Raadsbijdrage: ChristenUnie stelt houding gemeente aan de orde, nu t.o.v. de Blokkendoos

voetbal_kopdinsdag 08 september 2009 21:31

In de zomermaanden heeft kinderdagverblijf de Blokkendoos een brief aan de gemeenteraad gestuurd, waarin zij haar teleurstelling uitspreekt over de opstelling van de gemeente. In eerste instantie heeft de fractie daarop gereageerd dat de Blokkendoos zelf verantwoordelijk is voor de ontstane situatie en de schuld niet eenzijdig op het bordje van de gemeente moet leggen. Maar op hun verzoek heeft raadslid Jan Veenstra een gesprek met de Blokkendoos gehad en inzicht gekregen in de acties die de Blokkendoos de afgelopen jaren heeft ondernomen en in opstelling en de reacties van de gemeente daarop.

Jan Veenstra, voorzitter ChristenUnie fractie Almelo zegt:

"Toen is me duidelijk geworden dat de gemeente mede schuldig is aan de ontstane situatie. Mij werd duidelijk dat de gemeente onduidelijke regels heeft voor de vestiging van een kinderdagverblijf. Maar daarnaast de regels ook niet eenduidig hanteert. Enkele voorbeelden:

  • De regels zeggen dat een kinderdagverblijf niet gevestigd mag zijn op een bedrijfsterrein. Maar de wethouder adviseert de Blokkendoos zelf om zich op TwentePoort West te vestigen. En de Cirkel wordt toegestaan om zich op het bedrijfsterrein TwentePoort Oost te vestigen.
  • Ineens moet een kinderdagverblijf 30 m van de dichtstbijzijnde woningen af liggen. Maar de ene keer wordt een aanvraag van de Blokkendoos die daaraan niet voldoet goedgekeurd, de ander keer afgewezen.
  • Veel kinderdagverblijven zijn midden in een woonwijk gevestigd en liggen binnen 30m van een andere woning. Waarom geldt de 30m eis niet voor hen? Wat gebeurt er met die vestigingen?

Maar uit de informatie werd mij ook duidelijk hoe onzorgvuldig de gemeente met de Blokkendoos is omgegaan. Dat de wethouder verzoeken om een gesprek al meer dan een jaar afhoudt. Dat er over aanvragen nauwelijks contact is geweest. Dit was voor mij een bevestiging dat de gemeente veel zorgvuldiger moet omgaan met haar regels en met contacten met burgers en organisaties. Hier heb ik in de raad de afgelopen jaren steeds aandacht voor gevraagd. Daarom heb ik een motie gemaakt en die naar het college, de andere fracties in de raad en naar de pers gestuurd. Deze motie heeft het college en de andere fracties wakker geschud. Meerdere fracties hebben vervolgens bij het college druk uitgeoefend om aan de inhoud van de motie tegemoet te komen. Omdat ik dit wist heb ik met de andere fracties afgesproken dat ik mijn motie niet in de eerste termijn zou indienen, maar eerst de reactie van het college zou afwachten.

In mijn bijdrage in de raad van 8 september 2009 heb ik onze kritiek en wensen opnieuw naar voren gebracht. De wethouder is daaraan volledig tegemoet gekomen. De wethouder heeft toegegeven dat hij de regels onzorgvuldig heeft gehanteerd. En hij heeft toegezegd dat hij met de Blokkendoos in gesprek zal gaan en zal meewerken bij het vinden van een vervangende locatie. Ook zal hij de vestiging van de Blokkendoos aan de Vogelweide 2 niet voor 1-1-2010 sluiten. En de regels worden geëvalueerd en zonodig aangepast. En de raad wordt hierbij betrokken. Daarmee was het niet meer nodig om de motie nog in te dienen. De motie had haar werk al gedaan.

In de pers is aan de hele gang van zaken ook aandacht gegeven. Wij betreuren het dat in Tubantia van 09-09-2009 zo’n accent gelegd is op de regels. Terwijl het vooral ging om de houding van de gemeente. Wij begrijpen niet waarom Tubantia het raar vindt dat we de motie niet hebben ingediend. En waarom gesuggereerd wordt dat de Blokkendoos geen aanstalten heeft gemaakt om te verhuizen. Waarom niet is vermeld dat de wethouder op alle aspecten aan de inhoud van de motie is tegemoet gekomen. We hebben onze teleurstelling aan de redactie van Tubantia kenbaar gemaakt.

Opnieuw is duidelijk geworden dat we als kleine fractie wel degelijk invloed hebben."

Archief > 2009 > september