Raadsbijdrage en amendement: De Wijkbewoner centraal

almelo_luchtfoto_kopdinsdag 27 januari 2009 15:00

Toen de CU fractie bij de voorjaarsnota van 2007 vroeg om de Almelose wijkaanpak te heroverwegen wilde de meerderheid van de raad daar niets van weten. De raad wilde eerst de evaluatie afwachten. Maar nog voor de evaluatie er is ligt er nu dit voorstel.

Na de discussie in 2007 ontstond er tussen Henk Stapper en Jan Veenstra een samenwerking, die via een informatieavond uitmondde in een notitie met voorstellen voor een aangepaste vorm van wijkgericht werken. De notitie had als motto “Inwoners van Almelo nemen de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun buurt of wijk”.

We zijn blij dat het raadsvoorstel nauw bij deze notitie aansluit.

Nu komt het op de uitvoering aan. Er is allereerst een aangepaste en integrale manier van wijkgericht werken nodig. Waarin adequaat wordt ingespeeld op klachten en opmerking van wijkbewoners. Waarin ook de rol van wijkcommissies duidelijk wordt. Maar waarin ook wordt gegarandeerd dat er structureel voldoende geld beschikbaar is en blijft. Het college kan al direct laten zien dat zij achter deze gewijzigde aanpak staat door nu al alle plannen die een forse impact hebben op de leefbaarheid met de direct betrokkenen te bespreken. Maar ook door de wijkscans van de politie met de buurt te delen.

Het bovenstaande is vastgelegd in een amendement dat Henk Stapper mede namens de ChristenUnie fractie zal indienen ingediend. Zo ronden we onze inzet op dit punt ook samen af.

Opmerking: Het amendement is met een grote meerderheid aangenomen.

 

Amendement raadsvoorstel “De wijkbewoner centraal”

De Raad van de Gemeente Almelo;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

Punt 3 van het besluit te schrappen en te vervangen door:

3.   Het college op te dragen de bovenstaande kaders voor 15 mei 2009 verder uit te werken in een plan van aanpak en daarin aan te geven:

  • Het effect op de manier van wijkgericht werken, waarbij ook aangegeven wordt wat het effect is op de Almelose wijkaanpak en op de Wijkontwikkelingsplanne
  • De wijze waarop ingespeeld wordt op meldingen van probleme
  • De rol en functie van wijkcommissies/wijkverenigingen
  • Welke doelstellingen met daarbij passende indicatoren worden gehanteerd om de resultaten te kunnen mete
  • Welke financiële middelen nodig zijn voor een succesvolle aanpak en hoe gewaarborgd wordt dat deze middelen ook structureel beschikbaar zijn

En de volgende punten toe te voegen:

6.      De doelstellingen en indicatoren aan de raad voor te leggen via de Programma’s in de Voorjaarsnota 2009 en de financiële gevolgen van de besluiten van de raad te verwerken in de Begroting 2010.

7.      Vooruitlopend op de verdere uitwerking al zoveel mogelijk volgens de kaders te handelen, d.w.z.

  • Plannen die van invloed zijn op de directe leefomgeving, zoals plannen m.b.t. speelwerktuigen, plannen voor kappen bomen/beplanting, en bouwplannen met betrokkenen bespreken
  • Wijkscans van politie met wijkbewoners bespreken.