ChristenUnie sceptisch over nieuwe grootschalige bedrijfsterreinen in buitengebied.

Kaart03-03-2023 14:02

De afgelopen week werd de fractie van de ChristenUnie benaderd over onze visie op grootschalige bedrijfsterreinen in (agrarisch) buitengebied. De ChristenUnie staat sceptisch tegenover grootschalige nieuwe bedrijventerreinen (XXL-businesspark) die vooral gericht zijn op overslag en distributie. Jan Westert stelt: "Deze terreinen zorgen voor een grote verdozing van het landschap. We zijn er niet van overtuigd dat Overijssel moet inzetten op dit soort bedrijfsvestiging." De ChristenUnie denkt dat ervoor de provincie een rol ligt als bewaker van de ruimte en zeker niet als investeerder. Voor de uitbreiding van bestaande bedrijfsterreinen vinden wij het belangrijk dat deze voldoen aan nauwgezette eisen rond duurzaamheid, een eerlijke verdeling van de ruimte, toegevoegde waarde en inpasbaarheid in het landschap, zeker in een landelijk gebied. Wij zijn dus niet per definitie tegen het ontwikkelen van grootschalige bedrijventerreinen, maar wel sceptisch. Een nieuw terrein moet duidelijk kunnen aantonen op welke manier het een sociaaleconomische versterking is voor Overijssel. De fractie van de ChristenUnie heeft in de afgelopen periode ook kritische vragen over de ontwikkeling van deze grootschalige terreinen gesteld aan het college. Die lijn zullen wij voortzetten. Daarnaast is onze motie (ingediend door Jan Westert) voor de 'vergroening van bedrijfsterreinen' een jaar geleden een ruime meerderheid aangenomen en wordt op dit moment door de provincie uitgevoerd. Tot slot zijn we van mening dat bedrijventerreinen in Overijssel slechts in onderlinge afstemming worden gerealiseerd tussen de gemeenten en provincie, opdat niet te veel van onze schaarse ruimte aan bedrijventerreinen wordt uitgegeven.

« Terug