Motie ChristenUnie: Aanbesteding huishoudelijke hulp

huishoudelijke_hulp_kopdinsdag 22 september 2009 10:09

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 22 september 2009.

Constateert:

 • Dat er in Twente een ernstig meningsverschil is ontstaan tussen enkele grote zorgaanbieders en de gemeenten of de gevraagde kwaliteit wel voor de genoemde tarieven geleverd kan worden.
 • Dat Carint-Reggeland en Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente en Livio daarom niet of boven het maximum tarief hebben ingeschreven.
 • Dat in de eerste ronde van de aanbesteding onvoldoende uren konden worden ingekocht.
 • Dat het colleges van B&W op 15 september 2009 heeft besloten om voor het inkopen van de resterende uren een meervoudige onderhandse aanbesteding te starten.

Overweegt:

 • Dat strategische partners van de gemeente, die een belangrijke rol hebben in het realiseren van het gemeentelijk beleid (o.a. woonzorgzones), nu niet in aanmerking komen voor het aanbieden van huishoudelijke hulp in natura.
 • Dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de toekomst van hun locaties in de wijken.
 • Dat in de huidige situatie deze partners 80 % van alle uren HH1 en HH2 verzorgen.
 • Dat dit mogelijke tot veel ontslagen en tot extra instroom in de WW of WWB zal leiden.
 • Dat hierdoor veel cliënten een andere zorgverlener zullen krijgen of om dit te voorkomen gedwongen worden om te kiezen voor een PGB.
 • Dat voorkomen moet worden dat later blijkt dat de geselecteerde aanbieders (toch) niet voor de geoffreerde prijs aan de gestelde eisen kunnen voldoen.
 • Dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente(n) is om er alles aan te doen om onrust te voorkomen en om de continuïteit van de zorgverlening te waarborgen.
 • Dat de gemeenteraad niet betrokken is bij het formuleren van de kaders voor de aanbesteding.

Besluit:

Het college op te dragen om:

 1. Geen meervoudige onderhandse aanbesteding te starten, voordat een analyse van de ontstane situatie en een voorstel voor het vervolg op basis van een raadsvoorstel met de raad is besproken.
 2. In het raadsvoorstel in ieder geval op te nemen:
  1. Een vergelijking tussen de huidige situatie en de na de voorgestelde onderhandse aanbesteding verwachte eindsituatie, voor wat betreft:
   - Het aantal uren HH1 en HH2 per zorgaanbieder
   - De gevolgen voor de huidige hulpverleners, incl. de instroom in WW/WWB
   - De gevolgen voor de huidige cliënten, incl. het gebruik van het PGB
   - De gevolgen voor de huidige en nog te realiseren kleinschalige zorgvoorzieningen in de wijken.
  2. Een vergelijking tussen de berekening van de tarieven in de aanbesteding en de berekening in het rapport van PWC “Transparantie in de kostenstructuur van hulp bij het huishouden” d.d. 9-12-2008.
  3. Welke tarieven er in 2009 bij aanbestedingen elders in Nederland zijn gehanteerd.
  4. Een vergelijking van de gevolgen voor hulpverleners en cliënten en de totale kosten bij een uurtarief voor HH1 van € 19,00 en HH2 van € 22,55 en een uurtarief dat € 1, - resp. € 2, - hoger is.
  5. Een onderbouwing van de aanname dat de aanbieders in de verwachte eindsituatie blijvend voor de geoffreerde prijs aan de gestelde eisen kunnen voldoen.
  6. De reactie van de zorgaanbieders op de punten a en b
  7. Een voorstel voor het vervolg, waarbij ook het Zeeuws-model als alternatief wordt meegenomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Archief > 2009 > september