Wat heeft ChristenUnie Overijssel de laatste jaren bereikt?

Precious People Fotografie - CUOverijssel-01890.jpg02-03-2023 10:04

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen in zicht. Een goed moment om terug te kijken naar wat we als politieke partij hebben bereikt de afgelopen vier jaar. Met onze vierkoppige fractie hebben we op verschillende terreinen verschil kunnen maken. Een greep uit onze resultaten.

Nedersaksenlijn

Samen met andere fracties werkten we eerder al aan de planvorming voor de komst van de Nedersaksenlijn. Afgelopen Statenperiode hebben we verdere stappen gezet voor een treinverbinding tussen Twente en Groningen. Zo willen we deze grensstreek beter verbinden met de rest van Nederland en onze oosterburen. De Nedersaksenlijn versterkt ook de economische infrastructuur in Oost-Nederland. Deze regio’s hebben dat nodig omdat ze nu onder druk staan door de economische ontwikkeling en vergrijzing.
Onze fractie ontving van Gedeputeerde Staten in 2021 de toezegging dat zij zich sterk zouden maken bij het Rijk voor een investering vanuit het groeifonds en dat de Nedersaksenlijn opgenomen werd in het laatste regeerakkoord.

Revolverend fonds – Manifest

Onze fractie vindt het erg belangrijk dat de boeren in Overijssel gesteund worden om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Daarom maken we ons sterk voor maatregelen die helpen om de landbouw extensiever te maken.
Tijdens de begrotingsbehandeling in 2020 boden we aan de gedeputeerde Landbouw & Natuur een manifest aan waarin we onze plannen hebben samengevat. Daarin presenteerden we een concreet plan voor onder meer een Boerengrondbank.
“Grond is schaars, daarom willen wij dat de provincie via een fonds gronden langjarig ter beschikking stelt. Vooral dat laatste is van groot belang zodat een boer de tijd heeft om in de kwaliteit van de gronden te investeren”, stelt fractievoorzitter Renate van der Velde. Het manifest werden ook goed ontvangen door partijen als LTO en Staatsbosbeheer. Intussen heeft de provincie het zogenaamde Anticiperend Grondfonds opgericht, die we gevuld hebben met € 100 miljoen. Dit fonds is onder andere bestemd voor het doel zoals we dat voor ogen hadden met de Boerengrondbank.

Verkabeling s’Heerenbroek

Door vasthoudendheid vanuit onze fractie heeft de provincie geld vrijgemaakt voor een langslepend probleem voor inwoners van ’s Heerenbroek. In het dorp wordt na jaren aandringen werk gemaakt van het ondergronds verkabelen van de aanwezige hoogspanningskabels. Vrijwel alle fracties in Provinciale Staten steunden een motie van ons statenlid Sybren Stelpstra waarin hij het Overijsselse college opriep daden bij eerdere woorden te voegen.
Daarover zei hij: “Dit gaat om integriteit van onze overheid. Wij moeten beloftes die wij doen simpelweg nakomen.” Die belofte wordt nu ingelost doordat na jaren eindelijk geld wordt vrijgemaakt om de klus te klaren. Dorpsbewoners zijn al meer dan tien jaar bezig om dit gedaan te krijgen, en worden er moedeloos van. De hoogspanningskabels brengen gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral voor jonge kinderen.

Vaarbijdrage Riettelers

“Riettelers in de Kop van Overijssel die met hun boot naar het rietland moeten varen, krijgen een extra vergoeding. Het gaat om ongeveer 520 euro per hectare. De vaarvergoeding kost de provincie Overijssel jaarlijks een half miljoen tot 700.000 euro.” Dat schreef De Stentor in mei 2020. Renate van der Velde kreeg daarover de handen op elkaar in de Provinciale Staten. Met de steun van andere partijen droeg onze fractievoorzitter het college van Gedeputeerde Staten op om op zoek te gaan naar mogelijkheden de rietsector te compenseren voor het dreigende inkomensverlies in nieuwe pachtcontracten.
Twee jaar na dato bleek dat de toegezegde vergoeding maar deels was uitgekeerd. Van der Velde vroeg daarom in maart 2022 om opheldering.

Hartzorg Noord-Nederland

Eind 2021 bereikten ons de eerste zorgelijke signalen over het weghalen van complexe kinderhartzorg uit het UMC Groningen. Plan van toenmalig minister van Zorg, Hugo de Jonge, was om de hartzorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Bij het UMCG heerste verbijstering.
Samen met andere provinciale CU-fracties trokken we aan de bel bij de verschillende Commissarissen van de Koning. Renate van der Velde vertolkte de zorg zo: “Deze beslissing heeft grote gevolgen voor alle betreffende kinderen én hun ouders. Naast een groter risico als gevolg van te late behandeling, zal een patiënt gemiddeld meer dan 200 km moeten reizen voor behandeling.”
Begin 2023 besloot minister Ernst Kuipers dat de verantwoordelijkheid voor de eventuele verhuizing gezamenlijk gemaakt moest worden door de academische ziekenhuizen in Rotterdam, Leiden, Utrecht en Groningen. Dat veranderde de zorgelijke situatie nauwelijks, waarna onze fractie het Overijssels College dringend verzocht nog een keer de minister op het hart drukt dat sluiting van het Gronings Kinderhartcentrum niet aanvaardbaar is. Intussen is besloten dat de afdeling kinderhartzorg in Groningen open blijft.

Academiehuis Zwolle

Onze fractie vindt dat beeldbepalende historische gebouwen in binnensteden, als de Grote Kerk/Academiehuis Zwolle, structureel een bijdrage moeten ontvangen vanuit de overheid. “Onderschat het belang van dit soort erfgoed niet. Kerken als die in Zwolle zijn beeldbepalend voor de stad en vervullen vanouds een belangrijke rol voor de stad”, stelt ons statenlid Jan Westert vast.
Die rol is vaak nog voor een klein deel religieus, maar vooral cultureel en maatschappelijk. Westert: “Zowel provincie als gemeente steunen nu religieus erfgoed met project- en programma-subsidies. Maar dat is volstrekt onvoldoende om in de exploitatie te voorzien. Westert: ”Die last kun je niet bij de samenleving laten.”

Laaggeletterdheid

Jan Westert zette zich ook in voor een duurzame, langjarige inzet op laaggeletterdheid en digitale inclusie. Statenlid Jan Westert vroeg zich in 2020 dan ook af of de inzet van 200.000 euro voor een leven lang lezen en leren niet een druppel op een gloeiende plaat is. De provincie stelt middelen beschikbaar voor bibliotheken om laaggeletterdheid te bestrijden, maar het vraagstuk is complex en omvangrijk. “Er is een langjarige structurele aanpak voor nodig”, zo vond Jan Westert. Hij pleitte voor een aanpak die meerdere jaren doorgaat waarbij met structurele middelen effectief gewerkt wordt aan een oplossing.

Bermbeheer en insecten

Wat gebeurt er eigenlijk na het indienen van een motie? Begin 2020 mochten we als fractie samen met GroenLinks de vruchten plukken van de motie ‘Bij- en vlindervriendelijk bermbeheer’. Renate van der Velde noemde terecht in verschillende media dat de afname van het aantal insecten dramatisch is: “Dit is uit verschillende onderzoeken in het afgelopen jaar gebleken. We zullen op alle fronten in moeten zetten om dit tij te keren.”
Deze werd in grote meerderheid aangenomen en is het EIS Kenniscentrum Insecten (gelieerd aan Naturalis Leiden) gestart met onderzoek. In een groot aantal bermen in Overijssel is een telling van het aantal (soorten) insecten gedaan. In hetzelfde rapport werd voor 60 bermen een aanbeveling gedaan voor verbetering van het ecologisch bermbeheer, zodat de insecten meer overlevingskansen krijgen.
Ook is er een app ontwikkeld voor de bestuurders van de maaimachines, waarin de beheerplannen per berm een plek krijgen. Zo merkten we dat moties zinvol zijn en kunnen leiden tot daadwerkelijke verbeteringen. Tot onze grote verbazing stelde het College onlangs voor te bezuinigen op dit ecologische bermbeheer. Gelukkig hebben we dat samen met andere partijen weten te voorkomen.

Vakantieparken Ondermijning

“Mensenlevens worden ontwricht als we vakantieparken laten verpauperen”. Statenlid Arjan Hof stelde het maar eens boud medio 2021. Want onze fractie wilde voorkomen dat de Provincie gaat bezuinigen in de aanpak van die vakantieparken. Hof: “Deze voorgenomen halvering van het budget is onverantwoord, want het kan ernstige misdaad in de hand werken waardoor mensen in het verderf worden gestort.” Laten we vakantieparken verder verpauperen, dan verdwijnt de sociale controle en krijgen mensenhandel en illegale prostitutie vrij spel.
Hof gebruikte bewust stevige woorden omdat niet iedereen het verband ziet tussen het leefbaar houden van vakantieparken en criminaliteit en ondermijning.
De ChristenUnie kreeg steun van meerdere partijen in een motie om de voorgenomen bezuiniging uit de zogeheten perspectiefnota 2022 te compenseren. Twee jaar daarvoor nam Provinciale Staten ook al een motie aan van de ChristenUnie toen de partij hier ook al aandacht voor vroeg. De bestrijding van verloedering vraagt echter een vasthoudende en langdurige aanpak wat blijvend kosten met zich meebrengt.

Lunchwandelen

Jan Westert en Kees Slingerland (GroenLinks) zetten in 2019 het belang van lunchwandelen op de kaart en wilden dat de provincie dat zou stimuleren. Idee was om het wandelen tijdens de lunchpauze een plek te geven in de sportprogramma’s van de provincie met als duidelijk doel om bewegen te stimuleren. Daarbij hebben bedrijven en instellingen belang bij gezonde en vitale werknemers. Infrastructuur en het creëren van meer ruimte rondom bedrijven zijn onderdeel van het plan. Westert: “Met een kleine moeite zouden bedrijventerreinen en kantoorlocaties daar meer aandacht aan kunnen geven. Zorg voor wat meer groene ruimte met eenvoudige wandelroutes.”

Tekort Medici

ChristenUnie riep samen met het CDA de provincie op om een dreigend tekort aan medisch specialisten en huisartsen terug te dringen. Samen met de huisartsen, ziekenhuizen, andere zorgwerkgevers en zorgverzekeraars moet de provincie een wervingscampagne starten, stelden beide partijen.
Westert en CDA’er Van Hijum vreesden dat een tekort aan medisch specialisten en huisartsen ten koste zou gaan van de kwaliteit van de zorg in de regio. De ChristenUnie stelde dan ook vragen in de Provinciale Staten over het oplopend tekort aan huisartsen in de regio.
Oost-Nederland is voorloper op het gebied van innovatie in de zorg, wat het werk uitdagend en interessant maakt.

Foto: Precious People Fotografie

« Terug