Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2010

banner voorjaarsnota 2009zaterdag 27 juni 2009 20:41

Van werken aan de toekomst naar werkend aan de toekomst

 Meneer de voorzitter, geachte college en leden van de raad,

Vandaag laat de gemeenteraad haar visie en oordeel horen over de beleidsvoornemens in de voorjaarsnota 2010.

Wij willen in de eerste plaats het college en de betrokken ambtenaren hartelijk dank zeggen voor het werk dat gedaan is om de gemeenteraad dit document aan te reiken waarover zij vandaag haar oordeel kan geven. We prijzen ons gelukkig dat we over de voorjaarsnota kunnen spreken in deze raad omdat er Overijsselse gemeenten zijn die de behandeling moesten annuleren.

Dat betekent voor de gemeente Twenterand dat de inkomsten helder in beeld zijn.

Het heeft de nodige moeite gekost en overwegingen in diverse extra college-overleggen om de voorstellen in deze nota van nieuw beleid + bezuinigingsvoorstellen te presenteren

Tevens willen we in deze laatste Algemene Beschouwingen van deze raadsfractie een bijzondere omstandigheid belichten. Vandaag zal deze vergadering niet voorgezeten worden door Burgemeester Koetje, hij zal ons binnenkort verlaten en te Hoogeveen het Burgemeestersambt vervullen. U bent door onze fractie gefeliciteerd met uw benoeming – voorts wensen wij u en uw gezin veel geluk en woonplezier in Hoogeveen en in alles Gods Zegen gewenst voor de toekomst.

Ook willen we de situatie van Wethouder Becker in deze beschouwingen niet vergeten. Ook voor hem is behandeling van deze voorjaarsnota vreemd – de vorige edities verdedigde hij nog zelf zijn portefeuilles maar dit jaar is voor hem alles anders. De omstandigheden zijn ons allen bekend.

We wensen hem ook Gods nabijheid toe en heel veel sterkte om in de toekomst weer perspectieven en uitdagingen te zien.

*

Onze fractie vindt dat het college erin is geslaagd om haar beleidskeuzes inzichtelijk te maken voor de raad – de bijlage vonden wij na bestudering erg verhelderend.

De raad wordt gevraagd om te voldoen aan de gestelde doelstellingen en beleidsvoornemens en u geeft daarbij aan hoe de begroting sluitend gemaakt kan worden. Wij kunnen wat betreft de OZB verhoging instemmen met een verhoging op inflatie niveau – Wij willen voorstellen geen extra OZB verhoging bovenop dit cijfer te verwerken in de begroting. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het nu alle hands aan dek en zal op detailniveau door de producten gekeken moeten worden waar een technische bezuiniging acceptabel is. Alle lucht moet uit de producten en er zal budget realistisch begroot moeten worden. Het kan nu ook niet meer anders. Echter dan nog is het een lastige klus en moeten er als gevolg van o.a. de “open einderegelingen” toch nog extra middelen gezocht worden. Het college heeft aangegeven waar deze volgens haar nog te vinden zijn.

De afgelopen beschouwingen gaf de Christen Unie fractie aan dat we geen OZB verhoging nodig zouden zijn voor de dichtraming van de begroting. Telkens is dit door de toenmalig portefeuillehouder ontkent echter de programmajaarrekeningen & jaarverslagen over 2007 + 2008 lieten een ander beeld zien met enorme overschotten. Echter de realiteit in 2009 is geheel anders – als we nu de ons toegezonden Berap beschouwen dan komen we in de eerste maanden van 2009 al enorm tekort. Echter heeft de raad wel op dezelfde wijze een begroting vastgesteld als voorgaande jaren. Het is opmerkelijk dat we nu al tegen een enorm tekort aankijken en dan vragen wij ons af welke effecten dat dan heeft voor de begroting 2010. Een korte analyse leert ons dat met name het product WMO een fors tekort laat zien. Daar moeten we met het oog op de behandeling van deze voorjaarsnota al wel rekening mee houden. Temeer ook omdat het nu bekend is dat dit een dermate tekort genereert op de nu lopende begroting.

Het kabinet heeft gemeenten verzocht om de OZB verhoging niet extra te verhogen ; dit als 1 van de maatregelen om de economische crisis het hoofd te bieden. Als het Rijk ons ook nog kort in de toezegging middels het gemeentefonds dan moeten we heel reëel kijken naar de inkomsten en uitgaven. Tevens vraagt de provincie gemeenten om een sluitende begroting aan te bieden.Met de huidig beschikbare gegevens een behoorlijke uitdaging voor de gemeenteraad.

De beste methode voor het beheersbaar houden van je begroting is dan inderdaad zoeken naar kostenposten die we structureel naar beneden kunnen bijstellen.Onze open einde regelingen maken het begroten overigens behoorlijk lastig.Aan de andere kant hebben we de afgelopen jaren nogal ruim begroot gezien de jaarverslagen.We begroten ook niet voortdurend om de reserves te vergroten. Juist in economisch mindere jaren moet een beroep gedaan kunnen worden op de reserve positie. In Economisch betere tijden moet je de discipline hebben om deze weer te voeden.

De lokale politiek en daarmee ook onze fractie staat voor de taak om een betrouwbare overheid te zijn en helder te communiceren met de burgers. Dit willen we gelet op de heftige discussies in de raad de afgelopen periode nog eens accentueren. We roepen een ieder op om respectvol met elkaars mening om te gaan. Ook als burgers tijdens een inspraak de moeite nemen om een mening te verkondigen. Deze burgers dienen enorm gewaardeerd te worden en van de raadsleden dient een respectvolle houding gevraagd te worden. Daarnaast is het ook van belang dat burgerparticipatie op een bepaalde wijze dient te worden bevorderd. De vergadersystematiek biedt daar overigens ook kansen voor en vanuit de verantwoordelijkheid van de raad zullen er voorwaarden gecreëerd moeten worden om het contact als volksvertegenwoordiger met de burger te intensiveren.

Wij ondersteunen nog steeds de breed gedragen mening dat sport een hele belangrijke schakel vormt in het maatschappelijk proces. We moeten echter wel in de gaten houden dat de middelen die de gemeente in sport investeert niet onevenredig zijn ten opzichte van andere beleidsdoeleinden. Basissporten moeten betaalbaar blijven voor de gemeente en voor de verenigingen.

Voortvloeiend uit ons verkiezingsprogramma en het collegeprogramma verdienen de verdere ontwikkeling van de verkeersstructuur Vriezenveen aandacht en voorbereiding. We vinden het een goede zaak dat het college in navolging van de toezeggingen een overlegstructuur en interactieve voorbereiding met burgers uit de gemeente voorbereid.

Een punt waarvoor wij ons altijd blijven inzetten is dat de gemeente Twenterand zoveel mogelijk de helpende hand blijven bieden aan burgers in een achterstandssituatie. Deze burger moeten we zoveel mogelijk als in ons vermogen ligt faciliteren.

Gevolgen voor de organisatie

Zoals ook in het bedrijfsleven het geval is bij dalende omzetten is een kritische blik naar de kosten zeer belangrijk. Tevens worden ook inkomstenscenario’s in relatie tot het personeel beoordeeld.

Voor gemeenten is het evengoed relevant om daar kritisch naar te kijken en dat heeft u ook gedaan zo staat althans geschreven. Met de huidige capaciteit van 217 FTE wilt u in 2010 door en zal er ondanks extra uitvoeringstaken voor de organisatie geen extra inzet van 6 FTE worden gevraagd. Toch merken we hierbij nu op daar toch kritisch naar te blijven kijken de komende maanden. Na de bouwvak zijn er volgens diverse statistieken nog meer klappen voor de economie te verwerken. Dat heeft ook gevolgen voor dienstverlenende organisaties als gemeenten. Wij roepen het college op om ter voorbereiding op de begrotingen diverse scenario’s voorbereid te hebben.

Op attenties voor de burger van de gemeente bij huwelijk en geboorte en bijzondere jubilea wil de Christen Unie niet bezuinigen.

Effecten voor Raadsleden:

De facilitering om Laptops ter beschikking te krijgen kan volgens ons ook wel anders geregeld worden. We krijgen een vergoeding voor het gebruik van internet en privé computer. De aanschaf van een laptop is mogelijk door deze via een Laptop plan zelf via de bruto vergoeding maandelijks af te betalen.

Dan willen wij nu ingaan op de diverse programma’s van de voorjaarsnota

Werken aan werk:

We zijn het eens met de voorstellen van nieuw beleid ten aanzien van Recreatie en toerisme, zodat de VVV in zelfstandige vorm kan gaan functioneren. Ook de extra impuls van € 100.000 euro voor de WWB zal extra nodig zijn gezien de economische recessie en de verwachte toename van uitkeringsgerechtigden dit geld is nodig om reïntegratie-activiteiten op te zetten

Er is gelukkig serieus werk gemaakt om te bouwen voor de diverse doelgroepen. De leefbaarheid op het platteland moet worden bevorderd. Het college staat voor de taak om tot 2010 / 600 woningen gerealiseerd te hebben in de gemeente Twenterand – kunt u aangeven of dit nog wel een reële doelstelling is ? De nieuwbouw woningmarkt zit volledig in het slop en het duurt nog tot 2011 voordat we een opgaande lijn zullen waarnemen, volgens VNO NCW. De grondpositie van de gemeente Twenterand is een belangrijk item en wij willen graag zien dat de gemeente meer eigen grondposities zal verkopen aan belangstellende partijen en eigen inwoners om op een eigen kavel zelf een woning te kunnen bouwen. Als stimuleringsmaatregel hebben wij de portefeuillehouder al een gewezen op de mogelijkheden van verpachtingen. Als de gemeente projecten kan aanjagen voor de nieuwbouwmarkt moet ze zich daar zeker voor inzetten. De werkgelegenheid in onze gemeente gerelateerd aan de bouwsektor moet voortdurend bevorderd worden. Ons demografisch arbeidsmarkt profiel laat zien dat de burgers in onze gemeente in grote mate afhankelijk zijn van deze sektor.

Project Aksie blijft geslaagd, dat horen wij van vele kanten. De bewijzen zijn er. Een regulier reïntegratie instrument dat in uitvoering moet blijven, zeker nu ook in Vroomshoop / Westerhaar verder gewerkt wordt met dit project. We zijn ons ervan bewust dat als de gemeente zelf de handschoen oppakt en daar middelen voor beschikbaar blijft stellen zij een vervolg van dit project zal kunnen continueren. Doordat de belangstelling voor dit project ook zal afnemen is op termijn clustering van de beide locaties een optie en is hier door efficiency een bezuiniging te halen naar onze mening.

WERKEN AAN JEUGD :

Gymvervoer :

Wij vinden dat alle kinderen blijvend recht hebben op gymonderwijs en dat ze op een goede en veilige manier de gymzalen moeten kunnen bereiken. Na politieke en bestuurlijke inspanningen is men in het verleden (2005) tot een goede en aanvaardbare regeling gekomen. Dat had toendertijd nogal wat voeten in de aarde en heeft van de betrokken partijen veel commitment gevergd. De Christen Unie vindt dat deze regeling en afspraken in stand moet blijven. Een bezuiniging als voorgesteld is niet consistent met dat beleid en heeft niet onze instemming.

Leerlingenvervoer :

Het behoort tot de mogelijkheden om een besparing te halen op dit onderdeel. We vinden het prima als doelbewust gekozen worden door ouders en scholieren voor een bepaalde studie en school maar of het reëel is daarvoor namens de gemeente een vrij ruime vergoeding te blijven geven in de toekomst is op z’n minst wel serieus een bespreekpunt. Bij de vaststelling van de nieuwe verordening zullen we daar opnieuw naar kijken.

VVE Peuterspeelzalen

Wij vertrouwen erop dat de rijksbijdrage voldoende wordt opgehoogd, zodat hier geen sprake zal zijn van een bezuiniging. We gaan ervoor dat het ambitie niveau wat wij willen bereiken middels het peuterwerk in de gemeente Twenterand op het huidige niveau moet blijven. We vinden niet dat we terug moeten in de prestaties. Opmerkelijk is de opmerkingen over de CAO welzijn – de kosten en verhogingen zijn dusdanig dat helderheid van zaken gegeven moet worden. Een cijfer van 6,95 % verhoging is opmerkelijk en staat niet in verhouding met de markt. Wij vinden dat de portefeuillehouder een taak heeft om die duidelijkheid te geven en de COA verplichtingen in kaart te brengen en de raad hierover te informeren.

SWT

De Christen Unie fractie gaat er vanuit dat de wethouder samen met SWT constructief aan het werk is, om een beleidsgestuurde contract financiering op te stellen. Ook hier is helderheid en duidelijkheid gewenst. Mocht blijken dat er nadien toch een tekort van het beschikbaar gestelde budget is dan horen we dat van de wethouder. Vooralsnog houden we ons strikt aan onze intentie en is het aan de partijen zelf hoe men hieruit komt. We herhalen hierbij nogmaals onze uitspraak uit de vorige algemene beschouwingen : “Wij pleiten voor goede verhoudingen en kwalitatief goed jeugdwerk. Dat heeft voor ons een hogere prioriteit dan dat de gemeente in principe met één sociale partner te maken wil hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de subsidie die rechtstreeks verstrekt wordt aan stichting Reflection waarvan wij zien dat deze stichting een enorme positieve impuls geeft aan doelstellingen genoemd in de Jeugdnota.”De effecten voor de jongeren zijn belangrijker dan het hebben van 1 welzijnstichting. SWT moet een kans krijgen uit morele overwegingen om het gewenste jeugd en welzijnswerk in de gemeente in te vullen maar niet voor iedere prijs. We willen in deze beschouwingen ook onze afkeur uitspreken tegen de manier waarop SWT zich heeft uitgelaten naar de burgers. Daarmee stelde ze de gemeente en politiek in een zeer negatief en onterecht daglicht. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad middels haar budgetrecht een piket geslagen. Helaas heeft SWT gemeend daar een enorme boom over op te moeten zetten. Vanuit de benaderingstechniek door SWT had het effect ook anders kunnen zijn. De gemeenteraad had ook anders kunnen beslissen op dat moment, hopelijk realiseert men zich dat. Nu manifesteert Stichting Jongerenwerk Den Ham zich maximaal om de keuze welke SWT wenst te maken voor de kern Den Ham en de HTTV – budget neutraal in te vullen. Dus kortom – op te lossen. We schreven in onze vorige algemene beschouwingen het volgende : “We maken ons zorgen over het totaal pakket aan voorzieningen + niveau wat in deze kern geboden wordt. Onze betrokkenheid bij deze kern is ook gebleken uit schriftelijke vragen die wij daarover gesteld hebben de afgelopen periode. Wij vragen uw blijvende aandacht voor het Jeugd en Jongerenwerk in deze kern. Voor de jongereninloop te Den Ham is wellicht nog een rol weggelegd voor Stichting Jongeren Werk Den Ham, een zelfde constructie als bij het Kooykerhus, is in onze ogen ook mogelijk.

Onze Twenterandse samenleving is gebaat bij een goede sociale ontwikkeling van met name van onze jongeren. Zij hebben immers de toekomst. Het is daarom heel belangrijk dat de gemeente dit blijft stimuleren.

Onderwijshuisvesting :

In Twenterand zijn de plannen reeds vergevorderd om onderwijshuisvesting te verbeteren en te vernieuwen. Een goede zaak vinden wij. Het is belangrijk hiervoor middelen vrij te maken om deze plannen ook te verwezenlijken. Het is voor onze fractie van belang dat onze jeugd op goed geoutilleerde plaatsen les krijgt. Het is een bekend gegeven dat gemeenten structureel weinig uitgeven aan huisvesting van scholen – Ook de potjes bij de schoolbesturen laten doorgaans een hoog eigen vermogen zien. Ook in deze tijden waarin nieuwbouw en participatie zo nadrukkelijk gewenst worden is het redelijk dat schoolbesturen zelf vanuit eigen middelen een hogere inzet plegen voor faciliteringen. Wij vinden dat de gemeente daar de partners ook op aan mag spreken. De gezamenlijke pijn en verantwoordelijkheden mogen best besproken en gedeeld worden. * Binnen de basis kan van schoolbesturen geen bijdrage gevraagd worden, wel voor het opplussen van de lokaliteit buiten het basispakket. Wat is de mening van het college ten aanzien van deze stelling ? Duurzame toekomstgerichte investeringen in onderhuisvesting vraagt van diverse betrokkenen ook een actieve opstelling en constructieve benadering!

Wij zijn ook van mening dat het een goede zaak is dat in het kader van de ketenregie alle bestaande netwerken doorgelicht worden. Zo kan de gemeente haar regierol beter waarmaken.

Onze fractie kan zich voorstellen dat er ureninzet van de straathoekwerker nodig blijft. Een inzet van 0,8 FTE vinden wij acceptabel in het licht van de vermindering problematiek bij bepaalde groepen jongeren. Het werkterrein van de straathoekwerker vraagt om speciale aandacht en kent een specialistische aanpak. Wel worden wij graag geïnformeerd over de resultaten die worden geboekt als gevolg van deze uren inzet.

 

WERKEN AAN LEEFBAARHEID

Kulturhus

Wij vinden het teleurstellend dat de exploitatie onder de huidige voorwaarden niet sluitend zijn. ( De gemeentelijke bijdrage moet verhoogd worden met € 30.000. en de tekorten middels extra middelen van € 115.000,= op nihil worden gesteld) Het begint erop te lijken dat de gemeente Twenterand te maken heeft gekregen met een erfenis uit het verleden op dit gebied. Jarenlang heeft de gemeente geld gestoken in het exploitabel maken van Dorpshuis “de Hulle”. Inmiddels is dit Dorpshuis gesloten en staan er prachtige appartementen op dit terrein. Dit college moet lering trekken uit het verleden en heeft de uitdaging om in de toekomst in gesprek met de directie van dit Kulturhus te komen tot een sluitende exploitatie sluitend. Het kan niet zo zijn dat we bakken met geld steken in dergeijke projecten waarvoor overigens nog best kansen en mogelijkheden zijn. Deze moeten ten volste benut worden en beoordeeld. Wij vinden het een uitdaging voor de gemeente en directie om de uren van sporthal vol te krijgen. En consequenties te verbinden – eventueel met stimuleringsbijdragen. Verenigingen uit andere kernen zijn ook welkom in deze sporthal !! We zijn 1 gemeente Twenterand dat moet langzamerhand ook doorwerken in het op peil hebben en kunnen houden van diverse voorziening voor de gehele gemeente. Ongeacht in welke kern deze aanwezig zijn !

WERKEN AAN VRIJE TIJDSBESTEDING

Sport : * Algemeen - Ruimte voor Sport in de gemeente Twenterand

Sport levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid ,fitheid en weerbaarheid van de beoefenaar maar daarnaast draagt het ook bij aan de sociale kontakten en maatschappelijke betrokkenheid. Wij pleiten al geruime tijd voor de multifunctionaliteit van sportcomplexen en privatisering te bevorderen waar mogelijk. We zijn daarom zeer ingenomen met het initiatief van Amicitia door kleedruimtes te privatiseren.

We hebben al vaker uitgesproken dat sport en bewegen in het bijzonder voor de jeugd belangrijk is, wij vinden het daarom niet terecht dat de jeugdsubsidies afgebouwd worden en gaan korten op de zelfwerkzaamheid van de sportverenigingen, waar we voor een aantal jaren terug ook al bezuinigen hebben doorgevoerd. Tijdens het debat over de sportpas hebben we ook al gezegd, wanneer wij nu een sportpas beschikbaar stellen, moeten we later gaan bezuinigen op de sport. Tijdens het debat over de sportpas hebben we aangegeven dat het verstandig is om vooruit te kijken, en het geld op een goede manier in te zetten. Doordat de sportpas niet is doorgegaan vinden wij het niet gerechtvaardigd om via de jeugdsubsidies te bezuinigen.

Bibliotheek

De Christen Unie fractie vindt dat er in elke grote kern (Vriezenveen – Westerhaar – Vroomshoop – Den Ham) een bibliotheek moet blijven voort bestaan. Wel zijn er technische ontwikkelingen voor de uitleen waardoor de boekenuitgifte meer geautomatiseerd kan worden en FTE inzet afgebouwd zal kunnen worden. Om dit te bevorderen is het mogelijk dat de gemeente mee participeert en een startsubsidie voor een dergelijke ontwikkeling zou tot de mogelijkheden behoren.Er moet voldoende budget worden afgegeven voor het in stand houden van 4 Bibliotheken in Twenterand – het is aan de bibliotheken om te onderzoeken hoe veranderingen en verbeteringen kunnen worden aangebracht en waar.

Werken aan duurzaamheid

Regiotaxi :

Het project is van start gegaan en kost ons als gemeente enorm veel geld. In relatie tot onze buurgemeenten legt onze gemeente fors toe op deze openbaarvervoersservice en daardoor is dit een open eindregeling met een behoorlijk tekort. We zijn overigens blij dat deze vorm van vervoer rijdt in Twenterand maar vinden de prijs die de burger daarvoor betaald niet zo fijn. We kunnen daarom nog niet direct instemmen met de bezuiniging die wordt voorgesteld ten aanzien van de regiotaxi - door deze maatregel wordt wellicht tegemoet gekomen aan de behoefte maar blijft de regiotaxi dan nog betaalbaar? Interessant is om te verklaren waardoor Twenterand zoveel geld moet bijleggen op dit stuk vervoer. Zijn er mogelijkheden om het anders te regelen, is onze keuze voor de doelgroepen dusdanig dat we daar eens naar moeten kijken ? Wethouder wellicht kunt u ons meer concrete gegevens verschaffen zodat voor ons de vragen beantwoord worden die we nu nog hebben. Wat is overigens de realiteit van de voorgestelde bezuiniging van € 100dzd ?

Milieu :

Wij willen u erop wijzen dat wij allen op een verantwoordelijke manier om dienen te gaan met het milieu. Ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. In het energie werkplan waren al heel wat zaken verwoord. Rentmeesterschap geldt daarbij voor ons als kernwoord en onze keuzes voor de toekomst laten wij daar dan ook vanaf hangen. Onlangs zijn we opnieuw geïnspireerd geraakt over kansen op dit terrein tijdens een bezoek aan een bedrijf die zich bezig houdt met afvalscheiding in PET en Kunststoffen. De verkregen info zullen we in de toekomst zeker gebruiken om uit te werken en nieuwe kansen te benutten op dit terrein.

Het zou goed zijn dat er ook met de woningbouwcorporaties overleg gevoerd wordt over het nemen van energiebesparende maatregelen. Wij vinden het een goede zaak dat ook in de toekomstvisie het item milieu is toegevoegd.

Verkeer :

Wij streven naar een goede infrastructuur in de gemeente Twenterand. Zoals reeds aangegeven vinden wij het van belang dat de gemeente Twenterand een plan voor de verkeersafwikkeling Vriezenveen West en Centrum oppakt in deze collegeperiode. Uitbreiding en verandering van verkeersstromen zullen ook de komende periode noodzakelijk zijn ondanks de economische crisis, dit om een aantal belangrijke knelpunten in het wegennet te verbeteren. Wanneer wordt de noodzakelijke ontsluiting van Lidl tot Manitobaplein eindelijk eens opgepakt en ten uitvoer voorbereid ? De gronden waren toch verworven?

WERKEN AAN ZORG

Het zwaartepunt van dit onderwerp ligt ontegenzeggelijk in de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning sinds 1-1-2007. De gemeente moet zich in onze beleving blijven richten op de vraaggestuurde zorg – maatwerk. Gezien de impact van dit programma is het goed te bedenken dat de onzekerheden in de financiering geen reden mogen zijn om ons zorgen te maken voor de begroting van 2010 echter de realiteit in de Berap 2009 zijn voelbaar. De daadwerkelijke effecten zullen pas op z’n vroegst lopende dit jaar 2009 in beeld kunnen zijn. Voorzieningen WVG, wij denken dat het instellen van een schommelfonds goed is om op deze manier de schommelingen in aanvragen beter te kunnen opvangen. De eigen bijdrage die wordt gevraagd voor het in bruikleen hebben van een scootmobiel en of een traplift vinden wij prima als daar voldoende financieel draagvlak voor is.

EHBO – Wij vinden het een verkeerd signaal naar de samenleving en leden van de EHBO in Twenterand dat er door de gemeente bezuinigd wordt op deze vorm van Hulp aan burgers. Vrijwillige Eerste Hulp moeten we voor het welzijn van de burger blijven bevorderen en in dat kader gezien past een voorgestelde bezuiniging niet.

Het AED project, welk 2 jaar terug als pilot project in Den Ham is gestart en nu ook in alle kernen van Twenterand draait, is zeer succesvol en wordt door de bevolking breed gedragen. Het AED project kan levens redden van ons zelf en onze buurtbewoners omdat de ambulance nu eenmaal altijd een aanrijtijd heeft. Buurtbewoners kunnen sneller ter plekke zijn en op deze manier levens redden. Een zeer goede investering voor weinig geld. Het project moet ook in 2010 gemeentebreed op dezelfde wijze worden uitgevoerd zoals bij aanvang is toegezegd.

De uitgangspunten voor het minimabeleid zijn vastgesteld en het beleid kan voortvarend ontwikkeld worden. Een actief beleid is nodig want volgens het NIBUD lopen 40 procent van de “arme”gezinnen geld mis doordat ze geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen. We zijn blij dat de gemeente ook via publiciteit en projecten als Bereken uw Recht aandacht schenkt aan deze burgers. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid ook goed genomen.

WERKEN AAN DIENSTVERLENING

Regio :

Onze fractie vindt het belangrijk om actief op de hoogte gehouden te worden over zaken die spelen in de regio. We hadden zeer grote zorgen en ervoeren ook onduidelijkheid over de genomen beslissing in de regio Twente over de “niet “verkoop Twence. We waren tegen en kunnen nu al merken dat onze burger meebetaald aan de agenda van Twente – we daardoor geen compensatie /teruggaaf kunnen doen aan de burger van Twenterand middels de afvalstoffenheffing.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Naast de voorgestelde beleidsvoornemens zijn wij er een voorstander van om het projectje : “geef de raad een gezicht” te continueren. Bij de vorige verkiezingen is op voorspraak van onze fractie een motie ingediend die erin voorzag dat op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen naast de naam van de kandidaat ook een foto afgebeeld werd. Dat heeft zeer veel positieve reacties opgeleverd en geeft ook naar de kiezer toe een duidelijke herkenning. We stellen u voor om dit voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 ook uit te voeren – de meerprijs in uitvoering is dermate klein dat we dit ondanks de bezuinigingen acceptabel vinden.

Harde sektor – werkgelegenheid

Onze fractie spreekt hier ook uit dat we hopen een aantal zaken de komende periode toch nog ambitieus op te pakken met name in de bevordering van werkgelegenheid in de bouwsector zien wij mogelijkheden.

  • - Brede School Vriezenveen
  • - Brede School Den Ham
  • - Ontwikkeling Centrumplan Vriezenveen (Oordt terrein)
  • - Ontwikkeling KOP Westerhaar
  • - Centrum ontwikkeling Vroomshoop
  • - Ontwikkeling en nieuwbouw vestigingen Almelose Weg Zuid Oost
  • - Aanleg Zuidelijke randweg Oosteinde
  • - Revitalisering Bedrijvenpark Weizelpoort + Sluis Westerhaar
  • - Brede School Westerhaar (haalbaarheidsonderzoek loopt)

Ten slotte :

Meneer de voorzitter leden van het college en raad, wij zijn aan het einde gekomen van onze algemene beschouwingen. Wij spreken daarbij de wens uit dat wij, met respect voor ieders mening, samen zullen werken aan de toekomst van de gemeente Twenterand !

Wij wensen u allen Gods zegen toe bij de uitoefening van uw dagelijkse taak in dienst van de gemeente Twenterand.

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2010'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > juni