Raadsbijdrageen amendement: Sociaaleconomische positie en wervingskracht

andre_jan_kopdinsdag 27 januari 2009 14:53

De ChristenUnie fractie heeft er in de afgelopen jaren steeds voor gepleit om burgers en organisaties in Almelo meer te betrekken bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering. Om zo samen Almelo sterker te maken.
Naar onze mening is dat de enige manier om het vertrouwen van de burgers terug te winnen.

Het is opvallend dat uit alle beleidsateliers tot nu toe vooral naar voren komt dat de gemeente meer met haar burgers en organisaties moet samenwerken. Het is verheugend dat ambtenaren hiermee aangeven graag anders te willen werken. Maar daarvoor is wel nodig dat zij hiervoor de ruimte krijgen en gestimuleerd worden door de ambtelijke leiding, het college en raad. Het college zal burgers, organisaties maar ook de raad opener tegemoet moeten treden en hun opmerkingen veel meer als kansen moeten gaan zien. En zo deze andere bestuurscultuur ook daadwerkelijk vorm te geven.

Dat begint met een goede uitwerking van de kaders en het formuleren van doelstellingen en indicatoren. Dat ontbreekt in de besluittekst. Het CDA zal hierover samen met de PvdA en ChristenUnie fractie een amendement indienen.

Tot slot wil ik er nogmaals voor pleiten om het motto “ Zo doen we dat in Almelo” nooit meer te gebruiken. Maar voortaan als ons motto te gebruiken “In Almelo doen we het samen”.

Amendement CDA, PvdA en CU

Betreft het onderwerp: Sociaal economische positie en wervingskracht

De Raad van de Gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 27 januari 2009;

besluit:

  1. Bij punt 1. van het besluit de tekst: “en in te stemmen met de conclusies” te schrappen.
  2. Een nieuw punt toe te voegen: Als ambitie voor de sociaaleconomische positie en wervingskracht te formuleren: “ Ervoor zorgen dat Almelo economisch nog beter rendeert en ook nog aantrekkelijker wordt om alle doelgroepen, ook op de lange termijn, te kunnen bedienen”.
  3. Punt 2 van het besluit als punt 3 te nummeren.
  4. Voor de onder punt 3 genoemde uitgangspunten, indicatoren met doelstellingen te ontwikkelen.
  5. De indicatoren en doelstellingen aan de raad voor te leggen via de planning en control cyclus.

Opmerking: Het amendement is met een grote meerderheid aangenomen.