Jagtlusterallee

Jagtlusteralleedinsdag 04 juli 2017 21:37

De Jachtlusterallee is toe aan groot onderhoud. Reden voor het college om eens te kijken naar welke varianten mogelijk en wenselijk zijn de weg Duurzaam Veilig in te richten. Door middel van een klankbordgroep is hierbij invulling gegeven aan burgerparticipatie. Verschillende varianten kwamen hieruit naar voren.

In januari werd besloten vier varianten verder uit te werken. De plussen en minnen van de verschillende varianten werden op een rij gezet en in een afwegingstabel genoteerd. Op 6 juni legde het college vier varianten aan de raad voor. Het college had de voorkeur voor een 80-km variant en maakte dat wereldkundig. In deze variant zouden zo’n 600 bomen moeten worden gekapt. Boze Burgers voerden actie om de kap van 600 bomen tegen te gaan. Het college stelde dat met de voorkeursvariant recht werd gedaan aan het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan), waar de raad ooit mee had ingestemd.

De ChristenUnie had al eerder de voorkeur uitgesproken voor een 60-km variant. Dit vooral om redenen van verkeersveiligheid. Omdat het GVVP geen wet van Meden en Perzen is, kan daar van worden afgeweken, juist als het om veiligheid gaat. Verder wordt met het collegevoorstel het landschap geweld aangedaan – de laanstructuur verdwijnt immers. Daar komt nog bij dat de kosten anderhalf miljoen euro zouden bedragen. En dan te bedenken dat het verschil in tijdwinst tussen 80 en 60 km/uur ongeveer 20 seconden is.

In de commissievergadering van 6 juni tekende zich al snel een meerderheid af voor de 60-km variant en tegen het voorstel van het college. Daarom kwam de wethouder in de raadsvergadering van 26 juni met een nieuw voorstel: De Jagtlusterallee wordt ingericht als een erftoegangsweg van 60 km/uur en de meeste bomen kunnen dan blijven staan.

Namens de fractie,
Anne Nijburg

« Terug

Archief > 2017 > juli