ZOMERNOTA

Euro bankbiljetten.jpgdinsdag 04 juli 2017 18:45

Raadsvergadering 4 juli 2017

De zomernota laat de stand van zaken van dit jaar zien en de plannen en financiën voor 2018. Dit najaar zullen we de begroting van 2018 vaststellen. Dat zal de laatste begroting van deze raadsperiode zijn. Daarna is het aan een nieuwe raad om nieuw beleid te ontwikkelen.

Als we even terugkijken en de stand van zaken opnemen van de uitvoering van het coalitieakkoord zijn we in grote hoofdlijnen tevreden over de uitvoering. Veel zaken zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd. Zo hebben we met de extra taken op het sociaal domein ervoor gezorgd dat de zorg voor kinderen en ouderen geregeld blijft. We hebben geïnvesteerd in het deelnemen van mensen met een arbeidsbeperking aan de samenleving. Er is volop geïnvesteerd in veiligheid als we kijken naar de vrij liggende fietspaden die overal zijn aangelegd, of binnenkort worden aangelegd. Meerdere sportaccommodaties zijn de afgelopen jaren vernieuwd; SC Rouveen, de sporthal en het zwembad. En inmiddels lijkt ook voor het langlopende dossier van de AMBC een oplossing in zicht. Wat betreft zorg- en woonvoorzieningen is veel gerealiseerd, bijvoorbeeld op de Triangellocatie in Rouveen. Kortom er is veel tot stand gekomen.

Maar dit is natuurlijk geen reden voor een passieve houding. Er is nog genoeg werk aan de winkel in de resterende periode. Meerdere zaken hebben hun beslag nog niet gekregen of nog moeten worden uitgevoerd. Ik wil een aantal zaken benoemen die wat de ChristenUnie betreft nog uitdagingen vormen en ook onze aandacht zullen hebben.

Duurzame energie

De ChristenUnie is niet tevreden over de aandacht die het college heeft voor duurzame energie. Wij hebben een plicht hebben om zorgvuldig met deze aarde om te gaan en om te investeren in de toekomst van volgende generaties.

Al langere tijd staat op de planning dat we een duurzaamheidsagenda gaan uitvoeren:

  • In 2015 is gecommuniceerd dat er dat jaar (2015) nog uitvoering zou worden gegeven aan een duurzaamheidsactieplan. Die planning is niet gehaald.
  • Een jaar later wordt vertraging gemeld en wordt aangegeven dat eind 2016 een voorstel in de raad wordt behandeld. Die planning is niet gehaald.
  • Dit jaar was er een vacature voor een beleidsmedewerker duurzaamheid. In de vacaturetekst stond als taakomschrijving dat deze medewerker uitvoering geeft aan het programma zoals dat is opgenomen in de Nota Duurzaamheid, die in het voorjaar van 2017 door de raad wordt vastgesteld. Die planning is niet gehaald.
  • In de zomernota die nu wordt gepresenteerd staat: “Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het duurzaamheidsactieplan. De voortgang is goed.”

Kan het college uitleggen op basis waarvan ze vinden dat de voortgang goed is?

Dit kan natuurlijk niet en duurt allemaal veel te lang. Ambtelijk begreep ik dat er nu eerst nog een bestuurlijke visie wordt opgesteld en dat vanuit die visie een actieprogramma gaat worden opgesteld. Wij verwachten wel van het college dat ze hier snel mee aan de slag gaa. Ik wil concreet vragen om de raad op korte termijn een planning te sturen wanneer we wat concreet kunnen verwachten. Wanneer komt er een bestuurlijke visie, Nota Duurzaamheid of duurzaamheidsactieplan naar de raad? Wij vinden dat hier nu echt meters gemaakt moeten worden.

Armoedebeleid

Een ander aspect waar wij tot meer tempo willen oproepen is een deel van ons armoedebeleid. Een van de belangrijkste oorzaken van armoede is het hebben van schulden. Als gemeente hebben we een belangrijke rol op het gebied van de schuldhulpverlening. De wetgever verplicht de gemeenteraad om hierin een actieve rol te hebben en minimaal een keer per vier jaar nieuwe doelen en maatregelen vast te stellen. Begin 2012 is in deze raad een beleidsplan vastgesteld, maar dat beleidsplan is allang verlopen. We vragen dus om hier snelheid mee te maken, zodat we aan onze verplichting kunnen voldoen en, nog belangrijker, goede hulp kunnen bieden aan mensen met schulden. Uit landelijke analyses komt naar voren dat teveel mensen met schulden geen goede hulp krijgen. We weten niet of dit in onze gemeente ook het geval is en in welke mate iedereen in beeld is.

Cultuurhistorie

We zijn positief over het voorstel in deze zomernota om een visie te ontwikkelen op de cultuurhistorische waarde van Staphorst. Het is belangrijk om het culturele erfgoed te behouden en te ontwikkelen.

Voormalige bibliotheek Rouveen

De voormalige bibliotheek in Rouveen staat al jaren leeg. Er is nog geen besluit genomen over de toekomst van deze locatie. In de zomernota staat als reden dat er eerst meer helderheid moet komen over het gemeentelijk vastgoed. De ontwikkeling van het dienstencentrum in Staphorst en het gemeentehuis worden daarbij benoemd. Wat ons betreft staat het onderzoek naar het gemeentehuis los van de locatie van de voormalige bibliotheek in Rouveen.  Ontwikkel een toekomstvisie voor dit gebouw. Verkoop is wat ons betreft ook een reële optie.

Ruimtelijke Ordening

Staphorst is een ontwikkelgemeente en er is in het dorp Staphorst dringend behoefte aan woningbouw. We weten dat alles op slot zit. Wat ons betreft blijft het belangrijk om in te blijven zetten op alle mogelijkheden dit vlot te trekken en alle conventionele én onconventionele middelen te overwegen.

Tijdens de ronde waarin aandachtspunten naar voren gebracht konden worden voor deze zomernota kwam ook naar voren dat de moeilijke dossiers op ruimtelijke ordening snel moeten worden opgelost. Die wens onderschrijven wij. Er moet altijd bereidheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken naar nieuwe mogelijkheden om kwesties op te lossen. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat niet alle kwesties op die manier op te lossen zijn. In die gevallen zijn we voor een groot deel ook afhankelijk van het tempo van de rechtsprekende organen.

 

 

« Terug

Reacties op 'ZOMERNOTA'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > juli