Raadsbijdrage en amendement: Buitensportaccommodaties

voetbal_kopdinsdag 27 januari 2009 15:13

We waren verrast door de reacties van diverse verenigingen op de nota. Terwijl zij de indruk hadden dat zij nog hun inbreng konden hebben ligt de nota al bij de raad. We begrijpen niet waarom het college hiervoor heeft gekozen.

De wethouder heeft toegezegd dat er in het vervolgtraject alsnog overlegd wordt met de betrokken verenigingen. Dan is het goed om dit ook in de besluittekst vast te leggen. Maar dan is het naar onze mening onjuist om nu al de aantallen velden en de benodigde accommodatie vast te stellen zolang daarover nog geen overeenstemming is met de verenigingen.

In de nota wordt de steun aan ON van veel mitsen en maren voorzien. Wij vinden dat de gemeente meer prioriteit en inhoud aan die steun moet geven. Er wordt voorgesteld om op korte termijn een bestemmingsplan voor de flexlocatie uit te werken. Naar onze mening is dit de omgekeerde wereld. Eerst moet het bestemmingsplan voor de westelijke groene long worden uitgewerkt, zodat duidelijk wordt hoe de flexlocatie daarin een plaats kan krijgen.

Uit de nota wordt niet duidelijk waarom AVC Heracles moet verhuizen en waar naar toe. Daarom pleiten we ervoor om ook handhaving van AVC Heracles op de huidige plaats als alternatief mee te nemen. Zodat de raad op grond van een goede vergelijking van alternatieven een keus kan maken.

Het bovenstaande is vastgelegd in een amendement dat we hierbij indienen.

Amendement Buitensportaccommodaties

De Raad van de Gemeente Almelo;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

De volgende wijzigingen in de voorgestelde aan te brengen:

1.        Punt 1c en punt 6 samen te voegen en te vervangen door de volgende tekst:

1 c. In afwachting van de verplaatsing van de voetbalvereniging Oranje Nassau, mede in relatie tot de mogelijke uitbreiding van het stadion Heracles, medewerking verlenen aan noodzakelijke voorzieningen op de huidige locatie, dan wel onderzoek te doen naar een andere (tijdelijke) oplossing, bijvoorbeeld medegebruik van een sportcomplex in de directe omgeving en bij separaat besluit een krediet beschikbaar te stellen.

5.        Punt 5 te nummeren als punt 6 en als nieuw punt 5 toe te voegen:

In overleg met de betreffende verenigingen het aantal velden en de benodigde accommodaties (aantal en m2) vast te stellen.

6.     De 1e alinea van punt 6 (oud punt 5) als volgt te wijzigen:

        Ten behoeve van de ontwikkeling van de Flexlocatie in het eerste kwartaal van 2009 te starten met voorbereidingen voor het bestemmingsplan voor de westelijke groene long om te bepalen hoe de huisvesting op deze locatie mogelijk is van voetbalvereniging Oranje Nassau”, de wielervereniging “De Zwaluwen” en ATV “De Ruiten Drie” en de honk- en softbalvereniging “de Uitsmijters ‘55”.

7.        De tekst van punt 7 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

        Het onderzoek naar de noodzaak en haalbaarheid van de verplaatsing van het sportcomplex van de voetbalvereniging AVC Heracles in het eerste kwartaal van 2009 opstarten. Daarbij dienen, samen met AVC Heracles, de volgende alternatieven onderzocht en afgewogen te worden voor zowel de huidige als de nieuwe locatie:

  • Optie 1. Realisatie van natuurgras wedstrijdveld(en) en trainingsveld(en)
  • Optie 2. realisatie van natuurgras wedstrijdveld(en) en kunstgras trainingsveld(en).

Toelichting Amendement Buitensportaccommodaties

Ad. 1.     In de voorliggende besluittekst is onduidelijk hoe met ON wordt omgegaan. Ook wordt een gefaseerde/versnelde ontwikkeling van de flexlocatie als alternatief genoemd. Maar dat duurt lang. Ook is de wijze van ondersteuning vaag ( waar nodig medewerking, aan een aantal voorzieningen). In punt 6. wordt een krediet gekoppeld aan de uitbreiding van het stadion. Met de gewijzigde tekst wordt de positie van ON duidelijker.

Ad.5.      De verenigingen is de gelegenheid geboden om op de nota te reageren. Toch is de nota al aan de raad aangeboden. De wethouder heeft aangegeven dat er in het vervolgtraject nog met de verenigingen wordt overlegd. Het is goed dat dit ook formeel wordt vastgelegd. Maar echte ruimte is er voor de verenigingen niet wanneer het aantal velden en aantal, soort en m2 accommodaties al in het besluit worden vastgelegd, zonder dat daar overeenstemming over is. Daarom wordt voorgesteld om dit in punt 7 te schrappen.

Ad. 6.     (oud 5). Voorgesteld wordt om een bestemmingsplan te maken voor de flexlocatie. Maar de flexlocatie maakt onderdeel uit van de westelijke groene long. Daarom moet er eerst voor de westelijke groene long met flexlocatie een bestemmingsplan worden opgesteld. Ook wordt voorgesteld om uit te gaan van de huidige voorzieningen van de wielerverenigingen en van groei van de Uitsmijters. Het is gewenst om de noodzakelijke voorzieningen in overleg met de verenigingen vast te stellen. (zie ook ad. punt 5)

Ad. 7.   Nergens wordt gemotiveerd waarom AVC Heracles verplaatst moet worden. Ook is onduidelijk of de wensen niet op de huidige locatie mogelijk is. Ook is geen inzicht in de kosten en onduidelijk is wat de gedachte locatie is en hoe die past in de groene long.

               Daarom wordt voorgesteld om ook het handhaven en zo nodig aanpassen van de huidige locatie als alternatief verder uit te werken. Op basis van de voor- en nadelen en kosten van de verschillende alternatieven kan de raad dan een definitieve keus maken.