economische recessie.

Woningbouw

Uit de programmabegroting 2010 komen de gevolgen van de economische recessie op diverse beleidsvelden naar voren. Dat is in de eerste plaats op het gebied van de woningbouw. De demografische ontwikkeling versterkt dat effect. Het aantal inwoners in de provincie neemt de komende jaren af. De gemeente Hellendoorn zal het aantal te bouwen woningen naar beneden toe moeten bijstellen. In overleg met de provincie moet nog duidelijk worden wat het definitieve aantal gaat worden. Minder woningen betekent minder inkomsten. Daarom is als onderdeel van de tweede bestuursrapportage 2009 een voorziening getroffen van € 9,7 miljoen om de financiële gevolgen af te dekken.
Andere tegenvallers dienen zich aan in de sfeer van de leges voor bouwvergunningen en een toenemend beroep op sociale voorzieningen. De gemeente trekt de komende jaren € 0,9 miljoen op jaarbasis uit om de gevolgen van de economische recessie te ondervangen.

Nieuw beleid, Wmo en investeringen
De in dit kader noodzakelijke maatregelen brengen met zich mee dat de ruimte voor nieuw beleid uiterst beperkt is. Wel zijn de komende jaren extra middelen vrijgemaakt voor de uitvoering van de Wmo. Uiteindelijk gaat het daarbij vanaf 2013 om een bedrag van € 400.000,-- structureel. Het illustreert het belang dat de gemeente hecht aan goede voorzieningen op dit punt. Het investeringsniveau is ook het komende jaar op peil te houden. Dat levert opnieuw een forse impuls op voor de lokale en regionale economie.

Geen lastenverzwaring voor burgers
In de uitgangspunten bij de begroting is opgenomen dat de tarieven voor de gemeentelijke belastingen maximaal mogen stijgen met de inflatiecorrectie van 1,4% voor gestegen lonen en prijzen. De rioolheffing wordt verhoogd met de inflatiecorrectie. De tarieven voor de afvalstoffenheffing wijzigen niet. Daardoor ontstaat ruimte om de onroerendezaakbelastingen iets extra te verhogen. Het college heeft gekozen voor een stijging van 2%. De overige belastingen en tarieven stijgen met de inflatiecorrectie van 1,4%.
In totaal stijgen de lasten voor een gemiddeld huishouden absoluut met 1,09%. Relatief betekent dit echter een geringe daling van de gemiddelde lasten, aangezien dit 0,3% onder de inflatiecorrectie zit.

Interne maatregelen
Om de programmabegroting meerjarig sluitend te houden, is een omvangrijk pakket bezuinigingen noodzakelijk. De gemeente zoekt de oplossing, zoals eerder al aangekondigd, de eerstkomende jaren vooral in de sfeer van de interne bedrijfsvoering en in maatregelen met een beperkte maatschappelijke impact. De maatregelen die worden voorgesteld zijn onder andere een lagere inzet van externe adviseurs, minder inzet van tijdelijk personeel en een verlaging van de ambtelijke formatie. In totaal is daarmee een bedrag gemoeid van € 1,35 miljoen structureel vanaf 2012. Omgerekend naar formatieplaatsen betekent dit circa 25 fte. Dit zal gevolgen hebben voor het uitvoeren van de in deze begroting geplande taken. Voor de wat langere termijn zullen ook meer principiële keuzes noodzakelijk zijn, met daaraan onlosmakelijk verbonden een toenemende maatschappelijke impact.

Nieuwe raad
In de meerjarenramingen is vanaf 2013 een algemene ombuigingstaakstelling opgenomen van € 925.000,-- structureel en vanaf 2012 meer specifiek een taakstelling van € 300.000, op gesubsidieerde instellingen en vanaf 2013 structureel € 350.000,--. Reden hiervoor is dat in maart 2010 nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd. Het is aan deze nieuwe raad om keuzes en besluiten te nemen. De huidige gemeenteraad heeft in haar vergadering van 2 juni besloten om voor deze werkwijze te kiezen.

« Terug

Archief > 2009 > oktober