De bijdrage van de ChristenUnie bij de Perspectiefnota 2018-2021

woensdag 05 juli 2017 11:48

Op 4 juli besprak de gemeenteraad de perspectiefnota van Steenwijkerland. Daarin staan de plannen van het College voor de periode 2018-2021. Raadsfracties kunnen daar opmerkingen over maken en hun eigen wensen kenbaar maken. Hieronder de bijdrage van de ChristenUnie.

Voorzitter,

Dit College en deze coalitie zijn nu ruim drie jaar onderweg. We gaan richting de laatste meerjarenbegroting die we in deze bestuursperiode nog mogen vaststellen. De behandeling van de PPN geeft een mogelijkheid om terug te kijken en om vooruit te blikken.

Wat zien we als we terugkijken? We zien een college dat zegt dat WERK voor hen een absolute prioriteit is. En er worden mooie woorden gesproken over het belang van werk voor mensen. Woorden waar de ChristenUnie zich prima in kan vinden. Maar als je dan kijkt wat er echt is gebeurd, dan blijkt uit weinig dat WERK inderdaad een prioriteit is van dit college. Een voorbeeld: als raad moesten we komen met een motie Wiedenplan werk. Vervolgens heeft u het twee jaar laten liggen, twee jaar Voorzitter, en kwam toen nog niet met een duidelijk actieplan. Dat is beneden de maat. Daarom zijn we mede-indiener van de PvdA motie. Een motie waarin we als raad onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied van WERK en WERKGELEGENHEID. Nog een voorbeeld: al jaren is duidelijk dat het nodig is om werkgevers zoveel mogelijk te ontzorgen omdat de drempels om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen voor kleinere en middelgrote bedrijven anders te hoog zijn. Wij zien onvoldoende concrete acties van u op dit punt. Daarom dienen we ook hier een motie voor is. En wat dacht u van de doelstelling om meer mensen vanuit de WSW uit te laten stromen naar reguliere werkgevers. Zeker geen gemakkelijke opgave. Dat is waar. Maar wij vinden dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nog meer moeten nemen. in het plan van aanpak Vertrouwen, Ondernemen en Verbinden van eind 2015 werd gesproken over een verwachte uitstroom van WSW-ers van 100. Hiermee werd met name beoogd om de medewerkers ‘groen’ van de NWG in dienst te laten nemen door de gemeente. Over deze groep medewerkers hebben we het al jaren. De CU is verbaasd dat er nog steeds geen resultaat is. Wij weten dat er meerdere scenario’s zijn uitgewerkt. Die willen we graag van u krijgen en u vragen duidelijke en snelle besluiten te nemen over deze groep mensen. Dat verdienen ze. Daar dienen we ook een motie voor in.

En dan de manier waarop u het dossier IGSD-NWG begeleidt. Dat is wat ons betreft ook ver beneden de maat. Steeds wordt de raad te laat betrokken en regelmatig voor een voldongen feit geplaatst. De zienswijze die wij hebben ingediend op 20 juni liet niets aan duidelijk te wensen over. Op dit moment geen instemming met 800.000 Euro extra in de begroting van de IGSD. Uiteindelijk heeft die zienswijze het niet gehaald omdat twee raadsleden er niet waren, maar ook de wel aangenomen zienswijze was duidelijk. We willen een betere onderbouwing en een benchmark voordat we het geld voor de IGSD definitief vrijgeven. En wat schetst onze verbazing: in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de IGSD heeft u gewoon de meerjarenbegroting van de IGSD goedgekeurd. Met één tegenstem: die van wethouder Brus. Bovendien moesten we daar horen dat het Dagelijks Bestuur al eerder besloten heeft om GEEN benchmark uit te voeren! U vond het kennelijk niet nodig om dat aan deze raad te melden. Onbegrijpelijk.

De conclusie van ons is dat u op uw nummer 1 prioriteit WERK onvoldoende heeft gedaan. Want WERK is inderdaad erg belangrijk. Dat verdient een enthousiast college dat ermee aan de slag is en concrete resultaten boekt. Dat heeft u tot nu toe onvoldoende gedaan.

Dan zorg en welzijn. Wij zijn het met u eens dat de transitie naar tevredenheid is verlopen. Maar wij willen u aanmoedigen om in de fase die nu loopt, waarin transformatie voorop staat, meer vernieuwing te laten zien. Onze inwoners moeten ervaren dat de zorg beter wordt nu de gemeente voor een deel van de zorg verantwoordelijk is. De ChristenUnie wil graag dat we meer vaart maken met de integrale benadering. Ook willen we graag de toegang van de zorg een gezicht geven, dicht bij de mensen. Wij zijn er voor om in ieder geval een pilot te starten waarbij een toegangsteam werkt vanuit een gebouw, dicht bij de mensen. Dus niet iedereen laten werken vanuit dit gemeentehuis, maar richt een fysiek punt in, in een van de kernen en laat van daaruit een wijk-toegangsteam werken. Dat is een mooie manier om laagdrempelig te zijn, vindbaar voor mensen die minder digitaal zijn en een mooie manier om welzijn en vrijwilligers te integreren samen met professionals. Wij zouden graag zo’n een pilot in 2018 in bijvoorbeeld Vollenhove of Oldemarkt willen zien en hebben daar ook geld voor over. Graag uw commentaar.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016, heeft deze raad op verzoek van de ChristenUnie gelden voor chronisch zieken overgeheveld. Daarna heeft u eindelijk een regeling voor chronisch zieken in het leven geroepen. U heeft ervoor gekozen om daar een minimaregeling van te maken. Ik heb al eerder gezegd dat de ChristenUnie niet blij is met de manier waarop u de regeling hebt vastgesteld, namelijk zonder de raad en de Adviesraad Sociaal Domein erbij te betrekken, en ook niet met de inhoud van de regeling, omdat er chronisch zieken zijn die een erg laag besteedbaar inkomen hebben en die toch geen aanspraak kunnen maken op de regeling. Wij zullen een motie indienen om ook voor 2017 en de jaren erna een regeling voor financiële tegemoetkoming van chronisch zieken in het leven te roepen en om zo’n regeling in samenspraak met de raad vorm te geven zodat we deze gelden beter kunnen inzetten en zoveel als mogelijk chronisch zieken met een laag besteedbaar inkomen kunnen helpen.

Wij zien sowieso uit naar de discussie over herijking van onze armoede- en minimabeleid. Ook daar zien we niets van terug in deze PPN terwijl het erg belangrijk is. Het werken vanuit waarden met het doel om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen, maatwerk te kunnen leveren, kan alleen als het enthousiast gedragen wordt door een krachtig bestuur. Want het kan alleen slagen als wijzelf als raad, het College en de uitvoerende ambtenaren en professionals de wil hebben en in staat zijn om anders te gaan denken en handelen. Pak dat alsjeblieft daadkrachtig op!

Ook op het gebied van duurzaamheid blijven we ver achter bij de doelstelling Terwijl dit toch een onderwerp is dat erg belangrijk is voor BGL en andere coalitiepartijen. Co-creatie is mooi, maar ontslaat dit college niet van een stuk eigen verantwoordelijkheid om doelstellingen te halen. Aan de slag!

Gelukkig zien we dat op meerdere plekken energiecoöperaties ontstaan. Daar is de CU erg blij mee. Het coöperatieve model steunen we van harte en willen u vragen om mensen die via zo’n coöperatie aan de slag willen, zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Wat recreatie en toerisme betreft, zien we de noodzaak om, samen met het Nationaal Park Weerribben-Wieden en andere stakeholders zoals PB’s, bv in Giethoorn, te komen tot een gezamenlijke visie hier op. Hoe gaan we om met het spanningsveld dat kan ontstaan tussen bevorderen van toerisme en recreatie en de leefbaarheid? Wat gaat het college hieraan doen?

De financiën. Vorig jaar heeft de ChristenUnie zich ervoor ingezet om de BUIG gelden, de gelden die we krijgen voor de uitkeringen, realistischer te begroten. U wilde daar toen niets van weten. Bij de beantwoording van de technische vragen over de PPN enkele weken geleden, ga u aan om toch te kijken naar een andere manier om deze BUIG gelden te verwerken in de meerjarenbegroting. Wij zijn daar blij mee maar constateren dat in deze PPN de BUIG gelden nog volledig zijn opgenomen. Ook in de jaarschijven 2019, 2020 en 2021. Wij willen u dringend vragen om de bedragen gewijzigd, meer realistisch, op te nemen in de meerjarenbegroting 2018-2021. (toezegging of eventueel motie).

Dit jaar hebben we afgesproken om onderhoud, beheer en vernieuwing van wegen, bruggen en verlichting anders op te nemen in de begroting. Dat levert veel structurele lasten op die langdurige doorwerken. Voor dit jaar kunnen we akkoord gaan met het College voorstel, maar als CU vinden we dat we elk jaar opnieuw op deze thema’s een financiële afweging moeten maken. Want het gaat om structurele bedragen die in de loop van de jaren een groot beslag leggen op onze begroting.

U heeft ons gevraagd om vandaag geen moties in te dienen over de basisschool ’t PuzzelsTuk maar om te wachten tot er een integraal plan voor huisvesting van basisscholen ligt. Op zich is dit een logisch verzoek. Een integrale afweging verdient de voorkeur. Maar waarom geldt diezelfde regel niet voor het College? U heeft wel al een besluit genomen en stuurt er op aan dat er een onherroepelijke situatie ontstaat waarin alleen een verhuizing naar School B nog mogelijk is. Dat vinden wij niet fair. Wij zijn voor goede besluiten, maar dan wel voor iedereen. Ook willen we meer inzicht in slimme mogelijkheden en de kosten die daaraan verbonden zijn. Zoals bijvoorbeeld een combinatiegebouw, een multifunctioneel gebouw waar school en dorpshuis en eventueel andere activiteiten, samen in kunnen. Daarom een motie waarin we u vragen om zsm alle varianten op een rij te zetten, met argumenten zodat we als raad een besluit kunnen nemen. (CU motie)

Voorzitter,

Deze coalitie kraakt in zijn voegen. Gevraagd, maar om eerlijk te zijn, veel vaker ongevraagd, hoor ik vanuit coalitiepartijen hoe ontevreden men is over de coalitie en over hoe het college opereert. De liefde is verdwenen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er geen enkele gezamenlijke motie is ingediend door de Coalitie. Ook zien we een verdeeld College. Voorzitter, een mopperige en verdeelde coalitie is niet goed voor Steenwijkerland. Want dat werkt verlammend.

Steenwijkerland verdient een college dat met daadkracht en enthousiasme dingen voor elkaar krijgt. De conclusie van de ChristenUnie is dat het college onvoldoende voor elkaar krijgt. Het rendement van dit college is onvoldoende. Dat komt niet omdat uw plannen zo slecht zijn, maar omdat er te weinig tot stand komt. Wat ons betreft herinneren we ons dit college later als het College van Goede Wil. De wil is er wel, maar het resultaat is veel te mager!

De ChristenUnie vindt het belangrijk om nog zoveel mogelijk tot stand te brengen de komende maanden. Zeker op het gebied van WERK, ZORG en DUURZAAMHEID. Wij willen graag meewerken aan goede plannen hiervoor en geven via onze moties hiervoor een aanzet.

Marcel Scheringa

« Terug

Reacties op 'De bijdrage van de ChristenUnie bij de Perspectiefnota 2018-2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > juli