Nieuwsbrief 1 (mei, 2009)

donderdag 16 april 2009 13:59

Het nieuws van maart/april, 2009

Zaken uit commissie fysiek 31 maart jl.

Op de laatste commissievergadering hebben we de prachtige plannen voor de wijk Veldwijk Noord besproken. Het is een goed plan voor een wijk waar al geruime tijd veel woningen leeg staan of wachten op sloop. Er worden woningen en flats gesloopt en weer nieuwe gebouwd. Het is de bedoeling dat er meer grondgebonden woningen komen dan flats. Nu is dat precies andersom. Ook komt er een nieuw winkelcentrum en een grote basisschool. In het gebied waar de watertoren staat komt een parkvoorziening.

Als de nieuwe tunnel onder het station klaar is en ook de nieuwbouw van Metropool afgerond is komt er een tijdelijke inrichting achter het station zodat daar ook weer geparkeerd kan worden. Als alle projecten van Hart van Zuid in dit gebied klaar zijn, wordt het plein definitief ingericht. Hoe het er allemaal op dit moment uit ziet kunt u komen bekijken op een informatiedag die wordt georganiseerd op zaterdag 6 juni 2009. Ook de Laan Hart van Zuid begint al over een grote afstand zichtbaar te worden. De aansluiting van deze nieuwe weg op de Breemarsweg staat binnenkort te gebeuren.

Verder zijn alle woningbouwlocaties en nieuwe bouwplannen in Hengelo in kaart gebracht en is er een indeling gemaakt in welke volgorde deze locaties gerealiseerd gaan worden. Projecten die bovenaan de prioriteitenlijst staan zijn onder andere de nieuwbouwwijken Dalmeden en Medaillon, Veldwijk en Klein Driene. Wat nog even in de wachtkamer komt is bijvoorbeeld M-Kwadraat (voormalig politiebureau) en Seahorseterrein (Geerdinksweg).

 

Zaken uit de commissie Sociaal 31 maart jl.:

In deze commissie kwam voornamelijk een discussie op gang naar aanleiding van de status voor het Tuindorpbad/vijver. Momenteel is deze uitgebaggerd en wordt en werd voor 2 doeleinden gebruikt, namelijk zwemmen en vissen. Echter het vissen leverde en levert overlast op voor zowel omwonenden als zwemmers. Vislijnen die achterblijven, etc.

Voorgesteld was om deze in beheer te geven van de visvereniging voor het controleren en onderhouden van de vergunningen voor jeugd tot 14 jaar. Een motie om de vijver alleen voor zwemmers beschikbaar te stellen haalde het niet.

De wethouder gaf enkele cijfers weer met betrekking tot de ontwikkeling van Metropool, uitstel van de geplande opening en enkele meerwerken tot uitvoering. Ook gaf hij aan hoe het meerwerk kosten opgelost zouden gaan worden.

 

Zaken uit de commissie Bestuur 1 april jl.:

In deze commissie is o.a. opgenomen Regio Twente.

Dit orgaan voert bovengemeentelijke zaken uit, bv: Twence, onderzoek A1, ontwikkeling van de totale regio, etc. In de laatste commissie vergadering is gesteld dat de regio de zaken momenteel wel erg wollig, dus onduidelijk / vaag, heeft geformuleerd. De burgemeester, lid van het dagelijks bestuur Regio Twente, gaf hierover uitleg en verduidelijking. O.a. over de insteek met ontwikkeling van de driehoek: UT / CST (Centraal station Twente) / Luchthaven. De commissie gaf vervolgens aan dat de ontwikkeling van de luchthaven als zodanig niet de prioriteit van Hengelo is maar dat het gaat om het luchthavengebied.

Ook werd de stand van zaken meegedeeld over de verkoop aandelen Essent, hoe en wat dit betekent voor de begroting van de gemeente Hengelo.

Tot ieders verrassing was deze commissie vergadering om half tien al afgelopen, in tegenstelling tot de laatste tijd (jaren) waarbij de vergaderingen meestal ver na 11 uur ‘s avonds afgelopen zijn.

 

Een voorstel uit de regio 2 april jl.:

Vanuit de regioraad is een uitleg gegeven en presentatie gegeven met betrekking tot de mogelijkheden voor verbetering voor de huidige A1, dit in samenhang met de consequenties voor de regio na de IJssel. Dus tussen zeg maar Deventer en de Duitse grens.

Gaat de A1 over in 2 maal 3 baans of in parallel banen en waar dan? Hiernaar is een studie uitgevoerd die uiteindelijk te kennen gaf dat de uitvoering in 2x 3 baans de omgeving en het milieu de minste extra belasting bezorgde, tevens is dit ook nog een “betaalbaar” geheel.

 

Op de agenda o.a.:

Aandelen Essent, Nota van Uitgangspunten Veldwijk noord plus, wijkplan Woolde

Na het vragen half uur en de hamerstukken kwam het punt: Wel of niet verkopen van aandelen Essent.

Hierover was al eerder gesproken in de commissies nu kwam het er op aan.

Uitgebreid werd stil gestaan bij de diverse partijstandpunten ten aanzien van bv: groen, schoon, etc.

Het standpunt dat namens de ChristenUnie innam was gebaseerd op het principe: Onderhoud de aarde, rentmeesterschap dus. In deze optiek kan, met de intenties zoals die door RWE zijn weergegeven, een verbetering optreden voor de toekomst van ons en onze kinderen. Ook de positie van aandeelhouder boven de 80% gaf geen goede vooruitzichten, zo zijn wij tot de keuze gekomen om te verkopen.

Uiteindelijk heeft de raad in meerderheid het standpunt van verkoop ingenomen, met uitzondering van 1 partij.

De gemeente houdt wel aandelen in het (oude)netwerk: Enexis

De Nota voor Veldwijk noord werd algemeen goed ontvangen en aangenomen, met uitzondering van de (woon)toren bij het FBK-stadion. Deze toren dient opgenomen te worden in de discussie met betrekking tot de zogenaamde “Landmarks”, deze komt waarschijnlijk in mei aan de orde.

Getracht werd door enkele partijen om ook de discussie over “Laan van Driene” hierin mee te nemen, dat ging niet door.

In het wijkplan zijn zoveel zaken opgenomen dat door de raad werd voorgesteld om een zogenaamde top 10 te maken, dit gebeurde door een motie van de PvdA, hierop kan dan worden gestuurd en gepland om in elk geval een aantal zaken tot uitvoering te brengen. Deze toezegging werd door de wethouder dan ook gegeven.

« Terug

Reacties op 'Nieuwsbrief 1 (mei, 2009)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > april