Raadsbijdrage en amendement: Multifunctionele accommodatie binnenstad

ordners_kopdinsdag 27 januari 2009 15:21

De ChristenUnie fractie betreurt het dat de discussie over de multifunctionele accommodatie (MFA) zo verworden is tot een politieke discussie. Terwijl er in de raad steeds meer vragen leven of een MFA op stadsdeel niveau wel wenselijk is. Zelfs de PvdA geeft nu aan dat “We ons moeten bezinnen op de schaalgrootte van een MFA. En daarbij moeten de wensen van de wijkbewoners voorop staan”.

En deze zorgen van de raad sluiten nauw aan bij het kader uit de kadernota Welzijnsaccommodaties, zoals de raad die in haar vergadering van 12 februari heeft vastgesteld: “Wij hanteren het wijkniveau als leidraad. Er kan gekozen worden voor een voorziening op stadsdeelniveau als dat de beste oplossing is”. Maar ook bij de aanvullende vraag die de raad daar bij amendement aan heeft toegevoegd: Er zal bekeken worden hoeverre een samenvoeging van accommodaties recht doet aan de maatschappelijke vraag en behoeften in de wijk.

Maar in het haalbaarheidsonderzoek stonden niet de wensen van de wijkbewoners centraal maar is de MFA het uitgangspunt, zoals blijkt uit de 3 onderzoeksvragen. Deze vraagstelling sluit onvoldoende bij de wensen van de raad. De ChristenUnie fractie vindt dat er een fundamentele herbezinning nodig is op de functie, schaalgrootte en inrichting van welzijnsaccommodaties. Eerder kan de raad geen verantwoorde afweging maken. Wanneer we nu kiezen voor een MFA voor de Binnenstad kiezen we al voor een bepaalde schaalgrootte. Dan heeft herbezinning geen zin meer.

We dienen hierover een amendement in.

Opmerking: Alleen de PvdA en CDA fractie steunden dit amendement niet. Zij kwamen met een vaag amendement om nu nog geen besluit te nemen over ’t Dok. Omdat PvdA en CDA samen de meerderheid hebben is dit laatstgenoemde amendement aangenomen.

 

Amendement: MFA Binnenstad

De Raad van de Gemeente Almelo;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

De tekst van het besluit te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

1.    Kennis te nemen van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar een multifunctionele accommodatie in de binnenstad.

2.    Het college te verzoeken om voor de raadsvergadering in mei (via een informatiebijeenkomst en  Voorbereidende raad) een discussie voor te bereiden over:

2.1.  Welke vorm van welzijnsaccommodatie(s) en welke schaalgrootte het beste is om de betrokkenheid van de wijkbewoners te waarborgen.

2.2.  Welke eisen aan zo’n accommodatie moeten worden gesteld.

2.3.  Welke “voorzieningen” daarin minimaal een plek moeten krijgen.

2.4.  Aan welke eisen bovenwijkse- en stedelijke voorzieningen in zo’n accommodatie moeten voldoen.

2.5.  De relatie tussen een buurtkamer, een wijkaccommodatie en een accommodatie per  stadsdeel.

2.6.  Hoe een balans gevonden kan worden tussen de verantwoordelijkheden van besturen van wijkcentra en de rol van de gemeente voor wat betreft activiteiten en beheer.

2.7.De voor- en nadelen en financiële consequenties (investerings- en exploitatiekosten) van mogelijke alternatieven en daarbij de Binnenstad als uitgangspunt te nemen.

2.8.  Tenminste de volgende alternatieven in de analyse te betrekken:
a.  Het handhaven en renoveren van ’t Dok en de Kolk

b.  Een MFA in combinatie met twee buurtkamers, waarbij het aanbeveling verdient om 't Dok de functie van buurtkamer te geven.

           

3.    Totdat de nieuwe wijkaccommodatie(s) is/zijn gerealiseerd ‘Dok en de Kolk  te handhaven en de huidige tijdelijke subsidieregeling ten behoeve van het beheer van de wijkcentra ’t Dok, de Kolk en Egbertus voort te zetten. De financiële gevolgen hiervan te betrekken bij de voorjaarnota 2009;

4.    De kosten van de uitwerking van het bovenstaande ten laste te brengen van het reeds ter beschikking gestelde budget van € 80.000 voor de haalbaarheidsstudie naar een multifunctionele accommodatie in de binnenstad.

Toelichting op het amendement MFA Binnenstad

Ad.2.   

De raad heeft in haar vergadering van 12 februari voor Welzijnsaccommodaties, o.a. de volgende kaders vastgesteld:
De maatschappelijke vraag is leidend
Wij hanteren het wijkniveau als leidraad. Er kan gekozen worden voor een voorziening op stadsdeelniveau als dat de beste oplossing is.

Bij amendement heeft de raad daar nog aan toegevoegd:
Er zal bekeken worden in hoeverre een samenvoeging van accommodaties recht doet aan de maatschappelijke vraag en behoeften in de wijk.

Maar in het haalbaarheidsonderzoek staan niet de wensen van de wijkbewoners centraal maar is de MFA  het uitgangspunt, zoals blijkt uit de 3 onderzoeksvragen: Deze vraagstelling deed geen recht aan de wensen van de raad.

Vanuit de raad worden bij de keuzes voor MFA’s per stadsdeel door diverse fracties vraagtekens geplaatst. De een wil bestaande welzijnsaccommodaties open houden. Door anderen worden nieuwe kleinschalige alternatieven als buurtkamers voorgesteld bij realisatie van een FMA. De PvdA fractie wil in ieder geval een bestaande welzijnsaccommodatie (n.l. ’t Dok) de functie van buurtkamer geven.        

Ook is onduidelijk welke criteria gesteld moeten worden aan bovenwijkse- en stedelijke voorzieningen in welzijnsaccommodaties. Daarnaast is er nauwelijks inzicht in de financiële consequenties van de verschillende mogelijkheden. Het is nog lang niet zeker dat het voorgestelde alternatief beter en goedkoper is dan het handhaven en renoveren van de huidige 2 welzijnsaccommodaties.

Daarom is het gewenst dat de raad een fundamentele discussie voert over welke aard, schaalgrootte en inrichting van welzijnsaccommodaties het beste is om de betrokkenheid van de wijkbewoners te waarborgen.

Ad. 3. 

Zolang er geen definitieve andere accommodaties zijn moeten de ’t Dok en de Kolk) open blijven.