Kadernota 2017

Euro bankbiljetten.jpgzaterdag 15 juli 2017 10:06

Op 6 juli 2017 is de kadernota vastgesteld. Hieronder vindt u de bijdrage van Tamme Spoelstra. Naar aanleiding van deze bijdrage is ook een motie van de ChristenUnie, mede ingediend door eigenlijk alle partijen, unaniem aangenomen. Deze motie roept het college op om onderhoud van fietspaden, voetpaden en openbaar groen te verbeteren!

Voorzitter,

 Voor u staat een dankbaar en een gelukkig mens. De afgelopen jaren heb ik meer dan eens in dit huis, namens de ChristenUnie, gepleit voor een gezonde financiële huishouding. Niet als doel op zichzelf, maar voor een betere toekomst voor alle inwoners van Zwartewaterland. Deze toekomst zag er bijna vier jaar geleden somber en slecht uit. De financiële positie van de gemeente liet grote tekorten zien en er moest fors bezuinigd worden om alles weer op orde te brengen. Er is flink aan de wind gezeild, maar mede dankzij de gezamenlijke inspanning van dit college en coalitie ligt er nu een sluitende Programmabegroting 2018-2021. We zijn er nog niet, zo is de schuldenlast nog te hoog, maar de tering is naar de nering gezet en dit college is actief teruggegaan naar de nuchtere realiteit. Geen luchtkastelen bouwen, maar op basis van praktisch inzicht en goed doorpakken zijn onze grondposities sterk verbeterd. Er wordt weer gebouwd in Hasselt om de Weede en in TAG-west in Genemuiden en ook in Zwartsluis is er beweging. Die luxe hebben we een lange tijd niet gehad. Dit college heeft in goede samenwerking met lokale bedrijven het mogelijk gemaakt dat er uitgebreid kon worden. Er is weer bedrijvigheid op onze industrieterreinen. De herstructurering van het bedrijventerrein Zwartewater is daar een mooi voorbeeld van. Het betekent ook meer werkgelegenheid voor onze gemeente. De provincie Overijssel heeft, vanuit haar toezichtrol op de financiën, de gemeente Zwartewaterland een groene score toegekend. Een extern bewijs dat de gemeente de zaak goed op orde heeft gebracht. De externe begrotingsscan is omarmd en door het college tot een goed einde gebracht. Daarbij is er gezorgd voor een goede samenwerking met de provincie. Ook dat is in het verleden weleens anders geweest.

 Maar dit college heeft meer aangepakt. Ik denk aan het treffen van adequate voorbereidingen inzake het Sociale Domein. Er is geld gereserveerd om tegenvallers in het Sociale Domein op te vangen. Er is een goede infrastructuur opgezet met een centrale toegang, informatiepunten in de bibliotheken en er is verbinding gelegd tussen de formele en informele zorg in het project Samen Zwartewaterland. Maar, en dat is nog belangrijker, er wordt nu in onze gemeente sterk integraal gewerkt, gesprekken met cliënten vinden in de eigen woonomgeving plaats, de omgekeerde toets wordt toegepast, schuldhulpverlening en mantelzorg hebben veel aandacht. De menselijk maat is centraal komen te staan. Ook heeft de participatiewet in meer deelname en re-integratie handen en voeten gekregen.

 In deze kadernota wordt extra geld beschikbaar gesteld voor beheer- en onderhoudsplannen kapitaalgoederen, dat vindt de ChristenUnie een belangrijk punt. We zouden daar graag nog een plus op zien. De nota spreekt van het handhaven op C-niveau. De ChristenUnie gaat voor C-plus met extra aandacht voor fiets- en wandelpaden. In de begroting zien we hiervoor graag extra geld opgenomen. Dat komt ook de veiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers ten goede.

Door de uitvoering van de centrumplannen liggen de kernen er beter voor dan ooit tevoren. De plaatsen Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt zijn nu weer een lust voor het oog. Daarbij is het goed te constateren dat deze plannen zijn uitgevoerd met veel inzet van inwoners in burgerparticipatie.

Hoewel onze zorg voor de lokale middenstand blijft, hopen we door de upgrade van onze kernen dat ook de middenstand hiervan profiteert. Zo niet, dan zullen we in de toekomst aanvullende maatregelen moeten nemen om de levensvatbaarheid van het winkelbestand te versterken. Dit blijft voor de ChristenUnie een belangrijk streven. De lokale middenstand speelt een belangrijke rol voor het voorzieningenniveau in de kernen en samen met onze bedrijven zijn ze ook belangrijk voor de lokale economie.

Deze sluitende programmabegroting maakt het voor het eerst weer mogelijk om meer te gaan investeren. De ambities moeten wel worden vormgegeven binnen de beschikbare budgetten. We moeten, nu het beter gaat, niet terug naar vierjaar geleden. Nieuwe plannen zijn wel nodig om onze gemeente Zwartewaterland vitaal te houden. De geformuleerde visie op het maatschappelijk vastgoed biedt goede handvatten om hieraan te werken. Daarnaast zijn er ook nieuwe plannen geformuleerd ten aanzien van de komst van de Omgevingswet, ontwikkelingen op het terrein van (digitale) dienstverlening en ICT, duurzaamheid, cultuur en monumenten. Hiermee worden de ambities uit het collegeprogramma uitgevoerd. De ChristenUnie is blij dat er geld beschikbaar komt om de duurzaamheid in onze gemeente te versterken. We zien die 100.000 euro als een startkapitaal naar de toekomst. We zouden die gelden bijvoorbeeld kunnen benutten om meer zonnepanelen in de gemeente mogelijk te maken, maar vooral ook om een aanjager te benoemen die onze inwoners ondersteunt en nieuwe ideeën met de inwoners realiseert.

 Voorzitter onze samenleving is ingewikkeld geworden of misschien beter gezegd onze manier van samenleven is ingewikkeld gemaakt. Daarom zijn en worden veel taken van centraal naar lokaal gedecentraliseerd. We zijn daar als gemeente goed doorheen gekomen; hoewel het een hele uitdaging blijft omdat het gemeentehuis ‘open’ blijft terwijl er grondig wordt verbouwd. We zijn verheugd dat de gemeente zelf ook als bedrijf goede slagen heeft gemaakt om te anticiperen op deze en nieuwe ontwikkelingen. Dat geldt trouwens ook voor ons als raad en college. Regionale samenwerking blijft geboden, maar we laten zien dat we dat kunnen vanuit zelfbewustzijn en ook op eigen kracht veel kunnen realiseren.

 Bij alle veranderingen die er de afgelopen tijden hebben plaatsgevonden en nog zullen komen, is het voor de ChristenUnie belangrijk dat er recht gedaan wordt. Recht aan diegene die buiten de boot dreigen te vallen. Er zijn inwoners van Zwartewaterland die tijdelijk of veel langer hulp nodig helpen. Daarom blijft de ChristenUnie pleiten voor rechtvaardigheid. We blijven ons in zetten om de armoede te bestrijden; om alle kinderen en jongeren gelijke kansen te geven op onderwijs en werk; we blijven ons hard maken voor onze inwoners die hierheen zijn gevlucht omdat ze thuis bedreigd worden met de dood. In onze ingewikkelde samenleving mogen de kwetsbaren rekenen op steun van de overheid en van de ChristenUnie. Om in de woorden van Ps. 146 te spreken; doe recht aan de verdrukten, geef brood aan de hongerigen en richt de gebogenen op. De ChristenUnie is van mening dat we dit niet in eigen kracht kunnen; we willen daarin Jezus volgen. Met vallen en opstaan. Maar wel met een reëel toekomstperspectief van hoop. Hoop die gelukkig zichtbaar is in onze, vaak gebroken, samenleving. Ook in Zwartewaterland. In hoe mensen naar elkaar omzien; hoe inwoners zich concreet inspannen voor anderen. Daar komt geen overheid aan te pas. Die hoop geeft de burger moed, wat de omstandigheden ook zijn of worden. Daarom staat hier voorzitter een dankbaar en een gelukkig mens. Dankbaar voor alles wat we in gezamenlijkheid mochten bereiken en gelukkig omdat het werkelijke geluk niet van de ChristenUnie afhangt, maar volgens de ChristenUnie van Hem die veel meer geeft, dan vraagt, die hoopt biedt, in plaats van angst en onzekerheid. Vanuit dat vertrouwen hopen we dat de plannen zoals ze nu zijn verwoord in deze kadernota 2018-2021 tot een zegen mogen zijn voor alle inwoners van Zwartewaterland.   

 

Fractie ChristenUnie Zwartewaterland

« Terug

Reacties op 'Kadernota 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > juli