Woongebied Pluimswijk, Balkbrug

vrijdag 02 oktober 2009 19:45

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 september 2009 geeft de ChristenUnie fractie in haar betoog aan dat het goed is om bij het vaststellen van ontwikkelingsplannen en besluiten enerzijds terug te kijken naar het verlopen proces en anderzijds ook  de toekomst  een prominente plek in de besluitvorming te laten innemen. Zo ook bij het tot stand komen van de ontwikkelingsplannen in de Pluimswijk in Balkbrug. Plannen die vooral gericht zijn op woningbouw voor de duurdere sector,  dure woningen op grote kavels aan de bosrand van Balkbrug.
Een onderwerp dat inmiddels geschiedenis heeft geschreven. Veel omwonenden zien in deze plannen een verlies van een mooi stukje groene ruimte en zien ook hun privacy daarmee in gevaar komen. Menigmaal gaf men dit ongenoegen aan door in te spreken in de oriënterende raadsvergadering. 

Om tot een goede overweging te komen kijken we dus allereerst terug:

De locatie Pluimswijk al sinds het raadsbesluit  van 1995 van de voormalige gemeente Avereest, in beeld als mogelijke woningbouwlocatie.
Daarop voortbordurend heeft  de gemeente Hardenberg in 2005 een intentie overeenkomst met de eigenaar Archem en Eerde gesloten. 
In 2007 heeft gemeenteraad van Hardenberg zich uitgesproken over de locatieontwikkeling en vervolgens met  de samenwerkingsovereenkomst ingestemd.
De fractie van de ChristenUnie heeft in 2007 ondermeer opgemerkt dat zij in de locatieontwikkeling Pluimswijk kansen ziet voor de middenstand in Balkbrug, kansen ziet voor het in standhouden van voorzieningen, kansen ziet in het binden van mensen aan onze gemeente en dat er tevens uiting wordt gegeven aan de uitvoering van het meerjarenprogramma en de woonvisie van de gemeente Hardenberg. Een woonvisie waarin ook ruimte wordt gemaakt voor bouwen in het duurdere segment.
In februari 2009 heeft de wethouder, op vragen van Groen Links, nogmaals benadrukt dat er conform het woonplan jaarlijks minimaal 15 woningen in Balkbrug gebouwd moeten worden om het huidige aantal inwoners te behouden en dat daarin een percentage van 15% binnen het duurdere segment valt.

Vervolgens  Vooruitzien, September 2009 :
In het huidige ontwikkelingsplan, waarin de uitgangspunten en de randvoorwaarden van de ontwikkeling van een wijk van 20 woningen op kavels van 700m2 gepresenteerd wordt ziet de fractie van de ChristenUnie een voorzetting van de reeds ingezette koers.  Bouwen voor kansen van de bevolking van Balkbrug,  bouwen voor de economie. Tevens is de ChristenUnie  blij met de inpassing in het landschap, waarbij een nieuw aan te planten bos gerealiseerd wordt, waarbij verstoring van het gebied  wat betreft flora en fauna minimaal lijkt.

Dat zowel Archem en Eerde als de gemeente Hardenberg  tot een gezamenlijke visie en instemming zijn gekomen over het ontwikkelingsplan en de concept realisatieovereenkomst en ook het beplantingspan, inrichtingsplan en beheerplan vastgesteld zijn na overleg met Landschap Overijssel, geeft onze fractie het vertrouwen in de verdere procedure en wij zullen zal dan ook instemmen met het voorliggende besluit.

namens de fractie,
Anja van den Dolder

« Terug

Reacties op 'Woongebied Pluimswijk, Balkbrug'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > oktober